Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2014-01-14
Магадлалын дугаар 394
Хэргийн индекс 016/2013/0404/Э
Шүүх Нийслэлийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Дагвын Оюунчулуун
Шүүгдэгч Б.Бямба-Оргил
Зүйл хэсэг 150.2. - Бусдын эд хөрөнгийг завших, үрэгдүүлэх
Улсын яллагч Д.Нямсүрэн
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Магадлалын товч

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 315 äóãààð ç¿éëèéí 315.1.1 äýõ õýñýãò çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

 

1. Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí 2013 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 20-íû ºäðèéí 394 òîîò Øèéòãýõ òîãòîîëûã õýâýýð ¿ëäýýæ, ÿëòàí Á.Áÿìáà-Îðãèëûí ºì㺺ëºã÷ À.Ãàíáàòûí äàâæ çààëäñàí ãîìäëûã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

 

2. Äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õ õýðãèéã øèéäâýðëýõäýý Ýð¿¿ãèéí õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí, Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéã íîöòîé çºð÷ñºí ãýæ ¿çâýë ø¿¿ãäýã÷, õîõèðîã÷, õîõèðîã÷èéí õóóëü ¸ñíû òºëººëºã÷èéí ºì㺺ëºã÷èä ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Óëñûí äýýä ø¿¿õýä õÿíàëòûí ãîìäîë ãàðãàõ, óëñûí ÿëëàã÷, ýñõ¿ë äýýä øàòíû ïðîêóðîð ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýé.   

Магадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.11.20 394 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Б.Бямба-Оргил 150.2.