Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2012-11-20
Магадлалын дугаар 88
Хэргийн индекс 311/2012/0109/Э
Шүүх Хэнтий аймгийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Одонгийн Баатарсүх
Шүүгдэгч А.Оюунтүлхүүр, Ш.Мэндбаяр, Ё.Нямлхагва, С.Оюунцэцэг
Зүйл хэсэг 145.4. - Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах
Улсын яллагч А.Мөнхзул,
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Өөрчлөлт оруулсан
Магадлалын товч

ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎÕ íü:

À.Îþóíò¿ëõ¿¿ð íü 2002 îíû 10-р ñàðûí 10-íû ºäºð Õýíòèé àéìãèéí Äàðõàí ñóìûí òºâä ñîãòóóãààð ¿ë ÿëèõ ç¿éëýýð øàëòàãëàí  иргэн Ï.Ò¿ìýíäýìáýðýëèéí øèëáýíд 2 óäàà áóóäàæ áèå махбодиä íü õ¿íäýâòýð зэргийн ãýìòýë ó÷ðóóëан бусдыг  èëòýä ¿ë õ¿íäýòãýí, íèéãìèéí õýâ æóðìûã íîöòîé çºð÷èæ òàíõàéðсан,                                

Ø.Ìýíäáàÿðòàé á¿ëýãëýí  2002 îíû 11-р ñàðûí 02-íû ºäºð Äàðõàí ñóìûí “Õóæèðûí õîíõîð” ãýõ ãàçðààñ èðãýí Ж.Îþóíãýðýëèéí ÷ºäºðòýé нэг ìîðèéã õóëãàéëæ,  65.000 òºãðºãíèé, Äàðõàí ñóìûí “Öàéäàì” ãýõ ãàçðààñ èðãýí Ò.Ãýëýãäàøèéí 2 òîîíû ã¿¿ã õóëãàéëæ, 120.000 òºãðºãíèé,  2002 îíû 11-р ñàðûí 07-íû ºäºð ̺ðºí ñóìûí òºâººñ èðãýí Ä.Ãàíçîðèãèéí ÷ºäºðòýé áàéñàí нэг àçàðãûã õóëãàéëæ, 302.000 òºãðºãíèé, тус ñóìûí “Õàòàí” ãýõ ãàçðààñ èðãýí Ã.Ýíõáàòûí ÷ºäºðòýé áàéñàí нэг ã¿¿ã õóëãàéëæ, 152.000 òºãðºãíèé, тус ñóìûí  “Àéðãèéí ýíãýð” ãýäýã ãàçðààñ èðãýí Á.Ñ¿õáààòàðûí  нэг õóðäàí ìîðèéã õóëãàéëæ, 500.000 òºãðºãíèé,  тус ñóìûí “Ìàíäàëûí äýðñ” ãýõ ãàçðààñ èðãýí Æ.×îéæèëûí 7 òîîíû àäóóã õóëãàéëæ, 1.950.  000 òºãðºãíèé,  2002 îíû 11-р ñàðûí 10-íû ºäºð Äàðõàí ñóìûí òºâººñ èðãýí Ì.Ãàíáààòàðûí ÷ºäºðòýé áàéñàí 2 òîîíû àäóóã õóëãàéëæ, 140000 òºãðºãíèé,

2007 îíû 03-р ñàðûí 08-íû ºäºð Æ.Ýðäýíýòóíãàëàã, Р.Áààòàðõ¿¿ íàðòàé á¿ëýãëýí Òàõèëãàò òîñãîíû ”Õàðãàíàòàé” ãýõ ãàçðààñ èðãýí Ö.Ãàë÷óëóóíû нэг õÿçààëàí ýð ¿õðèéã õóëãàéëæ, 250000 òºãðºãíèé,   

2007 îíû 04-р ñàðûí 27-íû ºäºð  ¨.Íÿìëõàãâàòàé á¿ëýãëýí ̺ðºí ñóìûí  “Ýõýí Óñ” ãýõ ãàçàð îðøèí ñóóõ èðãýí ×.Ñàðóóëûí ãýðýýñ хоёр àëòàí ãàäàñ îäîíã õóëãàéëæ, 39798 òºãðºãíèé,               

2007 îíû 05-р ñàðûí 01-íèé ºäºð  Æ.Ýðäýíýòóíãàëàã, Ñ.Îþóíöýöýã íàðòàé á¿ëýãëýí ìàøèí ìåõàíèçì õýðýãëýí Õýðëýí ñóìûí “Àäãèéí õóäàã” ãýõ ãàçðààñ èðãýí Ð.Ìÿãìàðæàâûí 20 тооны бог малыг  õóëãàéëæ,  1110000 òºãðºãíèé,

Дангаараа  2007 îíû 05-р ñàðûí 23-íы ºäºð Áàÿíõóòàã ñóìûí  “Áàðóóí õààëãà” ãýõ ãàçðààñ èðãýí Ë.Ñ¿õáàòûí 2 òîîíû ìîðèéã  àðãàìæàà, ñóðàí ÷ºäðèéí õàìò õóëãàéëæ, 408500 òºãðºãíèé, 2007 îíû 09-ð ñàðûí 30-наас 10-р сарын 01-нд шилжих шөнө Áèíäýð ñóìûí  “Øóóñ” ãýõ ãàçðààñ èðãýí Ò.Öàãààíû нэг ã¿¿ã ñóðàí ÷ºäðèéí õàìò õóëãàéëæ, 280000 òºãðºãíèé, тус ñóìûí “×îéñ¿ðýí” ãýõ ãàçðààñ èðãýí Ò.Íýõèéòèéí 2 òîîíû ìîðèéã ÷ºäºð, õýðýýíèé õàìò õóëãàéëæ 620000 òºãðºãíèé, тус сумын “Õºõ ÷óëóóò” ãýõ ãàçðààñ èðãýí Ö.×óëóóíû нэг ìîðèéã 2 øèðõýã ñóðàí ÷ºäºð, õýðýý, ýðã¿¿ëãèéí õàìò õóëãàéëæ, 439000 òºãðºãíèé, Òàõèëãàò òîñãîíû “̺íäºë” ãýõ ãàçðààñ èðãýí Í.Õàÿíõÿðâààãèéí нэг ìîðèéã õóëãàéëæ, 120000 òºãðºãíèé хохирол тус тус учруулсан,

2010 îíû 11-р ñàðûí 07-íû ºäºð ñîãòóóãààð  òºðèéí àëáàí õààã÷  буюу Õýíòèé àéìãèéí Öàãäààãèéí ãàçðûí õýâ æóðìûí òàñãèéí öàãäàà È.Ãàíçîðèãèéã ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ, áàðèâ÷ëàõ áàéðàíä õóóëèàð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýæ áàéõàä íü õ¿÷ õýðýãëýí ýñýðã¿¿öñýí,

Ø.Ìýíäáàÿð íü  2002 îíû 09 ä¿ãýýð ñàðûí 28-íû ºäºð Õýíòèé àéìãèéí Äàðõàí ñóìûí òºâä ñîãòóóãààð, ¿ë ÿëèõ ç¿éëýýð øàëòàãëàí èðãýí Ì.Èäýðçàÿàãèéí ãóÿíд õóòãàëæ áèå ìàõáîäèä íü õºíãºí ãýìòýë ó÷ðóóëàí áóñäûã èëòýä ¿ë õ¿íäýòãýí, íèéãìèéí õýâ æóðìûã íîöòîé çºð÷èæ òàíõàéðсан, 2002 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 2-íîîñ 11-íèéã õ¿ðòýëх õóãàöààíä À.Îþóíò¿ëõ¿¿ðòýé á¿ëýãëýæ, 7 óäààãèéí давтан ¿éëäëýýð áóñäûí ýä õºðºíãèéã õóëãàéëæ 3.229.000 òºãðºãèéí,   

Ñ.Îþóíöýöýã íü 2007 îíû 05-ð ñàðûí 01-íèé ºäºð ÿëëàãäàã÷ Æ.Ýðäýíýòóíãàëàã, À.Îþóíò¿ëõ¿¿ð íàðòàé á¿ëýãëýí ìàøèí ìåõàíèçì õýðýãëýæ èðãýí Ð.Ìÿãìàðæàâûí 20 òîîíû áîã ìàëûã õóëãàéëæ, 1.110.000 òºãðºãèéí,

¨.Íÿìëõàãâà íü 2007 îíû 04-р ñàðûí 27-íû ºäºð À.Îþóíò¿ëõ¿¿ðòýé á¿ëýãëýí èðãýí ×.Ñàðóóëûí ãýðýýñ 2 øèðõýã àëòàí ãàäàñ îäîí ìåäàëü õóëãàéëæ 39798 òºãðºãèéí тус тус  õîõèðîë ó÷ðóóëñаí ãýìò  õýðãүүдèéã ¿éëäñýí áîëîõ íü:

Õîõèðîã÷ Ï.Ò¿ìýíäýìáýðýëèéí: … Îþóíò¿ëõ¿¿ð “çààâàл ìèíèé ìîòîöèêëèéã àâ÷ ÿâàõ ÿìàð àëáàòàé þì áý,  åð íü ÿàñàí çýâ¿¿í íîâø âý” гэж õýëýýä çààìäààä àâñàí. Òýãýэд ïèéøèí äýýðýý äàðæ  îé÷îîä íóðàà÷èõñàí þì. Гýðýýñ íü õîëäîîã¿é áàéòàë “àëíà” ãýýä ã¿éãýýä èðýõýýð íü  ¿íñíèé ïîîøèê àðààð îðîîä ñóóòàë ïîîøèê îíîñîí, äàðàà íü “÷àì øèã ìóó ãîæèãíóóä òýãäýãã¿é þì” ãýýä áóó äóóãàðñàí гэх /1хõ-18-21х/,

Õîõèðîã÷ Ì.Èäýðçàÿàãèéí: …  2002.09.28-íû ºäºð … Ò¿ìýíáàÿð àõтай ÿðüæ áàéõàä äóíäóóð îðæ èðýýä ÿðèõààð íü Ìýíäáàÿðòàé ìàðãàëäñàí. Нàìàéã çààìäààä àâàõààð íü зөрүүлээд çààìäààä àâñàí. Òýð íàìàéã öîõèõîîð íü áóëòààä òîíãîð÷ óíàãààä 1-2 óäàà ºøèãëºñºí. Дýýð íü äàðààä ñóóñàí øèã ñàíààä áàéãàà þì. Íàìàéã ò¿ëõ÷èõýýä  Ìýíäáàÿð ã¿éãýýä ÿâààä ºãñºí.  Áààòàð àõûí øàëàí äýýð õýâтэж байтал Ìýíäáàÿð хаалгаар орж ирээд  ãóÿ ðóó õýä õýä öîõèîä àâàõ øèã áîëòîë áèå õàëóó îðãèîä ë ÿâ÷èõñàí. Èíãýýä ë ýìíýëýãò èð÷èõñýí áàéñàí ãýõ /1õõ-14-16х/,   

Õîõèðîã÷ Ã.Ýíõáàòûí: … 2002.11.07-îîñ 08-íä øèëæèõ øºíº ̺ðºí ñóìûí ç¿¿í óðä Õàòàí ãýäýã ãàçðààñ áóóðàë ç¿ñíèé çýýðä ã¿¿ãýý ÷ºäºðòýé áàéõàä íü àëäñàí þì. Öàñòàé ìºðººð íü ìºðäºõºä нэг ìîðüòîé õ¿í àâààä ñóìûí òºâèéí ç¿¿í ãîëûí öààäах ýçýíã¿é áàéøèíä î÷ñîí òýíäýýñýý 2 ìîðüòîé õ¿í  Àéðаãийí ýíãýð îðæ Ñ¿õáààòàðûí õýðýýòýé õ¿ðýí çýýðä ìîðèéã àâààä óðàãø ýðãýýä Ìàðçûí àðäààñ 7 ìîðü òóóãààä ̺ðºíãèéí ãîë óðóóäààä ìºðèéã íü îðõèñîí ãýõ /1хõ-28х/,

      Хохирогч Ö.Ãàë÷óëóóíы: 2007.03.08-нд хөдөө очиход хязаалан насны дөртэй эр  хар зүсмийн үхэр алга байсан гэх /1хõ-209х/,

Õîõèðîã÷ ×.Ñàðóóëûí:… Íàìàéã áàãèéí äàðãûíä õóðàëä ñóóæ áàéõàä íºãºº 2 õ¿í ìàíàéä èðýýä íàìàéã õ¿ëýýæ áàéíà ãýõýýð íü õ¿¿õäýýð ò¿ëõ¿¿ðýý ºãººä ÿâóóëñàí. Хурлаа тараад очиход байж байсан. Тэр хоёр хүн мàíàé àâäðàíä áàéñàí ààâûí 2 øèðõýã àëòàí ãàäàñ îäîíã õóëãàéëæ àâ÷ ÿâñíûã öàãäàà äóóäàõààð íü ìýäñýí. Íýã àëòàí ãàäàñ îäîíã õ¿ëýýæ àâëàà ãýх /1õõ-228х/,

Хохирогч Л.Сүхбатын:  2007 оны 05-р сарын 23-наас 24-нд шилжих шөнө аргамжаатай 3 тоо тамгатай майлуу хээр алаг морь, буруу харсан гал тамгатай  цагаан халиун алаг морио алдсан гэх /1хõ-218х/

Õîõèðîã÷ È.Ãàíçîðèãèéí: … 2010.11.07-íû ºäºð Öàãäààãèéí ãàçðûí ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ áàéðàíä æèæ¿¿ðèéí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ áàéõàä Îþóíò¿ëõ¿¿ð íü Áàòáàÿðûã äóóäààä бүтээлгээрээ 2 удаа боох гээд байхаар á¿òýýëãèéã íü àâàõ очтол Îþóíò¿ëõ¿¿ð сàðààëæèí òºìºðíèé çàâñðààð ãèòåëüíèé çàõаар áîîõ гэхэд нь ãàðûã íü òàâèóëñàí. Мөн  çàâñðààð  ç¿¿í í¿äýíд íýã óäàà öîõèñîí. “Чè íàìàéã ºíººäºð í¿öãýëñýí øèã áè ÷àìàéã õýçýý íýãýí öàãò í¿öãýëæ áàéãààä ìº÷èëæ àëíà” ãýõ çýðãýýð õýëýýä  2-3 óäàà íóëèìñàí ãýõ /4хõ-2-3х/,

Ãýð÷ À.Áîëîðìààãèéí: …Îþóíò¿ëõ¿¿ð íü ýð¿¿ëæ¿¿ëýõèéí ñàðààëæèí òºìºðíèé çàâñðààð öàãäàà Ãàíçîðèãèéã çóóðàõ øèã áîëîõîîð íü áè î÷èõîä “ìèíèé í¿ä ð¿¿ Îþóíò¿ëõ¿¿ð öîõè÷èõëîî” ãýæ õýëñýí. Öàãäàà Ãàíçîðèã íü ãàâëàñàí ÷èíü Îþóíò¿ëõ¿¿ð óëàì óóðëààä  “÷è íàìàéã ºíººäºð øàëäàëñàí øèã áè ÷àìàéã õýçýý íýãýí öàãò øàëäàлна гэж хэлсэн гэх /4õх-4-5х/,

      Ãýð÷ Ï.Íàñàíãèéí:… òýð çàëóó “àõ õ¿¿ òàíû ìîòîöèêëèéã àâààä ÿâ÷èõúÿ” ãýõýä “÷è çààâàë àâàõ àëáàòàé þì óó” ãýæ õýëýýä Îþóíò¿ëõ¿¿ð áîñ÷ èðýýä áàðèàä àâñàí. Òýãýýä ë ëàà óíòàðñàí, öàé àÿãà àñãàðñàí, õàðàíõóéä òýð õî¸ð ïèæèãíýëäýýä íîöîëäñîí. Òýãýýä äàâõðààðàà ïèéøèí äýýð îé÷îîä ïèéøèí ýâäýð÷ íóðñàí.×è íàìàéã áóóä÷èõëàà ãýõ øèã þì ñîíñîãäñîí. Áè ÷ áóóã íü àâààä ë ýðãýñýн ãýõ /1õх-67-70х/,

Ãýð÷ È.Ò¿ìýíáàÿðûí: Áààòàðûíä îðîîä õîîë èäýõ ãýýä ñóóæ áàéõàä Ìýíäáàÿð ã¿éæ îðîîä Èäýðçàÿàã õýä õýä öîõèîä àâàõàä  “ÿà яа” ãýýä õàøãèðàõàä íü түүний  гараас õóòãûã íü  àâñàí гэх / 1хõ-53-54х/,  

Ãýð÷ Á.Áàò-Î÷èðûí: …2002.11.09-нд  Îþóíò¿ëõ¿¿ð íü  Ìýíäáàÿð ãýäýã õ¿íòýé õàìò 4 ìîðüòîé ÿâæ áàéñàí. Ò¿¿íýýñ  õ¿ðýí çýýðä ç¿ñíèé á¿ä¿¿í íàñíû ìîðèéã õî¸ð  í¿äíèé øèíý äóðàíãààð õóäàëäàæ àâñàí þì ãýõ /1õõ-78х/,

Ãýð÷ Ä.Íàñàíòîãòîõûí: … Îþóíò¿ëõ¿¿ðийн ãýðò î÷èõîä õàøààíä íü  áàéñàí õýýð àëàã ìîðèéã 90.000 òºãðºãººð õóäàëäàæ  àâààä ÑÀÀ-ä áàéäàã Àìãàëàíд 130.000 òºãðºãººð àìüäààð íü çàðñàí  ãýõ /2хõ-22х/, хîõèðîã÷ Ò.Ãýëýãäàø, Æ.Îþóíãýðýë, Ì.Ãàíáààòàð, Ð.Ìÿãìàðæàâ, Ò.Öàãààí, Æ.Íýõèéò, Ö.×óëóóí, ×.Îòãîíòóÿà, Í.Õàÿíõÿðâàà,  Á.Ñ¿õáààòàð,  Ä.Ãàíçîðèã нарын гэх мэдүүлгүүд болон шèíæýý÷ Р.Мөнхбаярын: П.Түмэндэмбэрэлийн бàðóóí øèëáýíèé äîîä õýñãèéí áóóäàãäñàí øàðõ, øèëáýíèé á¿ä¿¿í ÿñíû áÿöàðñàí õóãàðàë, õóòãàëàãäñàí øàðõ ¿¿ñ÷, ãýìòëèéí õ¿íäýâòýð çýðýãò õàìààðíà ãýõ 95 дугаар ä¿ãíýëò /1хõ-85х/ , Мөн шèíæýý÷èéí  М. Идэрзаяагийн õóòãàëàãäñàí øàðõ íü ãýìòëèéí õºíãºí çýðýãò õàìààðíà ãýõ 94 д¿гýýр ä¿ãíýëò /1õх-83х/ зэрэг íîòëîõ áàðèìòóóäààð òîãòîîãäñîí, òîãòîîë ãàðãàõàä чухал à÷ õîëáîãäîëтой байж болох áàéäëûã ìºðäºí áàéöààëòûí øàòàíä õàíãàëòòàé øàëãàæ òîäðóóëñàí, Эрүүгийн хуулийг зөв хэрэглэсэн, Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéã çºð÷ººã¿é áàéíà.

Прокурор нь Ж.Эрдэнэтунгалагийн хэргийг зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж тогтоол үйлдэж тусгаарласан нь хэргийг òàë á¿ðýýñ íü á¿ðýí, áîäèòîéãîîð øèíæëýõ, çºâ øèéäâýðëýõýä ñààä áîëîõã¿é байх  бөгөөд Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 125-р зүйлийн 125.1-д заасантай нийцжээ. /3хõ-209х/

А.Оюунтүлхүүр нь ганцаараа 2007.09.30-наас 10.01-нд шилжих шөнө Т.Цагаан, Ж.Нэхийт, Н.Хаянхярваа, Ц.Чулуун нарын 5 адууг хулгайлсан гэмт хэрэг нь хохирогч Н.Хаянхярваагийн: Íàìàéã ãàðàõàä àðãàìæààòàé áàéñàí 3 ìîðèí äýýð 3-4 ìîðü õºòºëñºí ìîðüòîé õ¿í çîãñîæ áàéãàà õàðàãäñàí. Нàìàéã õàðààä áàðóóí õîéøîî äàâõèàä ÿâчихсан  гэх /1хõ-204х/, гэрч Н. Амарсанаагийн ... 2007.10.03-ны өглөө САА-д байдаг мал нядалгааны хашаанд очиход буурал зүсмийн дан саран тамгатай морь маань байсан. Нэг  охиноос асуухад Номч гэдэг ченжийн худалдаж авсан морь гэж хэлэхээр утсыг олж ярихад “худалдаж авсан хүнийг дагуулж очье” гэж хэлсэн юм. Тэр хоёрыг ирэхэд нь  Оюунтүлхүүр гэдэг хүнд  “манай хулгайд алдсан морь байна, нөгөө 3 морь нь хаа байна” гэж хэлэхэд эхлээд” мэдэхгүй”  гэж байснаа “өчигдөр Улаанбаатар хот руу ачуулчихсан” гэж хэлсэн гэх  /2õх-1-2х/, гэрч Х.Номчийн ... Оюунтүлхүүр  нь том биетэй тарган буурал морь хөтлөөд  “авах уу” гэхээр íü 200000 төгрөгөөр авахаар тохирч, гарал үүслийн гэрчилгээг нь  маргааш өгье гэж хэлэхэä морийг авч үлдсэн. Өглөө нэг  залуу утасдаад  нөгөө морины талаар ÿðèõààð нь  Оюунтүлхүүрийг авч очсон. Би ч энэ болохгүй морь боллоо гэж мэдээд эзэнд  нь морийг өгсөн гэх /2хõ-3-4, 3õх-45х/,  А.Оюунтүлхүүрийн яллагдагчаар мөрдөн байцаалтанд  2  дугаар хавтасны  64,  3 дугаар хавтасны   178  өгсөн мэдүүлгүүд зэргээр  нотлогдсон байна.

Ш.Мэндбаяр нь   давж заалдах шатны шүүхэд ãàðãàñàí ãîìäîëäîî “Чойжилийн 7 тооны адуунаас 5-ûã íü буцааж өгсөн áàéõàä õîõèðëîîñ õàñ÷ òîîöîîã¿é ãýæ äóðüäñàí” боловч, хохирогч Ж.Чойжил, Ч.Отгонтуяа нарын мэдүүлгүүдээр тогтоогдохгүй байх тул  шүүх 1.950.000 төгрөгийг À.Оюунтүлхүүр, Ø.Мэндбаяр нарт хувааж  хохирлыг гаргуулсан нь үндэслэлтэй болжээ.  /1õх-30-31, 5õõ-63-64х/

А.Оюунтүлхүүр нь 2002 îíû 11-ð ñàðûí 10-ààñ 11-íèéã õ¿ðòýëх õóãàöààíä ÿëëàãäàã÷ Ã.Áàò-Èäýð, ª.Ãàíáàò íàðòàé á¿ëýãëýæ, 2 óäààãèéí äàâòàí ¿éëäëýýð Х.Балжаагийн 1 морь, Д.Одонхүүгийн чөдөртэй 4 морийг  õóëãàéëæ 305.000 òºãðºãèéí учруулсан гэх үйлдэл нь хэрэгт авагдсан хохирогч Д.Одонхүүгийн: 2002.11.11-ний өглөө морьдоо барих гээд очих гэхэд алга болчихсон. Цасан дээр хоёр морьтой хүний мөр гарсан байсан гэх /1хõ-40х/, Ө.Ганбат, Г.Бат-Идэр нарын мөрдөн байцаалтанд өгсөн гэх /1хõ-148,150х/ мэдүүлгүүдээс үзэхэд тогтоогдохгүй байх тул тухайн үйлдлийг хэрэгсэхгүй болгох нь зүйтэй гэж үзэв. Магадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2012.08.07 121 Хэнтий аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүх Лхагвасүрэнгийн Уянга А.Оюунтүлхүүр, Ш.Мэндбаяр, Ё.Нямлхагва, С.Оюунцэцэг 145.4.
Хяналтын шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.02.20 84 Улсын дээд шүүх Тогтохын Уранцэцэг А.Оюунтүлхүүр, Ш.Мэндбаяр, Ё.Нямлхагва, С.Оюунцэцэг 145.4.