Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2011-12-27
Магадлалын дугаар 1
Хэргийн индекс 014/2011/0369/э
Шүүх Нийслэлийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ
Шүүгдэгч Ц.Пунцагдорж, Б.Шинэбаяр, Ж.Ардачбаяр, Э.Идэрбаатар, Ц.Цогтбаатар
Зүйл хэсэг
Улсын яллагч М.Алтанцэцэг
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Магадлалын товч

1. Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí  2011 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 9-íèé ºäðèéí 369/À äóãààð øèéòãýõ òîãòîîëûã õýâýýð ¿ëäýýæ, ÿëòàí Æ.Àðäà÷áàÿð, ò¿¿íèé ºì㺺ëºã÷ Ì.Õóâöàãààí, ÿëòàí Ö.Ïóíöàãäîðæ, ò¿¿íèé ºì㺺ëºã÷ Ý.Ãàíáàò, ÿëòàí Ö.Öîãòáààòàð, ò¿¿íèé ºì㺺ëºã÷ Á.Ñî¸ë-Ýðäýíý, ÿëòàí Á.Øèíýáàÿðûí ºì㺺ëºã÷ Æ.Ýíõòóÿà íàðûí ãàðãàñàí äàâæ çààëäàõ  ãîìäëûã òóñ òóñ õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

            2. Ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõ á¿õèé ýòãýýä íü äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õ õýðãèéã õÿíàí øèéäâýðëýõäýý Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéã íîöòîé çºð÷ñºí ýñõ¿ë Ýð¿¿ãèéí õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ ¿çâýë 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

 

 Магадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.