Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2013-12-03
Магадлалын дугаар 836
Хэргийн индекс 017/2013/0307/Э
Шүүх Нийслэлийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Даваахүгийн Мөнхтуул
Шүүгдэгч Баянбатын Балжинням, Дэрмидийн Төмөрчөдөр, Саяннямбуугийн Энхтайван нар
Зүйл хэсэг 181.2.5. - бүлэглэж үйлдсэн;
Улсын яллагч Г.Мижиддорж
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Өөрчлөлт оруулсан
Магадлалын товч

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 315 äóãààð ç¿éëèéí 315.1.1, 315.1.4 äýõ õýñýãò çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

 

1. Õàí-Óóë ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 22-íû ºäðèéí 292 äóãààð øèéòãýõ òîãòîîëûí òîãòîîõ õýñýãò “Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 61 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 61.1, 61.4 äýõ õýñýãò çààñíûã æóðàìëàí, Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí 181 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 181.2.1, 181.2.5 äàõü õýñýãò çààñíààð Á.Áàëæèííÿìä îíîãäóóëñàí 3 æèë 6 ñàðûí õîðèõ ÿëûã òýíñýæ, 2 æèëèéí õóãàöààãààð, Ä.Òºìºð÷ºäºð, Ñ.Ýíõòàéâàí íàðò îíîãäóóëñàí 3 æèë 1 ñàðûí õîðèõ ÿëûã òýíñýæ, 1 æèëèéí õóãàöààãààð òóñ òóñ õÿíàí õàðãàëçàí, òýäãýýðò õÿíàëò òàâèõûã Õàí-Óóë, ×èíãýëòýé ä¿¿ðãèéí öàãäààãèéí õýëòýñò äààëãàñóãàé” ãýñýí íýìýëò îðóóëæ, òîãòîîëûí áóñàä çààëòûã õýâýýð ¿ëäýýí, Á.Áàëæèííÿì, Ä.Òºìºð÷ºäºð, Ñ.Ýíõòàéâàí íàðûã íýí äàðóé ñóëëàñóãàé.

 

2. Á.Áàëæèííÿì, Ä.Òºìºð÷ºäºð, Ñ.Ýíõòàéâàí íàð 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 22-íû ºäðººñ 2013 îíû 12 äóãààð ñàðûí 3-íû ºäðèéã õ¿ðòýë òóñ á¿ð 41 õîíîã öàãäàí õîðèãäñîíûã äóðäñóãàé.

 

3. Ãîìäîë ýñýðã¿¿öýë ãàðãàõ ýðõ á¿õèé ýòãýýä äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õ õýðãèéã õÿíàí øèéäâýðëýõäýý Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéã íîöòîé çºð÷ñºí, ýñõ¿ë Ýð¿¿ãèéí õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ ¿çâýë 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðäñóãàé.

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ×, د¯Ã×                                 Ë.ÄÀÂÀÀѯÐÝÍ

 

                     Ø¯¯Ã×ÈÄ                                            Î.×ÓËÓÓÍÖÝÖÝÃ

 

                                                                 Ä.̪ÍÕÒÓÓË

 

 Магадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.10.22 292 Хан-Уул дүүргийн шүүх Сэлэнгийн Батгэрэл Баянбатын Балжинням, Дэрмидийн Төмөрчөдөр, Саяннямбуугийн Энхтайван нар 181.2.5.