Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2013-01-15
Магадлалын дугаар 48
Хэргийн индекс 014/2012/0358/Э
Шүүх Нийслэлийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Чагдаагийн Хосбаяр
Шүүгдэгч Батдоржийн Анхбаяр
Зүйл хэсэг
Улсын яллагч Г.Мижиддорж
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Өөрчлөлт оруулсан
Магадлалын товч

 1. Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí 2012 îíû 11-ð ñàðûí 6-íû ºäðèéí 533 äóãààð øèéòãýõ òîãòîîëûí òîãòîîõ õýñãèéí 1 ä¿ãýýð çààëòûã á¿õýëä íü “Íèéñëýëèéí ïðîêóðîðûí ãàçðààñ ø¿¿ãäýã÷ Á.Àíõáàÿðò Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 91 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 91.2.2, 91.2.12 äàõü õýñýãò çààñàí ãýìò õýðýãò õîëáîãäóóëæ ÿëëàõ ä¿ãíýëò ¿éëäýæ èð¿¿ëñíýýñ Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 91 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 91.2.2 äàõü õýñýãò çààñàí ¿éëäýë, õîëáîãäëûã õýðýãñýõã¿é áîëãîæ Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 91 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 91.2.12 äàõü õýñýãò çààñàí ãýìò õýðãèéí ç¿éë÷ëýëèéã Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 91 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 91.1 áîëãîæ ººð÷èëñ¿ãýé” ãýæ ººð÷ëºí íàéðóóëñóãàé.

2. ̺í øèéòãýõ òîãòîîëûí 3 äóãààð çààëòûí “Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 91 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 91.2.12 äàõü õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Á.Àíõáàÿðûã 20 /õîðü/ æèë õîðèõ ÿëààð”  ãýñýí õýñãèéã “Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 91 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 91.1 äýõ õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Á.Àíõáàÿðûã 12 /àðâàí õî¸ð/ æèë õîðèõ ÿëààð” ãýæ ººð÷èëæ òîãòîîëûí áóñàä çààëòûã õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

3. Ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõ á¿õèé ýòãýýä íü äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õ õýðãèéã õÿíàí øèéäâýðëýõäýý Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéã íîöòîé çºð÷ñºí ýñõ¿ë Ýð¿¿ãèéí õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ ¿çâýë 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.Магадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.