Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2013-05-23
Магадлалын дугаар 65
Хэргийн индекс 111/2013/0064/э
Шүүх Архангай аймгийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Түндэвийн Даваасүрэн
Шүүгдэгч Больсолийн Манлаг
Зүйл хэсэг 096.1. - Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах
Улсын яллагч Д.Цогт-Эрдэнэ
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Магадлалын товч

            Ýð¿¿ãèéíáàéöààíøèéòãýõõóóëèéí 315 äóãààðç¿éëèéí 315.1.1-ä çààñíûãóäèðäëàãàáîëãîí

ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

            1.ÀðõàíãàéàéìàãäàõüÑóìäóíäûí ø¿¿õèéí 2013 îíû 4 ñàðûí 23-íû ºäðèéí 65 äóãààðøèéòãýõòîãòîîëûãõýâýýð ¿ëäýýæ, ø¿¿ãäýã÷èéí ºì㺺ëºã÷ Ö.Áàò-Ýðäýíý, ø¿¿ãäýã÷ Á.Ìàíãàë, õîõèðîã÷ ×.Îäîí÷èìýãíàðûíãîìäëûãõýðýãñýõã¿éáîëãîñóãàé.

   2.Ýíý ìàãàäëàëûãýñçºâøººðâºëãîìäîëãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýëáè÷èõýðõá¿õèéýòãýýä, äàâæçààëäàõøàòíû ø¿¿õ õýðãèéãõÿíàíøèéäâýðëýõäýýÝð¿¿ãèéíáàéöààíøèéòãýõõóóëèéãíîöòîéçºð÷ñºí, ýñõ¿ëÝð¿¿ãèéíõóóëüáóðóóõýðýãëýñýíãýæ ¿çâýëìàãàäëàëûããàðäóóëñíààñõîéø 14 õîíîãèéíäîòîðõÿíàëòûíøàòíû ø¿¿õ áóþóÌîíãîëóëñûíÄýýä ø¿¿õýäãîìäîëãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýëáè÷èõýðõòýéãäóðäñóãàé.

 

 

                     ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                          Ñ.ªÑªÕÁÀßР

د¯Ã×ÈÄ                Î.×ÓËÓÓÍÖÝÖÝà 

              Ò.ÄÀÂÀÀѯÐÝÍ

 

 Магадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.