Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2013-12-10
Магадлалын дугаар 857
Хэргийн индекс 015/2013/0415/Э
Шүүх Нийслэлийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Даваахүгийн Мөнхтуул
Шүүгдэгч Б.Дашням
Зүйл хэсэг 091.2.2 - танхайн сэдэлтээр хүнийг санаатай алах
091.2.12 - онц харгис хэрцгий аргаар хүнийг санаатай алах
091.2.13 - нийтэд аюултай аргаар хүнийг санаатай алах
091.2.16 - хоёр буюу түүнээс олон хүнийг санаатай алах
147.2. - Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх
Улсын яллагч У.Эрдэнэтуяа
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хүчингүй
Хүчингүй болсон шалтгаан Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтанд буцаах
Магадлалын товч

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 315 äóãààð ç¿éëèéí 315.1.2 äàõü õýñýãò çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

 

1. Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 30-íû ºäðèéí 512 äóãààð øèéòãýõ òîãòîîëûã õ¿÷èíã¿é áîëãîæ, Á.Äàøíÿìä õîëáîãäîõ õýðýãò íýìýëò ìºðäºí áàéöààëò õèéëãýõýýð Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí ø¿¿õýýð äàìæóóëàí Íèéñëýëèéí Ïðîêóðîðûí ãàçàðò áóöààñóãàé.

 

2. Õýðýã Ïðîêóðîðò î÷òîë Á.Äàøíÿìä àâñàí öàãäàí õîðèõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã õýâýýð ¿ðãýëæë¿¿ëñ¿ãýé.

 

3. Ýíý ìàãàäëàëä õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõã¿é áîëîõûã äóðäñóãàé.

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ×, د¯Ã×                                 Ë.ÄÀÂÀÀѯÐÝÍ

 

                                            د¯Ã×ÈÄ                                Ö.Î×

 

                                                                Ä.̪ÍÕÒÓÓË

 Магадлал бүрэн эхээрээ
Энэ шийдвэрийг татаж авах боломжгүй !!!

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.10.30 512 Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр Б.Дашням 091.2.2, 091.2.12, 091.2.13, 091.2.16, 147.2.