Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2013-03-21
Магадлалын дугаар 245
Хэргийн индекс 012/2012/0023/Э/
Шүүх Нийслэлийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Чагдаагийн Хосбаяр
Шүүгдэгч Д.Мэндбаяр, Г.Лхамсүрэн, Н.Хүсэлбаатар, О.Баярсайхан, Ч.Даваацэрэн
Зүйл хэсэг 091.1. - Хүнийг санаатай алах
247.1. - Гэмт хэргийг нуун далдлах
Улсын яллагч Г.Мижиддорж
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Магадлалын товч

1.Áàãàõàíãàé, Íàëàéõ ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí 2013 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 15-íû ºäðèéí 09 ä¿ãýýð øèéòãýõ òîãòîîëûã õýâýýð ¿ëäýýæ, ÿëòàí Ä.Ìýíäáàÿð, ò¿¿íèé ºì㺺ëºã÷ Á.Áîëîðòóÿà, Ñ.Îþóíöýöýã íàðûí ãàðãàñàí äàâæ çààëäàõ ãîìäëûã òóñ òóñ õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

2.Øèéòãýõ òîãòîîëä Ä.Ìýíäáàÿðààñ ãàðãóóëàõààð òîãòîîñîí 3,750,450 òºãðºãèéã õîõèðîã÷èä òºëæ áàðàãäóóëñàí áîëîõûã äóðäñóãàé.

3.Ãîìäîë, ýñýðã¿¿öýë ãàðãàõ ýðõ á¿õèé ýòãýýä äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õ õýðãèéã õÿíàí øèéäâýðëýõäýý Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéã íîöòîé çºð÷ñºí, ýñõ¿ë Ýð¿¿ãèéí õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ ¿çâýë 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðäñóãàé.                Магадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.