Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2013-09-11
Магадлалын дугаар 60
Хэргийн индекс 281/2013/0060/э
Шүүх Увс аймгийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Надмидын Мөнхжаргал
Шүүгдэгч Л.Ганболд, Э.Ганзориг
Зүйл хэсэг 215.3. - Тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих
Улсын яллагч О.Багшбаяр
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Өөрчлөлт оруулсан
Магадлалын товч

          1. Óâñ àéìàã äàõü Ñóì äóíäûí ø¿¿õèéí 2012 îíû 08 äóãààð ñàðûí 26-íû ºäðèéí 60 äóãààðòàé øèéòãýõ òîãòîîëûí òîãòîîõ õýñýãò:

          à. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 24 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 24.1.1 äýõ õýñýãò  çààñíààð Àíæãàé îâîãò Ýíхòàéâàíû Ãàíçîðèãò õîëáîãäîõ õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

          á. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 61 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 61.1-ä çààñíààð Ë.Ãàíáîëäîä îíîãäóóëñàí 2 /õî¸ð/ æèë 1 /íýã/ ñàð õîðèõ ÿëûã òýíñýæ, ìºí õóãàöààãààð õÿíàí õàðãàëçàæ, ò¿¿íèé çàñðàë õ¿ì¿¿æèëä õÿíàëò òàâèõûã Óâñ àéìãèéí Öàãäààãèéí ãàçàðò äààëãàñóãàé ãýñýí íýìýëò îðóóëñóãàé.

 

          2. Øèéòãýõ òîãòîîëûí 4 ä¿ãýýð çààëòûã  Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 48 äóãààð ç¿éëèéí 48.2-ò çààñíààð Ë.Ãàíáîëäûí òýýâðèéí õýðýгñýë æîëîîäîõ ýðõèéã 2 /õî¸ð/ æèëèéí õóãàöààãààð õàññàí íýìýãäýë ÿëûã øèéòãýõ òîãòîîë õ¿÷èí òºãºëäºð áîëñîí ¿åýñ ýõëýí òîîëñóãàé ãýæ ººð÷èëñ¿ãýé

 

          3. Øèéòãýõ òîãòîîëûí  Ý.Ãàíçîðèãòîé õîëáîîòîé õýñã¿¿äèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîæ, øèéòãýõ òîãòîîëûí áóñàä ç¿éë çààëòûã õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

 

          4. Ë.Ãàíáîëä,Ý.Ãàíçîðèã íàðûã ø¿¿õ õóðàëäààíû òàíõèìààñ íýí äàðóé ñóëëàñóãàé.

 

          Давж заалдах шатны шүүх хэргийг хянан шийдвэрлэхдээ Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг ноцтой зөрчсөн эсхүл Эрүүгийн хуулийг буруу хэрэглэсэн гэж үзвэë ÿëòàí, õîõèðîã÷, òýäãýýðèéí ºì㺺ëºã÷, õóóëü ¸ñíû òºëººëºã÷ ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñíààñ õîéø 14 хоногийн дотор хяналтын шатны шүүхэд гомдол гаргах, óëñûí ÿëëàã÷, äýýä øàòíû ïðîêóðîð эсэргүүцэл бичих ýðõòýé.

 

 

 

 

     

ДАРГАЛАГЧ, ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                            Б.ДАШДОНДОВ

     

                           ШҮҮГЧИД                                                                 Д.ЖАМБАЛСҮРЭН

 

                                                                                                             Н.МӨНХЖАРГАЛ

 Магадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.08.26 60 Увс аймаг дахь Сум дундын шүүх Нямжавын Гэрэлтуяа Л.Ганболд, Э.Ганзориг 215.3.