Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2013-04-15
Магадлалын дугаар 285
Хэргийн индекс 013/2013/0032/э
Шүүх Нийслэлийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Мөнхөөгийн Пүрэвсүрэн
Шүүгдэгч Д.Батхуяг Л.Даваацогт Ш.Бат-Ирээдүй С.Жаргалсайхан
Зүйл хэсэг 263.2. - Төрийн албан тушаалтан албаны эрх мэдэл буюу албан тушаалын байдлаа урвуулах
268.2. - Хээл хахууль авах
Улсын яллагч С.Алимаа
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Өөрчлөлт оруулсан
Магадлалын товч

 

1. Áàÿíãîë ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí2013 îíû 1 ä¿ãýýðñàðûí 30-íû ºäðèéí 70 дугаарøèéòãýõòîãòîîëûíòîãòîîõõýñýãòäàðààõ íýìýëò, ººð÷ëºëò îðóóëñóãàé.

 

à.Øèéòãýõ òîãòîîëûí 2 äàõü çààëòûí “... ø¿¿ãäýã÷ Ä.Áàòõóÿãò ... Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 35 äóãààð ç¿éëèéí 35.3 äàõü õýñýãò çààñíûã æóðàìëàí òóñãàé àíãèéí 268 äóãààð ç¿éëèéí 268.2 äàõü õýñýãò çààñíààð 5.000.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, 5 æèë, 6 ñàðын õîðèõ ÿë, ø¿¿ãäýã÷ Ë.Äàâààöîãòîä ... Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 35 äóãààð ç¿éëèéí 35.5 äàõü õýñýãò çààñíûã æóðàìëàí òóñãàé àíãèéí 268 äóãààð ç¿éëèéí 268.2 äàõü õýñýãò çààñíààð 3.000.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, 5 æèë 6 ñàðûí õóãàöààãààð õîðèõ ÿë, ø¿¿ãäýã÷ Ñ.Æàðãàëñàéõàí, Ø.Áàò-Èðýýä¿é íàð òóñ á¿ðò Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 35 äóãààð ç¿éëèéí 35.6 äàõü õýñýãò çààñíûã æóðàìëàí òóñãàé àíãèéí 268 äóãààð ç¿éëèéí 268.2 äàõü õýñýãò çààñíààð 3.000.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, 5 æèë 1 ñàðûí õóãàöààãààð õîðèõ ÿë ...” ãýñíèéã “... ø¿¿ãäýã÷ Ä.Áàòõóÿãò ... Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 35 äóãààð ç¿éëèéí 35.3, 551 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 551.1 äýõ õýñýãò çààñíûã æóðàìëàí òóñãàé àíãèéí 268 äóãààð ç¿éëèéí 268.2 äàõü õýñýãò çààñíààð 5.000.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, 4 æèë õîðèõ ÿë, ø¿¿ãäýã÷ Ë.Äàâààöîãòîä ... Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 35 äóãààð ç¿éëèéí 35.5, 551 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 551.1 äýõ õýñýãò çààñíûã æóðàìëàí 268 äóãààð ç¿éëèéí 268.2 äàõü õýñýãò çààñíààð 3.000.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, 4 æèë õîðèõ ÿë, ø¿¿ãäýã÷ Ñ.Æàðãàëñàéõàí, Ø.Áàò-Èðýýä¿é íàð òóñ á¿ðò Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 35 äóãààð ç¿éëèéí 35.6, 551 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 551.1 äýõ õýñýãò çààñíûã æóðàìëàí òóñãàé àíãèéí 268 äóãààð ç¿éëèéí 268.2 äàõü õýñýãò çààñíààð 3.000.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, 3 æèë 6 ñàð õîðèõ ÿë ...” ãýæ ººð÷èëж,

 

á. Øèéòãýõ òîãòîîëûí òîãòîоõ õýñãèéí 3 äàõü çààëòûí “... Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1, 57.2 äàõü õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ä.Áàòõóÿãò Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 268 äóãààð ç¿éëèéí 268.2 äàõü õýñýãò çààñíààð îíîãäóóëñàí 5.000.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, 5 æèë 6 ñàðûí õóãàöààãààð õîðèõ ÿë äýýð Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 263 äóãààð ç¿éëèéí 263.2 äàõü õýñýãò çààñíààð îíîãäóóëñàí òºðèéí àëáàíä àæèëëàõ ýðõèéã 3 æèëèéí õóãàöààãààð õàñ÷, 3 æèëèéí õóãàöààãààð õîðèõ ÿëûí çàðèì áîëîõ 1 æèë õîðèõ ÿëûã íýìæ íýãòãýí, ò¿¿íèé áèå÷ëýí ýäëýõ ÿëûã 5.000.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, òºðèéí àëáàíд àæèëëàõ ýðõèéã 3 æèëèéí õóãàöààãààð õàñ÷, 6 æèë 6 ñàðûí õóãàöààãààð õîðèõ ÿëààð, ø¿¿ãäýã÷ Ë.Äàâààöîãòîä Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 35 äóãààð ç¿éëèéí 35.5 äàõü õýñýãò çààñíûã æóðàìëàí òóñãàé àíãèéí 268 äóãààð ç¿éëèéí 268.2 äàõü õýñýãò çààñíààð îíîãäóóëñàí 3.000.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, 5 æèë 6 ñàðûí õóãàöààãààð õîðèõ ÿë äýýð Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 35 äóãààð ç¿éëèéí 35.5 äàõü õýñýãò çààñíûã æóðàìëàí òóñãàé àíãèéí 263 äóãààð ç¿éëèéí 263.2 äàõü õýñýãò çààñíààð îíîãäóóëñàí òºðèéí àëáàíä àæèëëàõ ýðõèéã 2 æèëèéí õóãàöààãààð õàñ÷, 3 æèëèéí хугацаагаар õîðèõ ÿëûí çàðèì áîëîõ 6 ñàð õîðèõ ÿëûã íýìæ íýãòãýí, ò¿¿íèé áèå÷ëýí ýäëýõ ÿëûã 3.000.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, òºðèéí àëáàíä àæèëëàõ ýðõèéã 2 æèëèéí õóãàöààãààð õàñ÷, 6 æèëèéí õóãàöààãààð õîðèõ ÿëààð òóñ òóñ òîãòîîñóãàé...” ãýñíèéã “... Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1, 57.2 äàõü õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ä.Áàòõóÿãò îíîãäóóëñàí õºíãºí ÿë áîëîõ òºðèéí àëáàíä àæèëëàõ ýðõèéã 3 æèëèéí õóãàöààãààð õàñ÷, 3 æèëèéí õóãàöààãààð õîðèõ ÿëûã õ¿íä ÿë áîëîõ 5.000.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, 4 æèë хорих ÿëä áàãòààí ò¿¿íèé áèå÷ëýí ýäëýõ ÿëûã 5.000.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, òºðèéí àëáàí àæèëëàõ ýðõèéã 3 æèëèéí õóãàöààãààð õàñ÷, 4 æèë õîðèõ ÿëààð, ø¿¿ãäýã÷ Ë.Äàâààöîãòîä îíîãäóóëñàí õºíãºí ÿë áîëîõ òºðèéí àëáàíä àæèëëàõ ýðõèéã 2 æèëèéí õóãàöààãààð õàñ÷, 3 æèë õîðèõ ÿëûã õ¿íä ÿë áîëîõ 3.000.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, 4 æèë õîðèõ ÿëä áàãòààí, ò¿¿íèé áèå÷ëýí ýäëýõ ÿëûã 3.000.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, òºðèéí àëáàíä àæèëëàõ ýðõèéã 2 æèëèéí õóãàöààãààð õàñ÷, 4 æèë õîðèõ ÿëààð òóñ òóñ òîãòîîñóãàé...” ãýæ ººð÷èëж,

 

в.Шийтгэх тогтоолын тогтоох хэсгийн 4 дэх заалтын “... Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 52 дугаар зүйлийн 52.6 дахь хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Д.Батхуяг, Л.Даваацогт нарт оногдуулсан хорих ялыг чанга дэглэмтэй эрэгтэйчүүдийн хорих ангид, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 52 дугаар зүйлийн 52.10 дахь хэсэгт заасныг журамлан 52.5 дахь хэсэгт зааснаар шүүгдэгч С.Жаргалсайхан, Ш.Бат-Ирээдүй нарт оногдуулсан хорих ялыг жирийн дэглэмтэй эрэгтэйчүүдийн хорих ангид тус тус эдлүүлсүгэй...” гэснийг “... Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 52 дугаар зүйлийн 52.10-т заасныг журамлан 52.5-д зааснаар шүүгдэгч Д.Батхуяг, Л.Даваацогт, С.Жаргалсайхан, Ш.Бат-Ирээдүй нарт оногдуулсан хорих ялыг жирийн дэглэмтэй хорих ангид эдлүүлсүгэй ...” гэж өөрчилж,

 

г. Øèéòãýõ òîãòîîëûí 1 ä¿ãýýð õàâñðàëòûí 3 äàõü çààëòûí “... 2009 îíû 3 äóãààð ñàðûí 25-íû ºäðèéí ...” ãýñíèéã “... 2009 îíû 3 äóãààð ñàðûí 19-íèé ºäðèéí ...” ãýæ, 4 äýõ çààëòûí “... 2009 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðûí 01-íèé ºäðèéí ...” ãýñíèéã “... 2009 îíû 3 äóãààð ñàðûí 27-íû ºäðèéí ...” ãýæ өөрчилж,

 

д. Øèéòãýõ òîãòîîëûí òîãòîîõ õýñãèéí 12 äàõü çààëòûí “... Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 134 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 134.10 äàõü õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ä.Áàòõóÿã, Ë.Äàâààöîãò, Ñ.Æàðãàëñàéõàí, Ø.Áàò-Èðýýä¿é íàðûí ýä õºðºíãèéã áèò¿¿ìæèëñýí ìºðäºí áàéöààã÷èéí 2012 îíû 7 äóãààð ñàðûí 3, 2012 îíû 10 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðèéí òîãòîîëóóäûã тус тус õ¿÷èíã¿é áîëãîñóãàé ...” ãýñíèéã “... Ä.Áàòõóÿãèéí ºì÷ëºëèéí óëñûí á¿ðòãýëèéí ¯-2206014913 äóãààðò á¿ðòãýãäñýí Õàí-Óóë ä¿¿ðãèéí 11 ä¿ãýýð õîðîî, Çàéñàí /17029/, Õàòàí òóóë õîòõîíû 27 òîîò îðîí ñóóö, óëñûí á¿ðòãýëèéí ¯-2203011826 äóãààðò á¿ðòãýãäñýí Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí 6 äóãààð õîðîî, 15 äóãààð áàéðíû 24 òîîò îðîí ñóóö, Ñ.Æàðãàëñàéõàíû óëñûí á¿ðòãýëèéí ¯-2206012041 äóãààðò á¿ðòãýãäñýí Õàí-Óóë ä¿¿ðãèéí 11 ä¿ãýýð õîðîî, Ðîÿë Ãðèéí Âèëëà /17027/, Çàéñàíãèéí òîéðóó 62/1 ä¿ãýýð áàéðíû Á-2-203 òîîò îðîí ñóóö, çîîðèíû äàâõðûí 1, 2 òîîò àâòîìàøèíû çîãñîîëûí õàìò, Ë.Äàâààöîãòûí óëñûí á¿ðòãýëèéí ¯-2204024246 äóãààðò á¿ðòãýãäñýí Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí 1 ä¿ãýýð õîðîî, 12 äóãààð õîðîîëîë /13380/, Çàëóó÷óóäûí ºðãºí ÷ºëºº, 38 äóãààð áàéðíû 30 òîîò îðîí ñóóö, óëñûí á¿ðòãýëèéí ¯-2204028695 äóãààðò á¿ðòãýãäñýí àâòî çîãñîîëûã áèò¿¿ìæèëñýí ìºðäºí áàéöààã÷èéí 2012 îíû 10 äóãààð ñàðûí 31-íèé ºäðèéí òîãòîîëûã õ¿÷èíã¿é áîëãîæ, äýýðõ íýð äóðäñàí ¿ë õºäëºõ ýä õºðºíãºí¿¿äèéã áèò¿¿ìæëýëýýñ ÷ºëººëñ¿ãýé ...” ãýæ ººð÷èëæ,  

 

е. Øèéòãýõ òîãòîîëûí òîãòîîõ õýñãèéí 10 äàõü çààëòûí “... Ø.Áàò-Èðýýä¿éãýýñ õóðààñàí Àâëèãàòàé òýìöýõ ãàçðûí Òºðèéí ñàí áàíê äàõü 900096189 äàíñàíä õàäãàëàãäàæ áàéãàà 46.000.000 òºãðºã, Àâëèãàòàé òýìöýõ ãàçàðò õàäãàëàãäàæ áàéãàà 1.750.000 þàíèéã Ø.Áàò-Èðýýä¿éä áóöààí îëãîæ, ...” ãýñíийг  “... Ш.Бат-Ирээдүйгээс хураасан Àâëèãàòàé òýìöýõ ãàçðûí Òºðèéí ñàí áàíê äàõü 900096189 äàíñàíä õàäãàëàãäàæ áàéãàà 46.000.000 òºãðºã, Àâëèãàòàé òýìöýõ ãàçàðò õàäãàëàãäàæ áàéãàà 1.750.000 þàíèéã òóñ òóñ õóðààæ óëñûí îðëîãî áîëãîж ...” гэж өөрчилж,  

 

ё. Øèéòãýõ òîãòîîëûí òîãòîîõ õýñãèéí 7 äàõü çààëòûã á¿õýëä íü хүчингүй болгож,

 

ж. Шèéòãýõ òîãòîîëûí 2 äóãààð õàâñðàëòад “ашигт малтмалын хайгуулын 5261Х тусгай зөвшөөрлийг “Çýëýì” ÕÕÊ-ä шилжүүлэн бүртгэсэн Ашигт малтмалын газрын Геологи, уул уурхайн кадастрын хэлтсийн даргын 2010 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðûí 15-íû ºäðèéí 434 ä¿ãýýð øèéäâýðийг хүчингүй болгосугай” ãýсэн нэмэлт заалт оруулж,

 

з. Øèéòãýõ òîãòîîëын тогтоох хэсэгт “Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí 49 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 49.2 äàõü õýñýãò çààñíààð Ø.Áàò-Èðýýä¿éгээс гэмт хэрэг үйлдэж олсон мөнгө 4.551.545.000 төгрөгийгбуюу эсвэл óëñûí á¿ðòãýëèéí ¯-2205020766, ¯-2205020765 äóãààðò á¿ðòãýãäñýí Áàÿíãîë ä¿¿ðãèéí 20 äóãààð õîðîî, Ýíõòàéâàíû ºðãºí ÷ºëºº, 298 òîîòîä áàéðøèëòàé õóâèéí ñóóö, ¿éë÷èëãýýíèé çîðèóëàëòòàé áàðèëãà, “Òýðã¿¿í-Îðä” ÕÕÊ-èéí íýð äýýð óëсûн á¿ðòãýëèéí ¯-2204011475 äóãààðò á¿ðòãýãäñýí Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí 15 äóãààð õîðîî, 13 äóãààð õîðîîëîë, Ýíõòàéâàíû ºðãºí ÷ºëºº, 47/1 òîîòîä áàéðøèëòàé ¿éë÷èëãýýíèé çîðèóëàëòòàé áàðèëãыг хурааж улсын орлого болгосугай”,

“Íèéñëýëèéí ø¿¿õèéí Òºðèéí ñàí áàíê äàõü 900005401 òîîò äàíñàíä Ä.Áàòõóÿãèéí òóøààñàí 8.875.000 òºãðºãөөс 5.000.000 төгрөгийг эд хөрөнгө хураах нэмэгдэл ялд тооцож улсын орлогод оруулж, үлдсэн 3.875.000 төгрөгийг Д.Батхуягт, Ш.Бат-Ирээдүйн тушаасан 8.875.000 төгрөгөөс 3.000.000 эд хөрөнгө хураах нэмэгдэл ялд тооцож улсын орлогод оруулж, үлдсэн 5.875.000 төгрөгийг Ш.Бат-Ирээдүйд, 900096019 òîîò äàíñàíä Ë.Äàâààöîãòын òóøààñàí 8.875.000 òºãðºãөөс 3.000.000 төгрөгийг эд хөрөнгө хураах нэмэгдэл ялд тооцож улсын орлогодоруулж, үлдсэн 5.875.000 төгрөгийг Л.Даваацогтод, С.Жаргалсайханы тушаасан 8.875.000 төгрөгөөс 3.000.000 төгрөгийг эд хөрөнгө хураах нэмэгдэл ялд тооцож улсын орлогод оруулж, үлдсэн 5.875.000 төгрөгийг С.Жаргалсайханд áóöààí îëãîñóãàé” ãýñýí íýìýëò çààëò îðóóëæ, øèéòãýõ òîãòîîëûí áóñàä çààëòûã õýâýýð ¿ëäýýæ, ÿëòàíÄ.Áàòõóÿã, ò¿¿íèé ºì㺺ëºã÷ Ä.Áàòñ¿õ, Ï.Áàòæàðãàë, Ì.Çóëçàÿà, ÿëòàí Ë.Äàâààöîãò, ò¿¿íèé ºì㺺ëºã÷ Ц.Àãâààíäîðæ, Á.Ýíõ-Ýðäýíý, ×.Áîëäáààòàð, ÿëòàí Ñ.Æàðãàëñàéõàí, ò¿¿íèé ºì㺺ëºã÷ Ì.Àëòàí-ªëçèé, Á.Óóãàíáàÿð,ÿëòàíØ.Áàò-Èðýýä¿é, ò¿¿íèé ºì㺺ëºã÷ Ï.Ñóãàðíÿì, Á.Ýíõçàÿà, ÿëòàí Ä.Áàòõóÿã, Ø.Áàò-Èðýýä¿éíàðûíºì㺺ëºã÷ Ã.Îþóíöýöýã íàðûí ãàðãàñàí äàâæ çààëäàõ ãîìäëóóäûã òóñ òóñ õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

 

2. Äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õ õýðãèéã õÿíàí øèéäâýðëýõäýý Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéã íîöòîé çºð÷ñºí, ýñõ¿ë Ýð¿¿ãèéí õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ ¿çâýë ýðõá¿õèéýòãýýä14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðäñóãàé.

Магадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.01.30 70 Баянгол дүүргийн шүүх Цэвэгдоржийн Оюунчимэг Д.Батхуяг Л.Даваацогт Ш.Бат-Ирээдүй С.Жаргалсайхан 263.2., 268.2.
Хяналтын шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.06.19 312 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг Д.Батхуяг Л.Даваацогт Ш.Бат-Ирээдүй С.Жаргалсайхан 263.2., 268.2.