Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2013-12-26
Магадлалын дугаар 13
Хэргийн индекс 018/2013/0116/Э
Шүүх Нийслэлийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Даваахүгийн Мөнхтуул
Шүүгдэгч Г.Хажидмаа нарын 5 хүн
Зүйл хэсэг 148.3. - Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхэлж авах
261.1. - Прокурорын хяналт, шүүх, цагдан хорих, хорих ангиас оргох
Улсын яллагч Б.Байгалмаа
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Өөрчлөлт оруулсан
Магадлалын товч

 

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 315 äóãààð ç¿éëèéí 315.1.1, 315.1.4 äýõ õýñýãò çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

 

1. ×èíãýëòýé ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 25-íû ºäðèéí 333 äóãààð øèéòãýõ òîãòîîëûí òîãòîîõ õýñãèéí 1, 2, 3, 4 äýõ çààëòûí “…Ã.Õàæèäìàà, Ò.Àðèóí÷èìýã íàðûí ¿éëäëèéã Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 261 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 261.2 äàõü õýñãýýð  ç¿éë÷èëæ, ïðîêóðîðîîñ ÿëëàõ ä¿ãíýëò ¿éëäýæ èð¿¿ëñíèéã  Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 261 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 261.1 äýõ õýñýã áîëãîí õºíãºð¿¿ëýí ç¿éë÷èëæ, ìºí Ã.Õàæèäìàà, Ò.Àðèóí÷èìýã íàðûã òàñëàí ñýðãèéëàõ õýìæýý àâàãäñàí áàéõäàà ø¿¿õýýñ îðãîæ, ø¿¿í òàñëàõ àæèëëàãààíààñ çîðèóä çàéëñõèéñýí ãýì áóðóóòàéä òîîöîæ, Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 261 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 261.1 äýõ õýñýãò çààñíààð òóñ á¿ðò íü 2 æèëèéí õîðèõ ÿë îíîãäóóëæ, óã ÿëûã õ¿íä ÿëä íü áàãòààñàí çààëòóóäûã òóñ òóñ õ¿÷èíã¿é áîëãîæ, Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 24 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 24.1.1, 248 äóãààð ç¿éëèéí 248.1.1-ä çààñíààð Ã.Õàæèäìàà, Ò.Àðèóí÷èìýã íàðò õîëáîãäîõ Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 261 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 261.2 äàõü õýñýãò çààñàí õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé…” ãýæ,

Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 551 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 551.1 äýõ õýñýãò çààñíûã æóðàìëàí Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 148 äóãààð ç¿éëèéí 148.3 äàõü çààñíààð Ã.Õàæèäìàà, Ò.Àðèóí÷èìýã òóñ á¿ðýýñ 100.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, òóñ á¿ðèéã 3 æèë 5 ñàðûí õîðèõ ÿëààð òóñ òóñ øèéòãýñ¿ãýé” ãýñíèéã “…Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 12 äóãààð ç¿éëèéí 12.1 äýõ õýñýãò çààñíûã æóðàìëàí ìºí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 148 äóãààð ç¿éëèéí 148.3 äàõü õýñýãò çààñíààð Ã.Õàæèäìàà, Ò.Àðèóí÷èìýã òóñ á¿ðýýñ 100.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, òóñ á¿ðèéã ãýìò õýðýã ¿éëäýãäýõ ¿åèéí õºäºëìºðèéí õºëñíèé äîîä õýìæýý 53.000 òºãðºãèéã 251 äàõèí íýìýãä¿¿ëñýíòýé òýíöýõ õýìæýýãýýð áóþó 13,303.000 òºãðºãººð òîðãîõ ÿëààð øèéòãýñ¿ãýé“ ãýæ,

- òîãòîîõ õýñãèéí 6 äàõü çààëòûí “Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.1, 59.2 äàõü õýñýãò çààñíààð Ã.Õàæèäìààãèéí öàãäàí õîðèãäñîí 664 õîíîã, Ò.Àðèóí÷èìýãèéí öàãäàí õîðèãäñîí 567 õîíîã òóñ á¿ðèéã ýäëýõ ÿëä íü îðóóëàí òîîöñóãàé” ãýñíèéã “…Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.3 äàõü õýñýãò çààñíààð Ã.Õàæèäìààãèéí öàãäàí õîðèãäñîí 725 õîíîã, Ò.Àðèóí÷èìýãèéí öàãäàí õîðèãäñîí 628 õîíîãèéí 1 õîíîãèéã õºäºëìºðèéí õºëñíèé äîîä õýìæýý áóþó 192.000 òºãðºãººð òîîöîæ, òîðãîõ ÿëòàé íü ä¿éö¿¿ëýí, òîðãóóëûí ÿëûã òóñ á¿ð ýäëýñýíä òîîöîæ, Ò.Àðèóí÷èìýã, Ã.Õàæèäìàà òóñ á¿ðèéã 100.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààõ íýìýãäýë ÿë ýäë¿¿ëýõýýð òîãòîîñóãàé” ãýæ òóñ òóñ ººð÷ëºí,

 

Òîãòîîõ õýñãèéí 5, 11, 12 äàõü çààëòóóäûã òóñ òóñ õ¿÷èíã¿é áîëãîæ, òîãòîîëûí áóñàä çààëòûã õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

 

2. Ã.Õàæèäìàà, Ò.Àðèóí÷èìýã íàðûã íýí äàðóé ñóëëàñóãàé.

 

3. Ãîìäîë ýñýðã¿¿öýë ãàðãàõ ýðõ á¿õèé ýòãýýä äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õ õýðãèéã õÿíàí øèéäâýðëýõäýý Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéã íîöòîé çºð÷ñºí, ýñõ¿ë Ýð¿¿ãèéí õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ ¿çâýë 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðäñóãàé.

 

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ×, د¯Ã×                        Á.ÑÀÐÀÍÒÓßÀ

 

          د¯Ã×ÈÄ                        Ä.ÃÀÍѯÕ

 

                                                       Ä.̪ÍÕÒÓÓËМагадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.10.25 333 Чингэлтэй дүүргийн шүүх Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ Г.Хажидмаа нарын 5 хүн 148.3., 261.1.