Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2012-10-30
Магадлалын дугаар 828
Хэргийн индекс 013/2012/0385/э
Шүүх Нийслэлийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Чагдаагийн Хосбаяр
Шүүгдэгч А.Цэнд-Аюуш нар
Зүйл хэсэг 145.2. - Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах
145.4. - Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах
Улсын яллагч Д.Жамбалсүрэн
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Өөрчлөлт оруулсан
Магадлалын товч

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 315 äóãààð ç¿éëèéí 315.1.4-ä çààñíûã

óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

1.Áàÿíãîë ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí 2012 îíû 9 ä¿ãýýð ñàðûí 10-íû ºäðèéí 385 äóãààð øèéòãýõ òîãòîîëûн тогтоох хэсэгт “Ã.Àíõáàÿðò Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí 145 äóãààð ç¿éëèéí 145.2 äàõü õýñýãò çààñíààð ÿëëàõ ä¿ãíýëò ¿éëäýæ èð¿¿ëñíèéã Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí 246 äóãààð ç¿éëèéí 246.1 äýõ õýñýã áîëãîí ººð÷èëæ, Ã.Àíõáàÿðûã ãýìò õýðãèéã ¿éëäñýíèéã ëàâòàé ñàéí ìýäñýí àòëàà çîõèõ áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòàíä ìýäýýëýýã¿é ãýì áóðóóòàéä òîîöñóãàé. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 24 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 24.1.2 äàõü õýñýãò çààñíààð Ã.Àíõáàÿðò õîëáîãäîõ õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîæ, Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 72 äóãààð ç¿éëèéí 72.1.1 äýõ õýñýãò çààñíûã áàðèìòëàí ò¿¿íèéã ýð¿¿ãèéí õàðèóöëàãààñ ÷ºëººëñ¿ãýé” ãýæ íýìýëò çààëò îðóóëñóãàé.

2.Øèéòãýõ òîãòîîëûí 1, 2, 4, 9 äýõ çààëòûí “Ã.Àíõáàÿðûã á¿ëýãëýæ, áóñäûí ýä õºðºíãèéã õóëãàéëñàí ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàé òîîöñîí, ò¿¿íä Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí 145 äóãààð ç¿éëèéí 145.2-ò çààñíààð 2 æèë 1 ñàð õîðèõ ÿë îíîãäóóëñàí, óã ÿëûã æèðèéí äýãëýìòýé õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëýõ, Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 61 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 61.1, 61.4-ò çààñíààð áèå÷ëýí ýäë¿¿ëýõã¿éãýýð òýíñýæ, 1 æèëèéí õóãàöààãààð õÿíàí õàðãàëçàõ” ãýñýí çààëòóóäûã òóñ òóñ õ¿÷èíã¿é áîëãîñóãàé.

3.Øèéòãýõ òîãòîîëûí òîãòîîõ õýñýãò “...Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí 61 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 61.1, 61.4 äýõ õýñýãò çààñíààð Ý.Áèëýãñàéõàíä Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí 145 äóãààð ç¿éëèéí 145.2 äàõü õýñýãò çààñíààð îíîãäóóëñàí 2 /õî¸ð/ æèë 1 /íýã/ ñàð õîðèõ ÿëûã òýíñýæ, 1 /íýã/ æèëèéí õóãàöààãààð õÿíàí õàðãàëçñóãàé. Ò¿¿íèé çàñðàë õ¿ì¿¿æèëä õÿíàëò òàâèõûã Áàÿíãîë ä¿¿ðãèéí Öàãäààãèéí õýëòýñò äààëãàñóãàé, Ý.Áèëýãñàéõàíûã íýí äàðóé ñóëëàñóãàé…” ãýñýí íýìýëò ººð÷ëºëò îðóóëñóãàé.

4.Ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõ á¿õèé ýòãýýä äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õ õýðãèéã õÿíàí øèéäâýðëýõäýý Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéã íîöòîé çºð÷ñºí, ýñõ¿ë Ýð¿¿ãèéí õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ ¿çâýë 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

 

 

            ДАРГАЛАГЧ,

                             ТАНХИМЫН ТЭРГҮҮН                                   Б.БАТЦЭРЭН

 

                                                   ШҮҮГЧИД                                  Д.ÄÀÌÄÈÍ-ÎÄ

           

                                                                                                       ×.ÕÎÑÁÀßÐ

Магадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2012.09.10 385 Баянгол дүүргийн шүүх Осордэлэгийн Жанчивнямбуу А.Цэнд-Аюуш нар 145.2., 145.4.
Хяналтын шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2012.12.26 07 Улсын дээд шүүх Батбуянгийн Бат-Эрдэнэ А.Цэнд-Аюуш нар 145.2., 145.4.