Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2012-11-19
Дугаар 450
Хэргийн индекс 013/2012/0450/э
Шүүх Баянгол дүүргийн шүүх
Шүүгч Төмөрбаатарын Өсөхбаяр
Шүүгдэгч Э.Отгонбат
Зүйл хэсэг 216.2. - Зам тээврийн ослын үед жолооч үүргээ биелүүлэхгүй байх, зугтаах
Улсын яллагч П.Нямцэцэг
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 283, 286, 290, 294, 297, 298 äóãààð ç¿éëä òóñ òóñ çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

 

1. Ø¿¿ãäýã÷ Áîðæãîí îâîãò Ýíýáèøèéí Îòãîíáàòûã çàì òýýâðèéí îñëûí ãàçðûã ñàíààòàé îðõèæ çóãòààñàí ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàé áîëîõûã òîãòîîñóãàé.

 

2. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 216 äóãààð ç¿éëèéí 216.2 äàõü õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ý.Îòãîíáàòûã 1 /íýã/ æèë õîðèõ ÿëààð øèéòãýñ¿ãýé.

 

3. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.5 äàõü õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ý.Îòãîíáàòàä îíîãäóóëñàí 1 æèë õîðèõ ÿëûã æèðèéí äýãëýìòýé ýðýãòýé÷¿¿äèéí õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëñ¿ãýé.

 

4. Ýíý õýðýãò ýä ìºðèéí áàðèìòààð õóðààãäàí èðñýí ç¿éëã¿é, ø¿¿ãäýã÷ Ý.Îòãîíáàò íü öàãäàí õîðèãäñîí õîíîãã¿é, áóñäàä òºëºõ òºëáºðã¿é áîëîõûã òóñ òóñ äóðüäñóãàé.

 

5. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 61 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 61.1, 61.2 äàõü õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ý.Îòãîíáàòàä îíîãäóóëñàí 1 æèëèéí õîðèõ ÿëûã òýíñýæ, 1 æèëèéí õóãàöààãààð õÿíàí õàðãàëçàæ, ò¿¿íèé çàñðàë õ¿ì¿¿æèëä õÿíàëò òàâèõûã Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí Öàãäààãèéí õýëòýñò äààëãàñóãàé.

 

6. Øèéòãýõ òîãòîîë íü òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä ø¿¿ãäýã÷ Ý.Îòãîíáàòûí õÿíàí õàðãàëçàõ õóãàöààã 2012 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 19-íèé ºäðººñ ýõëýí òîîëñóãàé.

 

7. Øèéòãýõ òîãòîîëûã ýñ çºâøººðâºë òîãòîîëûã ãàðäóóëñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Íèéñëýëèéí ø¿¿õýä ÿëòàí, õîõèðîã÷, èðãýíèé íýõýìæëýã÷, ºì㺺ëºã÷ íàð äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, óëñûí ÿëëàã÷, äýýä øàòíû ïðîêóðîð ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

 

8. Äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàñàí, ýñýðã¿¿öýë áè÷èãäñýí òîõèîëäîëä òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëæ, òîãòîîë õ¿÷èí òºãºëäºð áîëòîë ø¿¿ãäýã÷ Ý.Îòãîíáàòàä óðüä àâñàí áàòëàí äààëòûí òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã õýâýýð ¿ðãýëæë¿¿ëñ¿ãýé.

 Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2012.11.19 450 Баянгол дүүргийн шүүх Төмөрбаатарын Өсөхбаяр Э.Отгонбат 216.2.
2012.12.05 484 Баянгол дүүргийн шүүх Төмөрбаатарын Өсөхбаяр О.Баясгалан 181.2.1
Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.02.07 128 Нийслэлийн шүүх Чагдаагийн Хосбаяр О.Баясгалан 181.2.1
Хяналтын шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.05.01 202 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг О.Баясгалан 181.2.1