Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2012-11-12
Дугаар 436
Хэргийн индекс 016/2012/0409/Э
Шүүх Сүхбаатар дүүргийн шүүх
Шүүгч Шадравын Төгсгэрэл
Шүүгдэгч Ж.Төгс-Эрдэнэ, Х.Цэрэнболд, А.Бэхжаргал
Зүйл хэсэг 153.1. - Бусдын эд хөрөнгийг санаатайгаар устгах, гэмтээх
181.2.1 - догшин авирлаж;
181.2.5. - бүлэглэж үйлдсэн;
Улсын яллагч Б.Энхтулга
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

       Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí ýð¿¿ãèéí ø¿¿õ õóðàëäààíûã ø¿¿ã÷ Ø.Òºãñãýðýë äàðãàëæ õèéñýí õóðàëäààíä

 Íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà Á.Áîëîðæàðãàë

 Óëñûí ÿëëàã÷ Á.Ýíõòóëãà

 Ø¿¿ãäýã÷ íàðûí ºì㺺ëºã÷ Ä.Áàòäóëàì /¿íýìëýõ 0-723/ íàðûã îðîëöóóëàâ.

 

 Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí òàíõèìä íýýëòòýé õèéñýí ø¿¿õ õóðàëäààíààð Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí ïðîêóðîðûí ãàçðààñ Áîðæèãîí îâîãò Æàðãàëñàéõàíû Òºãñ-Ýðäýíý, Áîðæèãîí îâîãò Àäüÿàãèéí Áýõæàðãàë, Áýñ¿ä îâîãò Õ¿ðýëáààòàðûí Öýðýíáîëä íàðò Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 181 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 181.2.1, 181.2.5 äàõü õýñýãò çààñàí ãýìò õýðýãò,

Áîðæèãîí îâîãò Æàðãàëñàéõàíû Òºãñ-Ýðäýíýä Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 153 äóãààð ç¿éëèéí 153.1 äýõ õýñýãò çààñàí ãýìò õýðýãò õîëáîãäóóëàí ÿëëàõ ä¿ãíýëò ¿éëäýæ èð¿¿ëñýí 21136760 òîîò õýðãèéã 2012 îíû 10 ñàðûí 16-íû ºäºð õ¿ëýýí àâààä ÿëëàãäàã÷èéã 2012 îíû 10 ñàðûí 29-íèé ºäºð ø¿¿õýä øèëæ¿¿ëñýí õýðãèéã õÿíàí õýëýëöýâ.

 Ø¿¿ãäýã÷ íàðûí áèåèéí áàéöààëò:

1. Ìîíãîë óëñûí èðãýí, 1991 îíû 04 ñàðûí 30-íû ºäºð Ñýëýíãý àéìãèéí Ñ¿õáààòàð ñóìàíä òºðñºí, 21 íàñòàé, ýðýãòýé, àì á¿ë 4, ýõ Ä.Ñóâä-Ýðäýíý àæèëã¿é, 2 ä¿¿ íàðûíõàà õàìò Ñýëýíãý àéìãèéí Ñ¿õáààòàð ñóì 4-ð áàã 5-ð õýñýã 132 òîîòîä îðøèí ñóóõ õàÿãèéí á¿ðòãýëòýé, Óëààíáààòàð õîòîä ×èíãýëòýé ä¿¿ðãèéí 12-ð õîðîî, Áóëãèéí 1-ð ãóäàìæ 22 òîîòîä íèéòèéí áàéðàíä áàéäàã, á¿ðýí äóíä áîëîâñðîëòîé, õ¿íä ìàøèí ìåõàíèçìûí çàñâàð÷èí ìýðãýæèëòýé, õýðýãò õîëáîãäîõ ¿åäýý Âàãíåð Àçè ñóðãóóëüä ñóð÷ áàéñàí, ÿë  øèéòãýëã¿é /õõ 72/, Áîðæèãîí îâîãò Æàðãàëñàéõàíû Òºãñ-Ýðäýíý, èðãýíèé ¿íýìëýõ ÑÝ 6114021, ðåãèñòð ÌÞ 91043011 /õõ 71

2. Ìîíãîë óëñûí èðãýí, 1991 îíû 01 ñàðûí 06-íû ºäºð Ñýëýíãý àéìãèéí Ñ¿õáààòàð ñóìàíä òºðñºí, 21 íàñòàé, ýðýãòýé, àì á¿ë 4, ýõ Ø.Íàäìèä ºíäºð íàñíû òýòãýâýðò áàéäàã,  ýã÷, ýã÷èéíõýý íýã õ¿¿õäèéí õàìò Ñýëýíãý àéìãèéí Ñ¿õáààòàð ñóì 3-ð áàã 163 òîîòîä îðøèí ñóóõ õàÿãèéí á¿ðòãýëòýé, Óëààíáààòàð õîòîä Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí 12-ð õîðîî, 100 àéë 4-118 òîîòîä àõ Ýðäýíýæàðãàëûíä àìüäàðäàã, á¿ðýí äóíä áîëîâñðîëòîé, ìýðãýæèëã¿é, õýðýãò õîëáîãäîõ ¿åäýý Óëààíáààòàð Ýðäýì äýýä ñóðãóóëèéí 2-ð äàìæààíä ñóð÷ áàéñàí, îäîî 3-ð äàìæààíä ñóð÷ áàéãàà, ÿë øèéòãýëã¿é /õõ 70/, Áîðæèãîí îâîãò Àäúÿàãèéí Áýõæàðãàë, èðãýíèé ¿íýìëýõ ÑÝ 6107326, ðåãèñòð ÌÞ 91010619 /õõ 69

3. Ìîíãîë óëñûí èðãýí, 1990 îíû 07 ñàðûí 01-íèé ºäºð Ñýëýíãý àéìãèéí Ñ¿õáààòàð ñóìàíä òºðñºí, 22 íàñòàé, ýðýãòýé, àì á¿ë 6, ýöýã Ç.Õ¿ðýëáààòàð ºíäºð íàñíû òýòãýâýðò áàéäàã, ýõ Ñ.Îþóíòóíãàëàã ºíäºð íàñíû òýòãýâýðò áàéäàã, 2 ýã÷,  àõ íàðûíõàà õàìò Ñýëýíãý àéìàã Ñ¿õáààòàð ñóì Ñàëõèò áàã 3-ð õýñýã 4-018 òîîòîä îðøèí ñóóõ õàÿãèéí á¿ðòãýëòýé, Óëààíáààòàð õîòîä Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí 9-ð õîðîî, Áàðóóí áàÿí óóëûí 12-ð ãóäàìæ 12 òîîòîä àõ Åðºíáóóãèéíä áàéäàã, á¿ðýí äóíä áîëîâñðîëòîé, óóë óóðõàéí ìàøèí ìåõàíèçìûí çàñâàð÷èí ìýðãýæèëòýé, õýðýãò õîëáîãäîõ ¿åäýý 5-í øàðä òîêîðûí ãàçàðò ãàãíóóð÷èí àæèëòàé áàéñàí, îäîî àæèëã¿é áàéãàà, 1 óäààãèéí ÿë øèéòãýëòýé /õõ 68/, 2009 îíû 12 ñàðûí 22-íû ºäðèéí Äàðõàí-Óóë àéìãèéí Ñóì äóíäûí ø¿¿õèéí 01 òîîò øèéòãýõ òîãòîîëîîð Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 181 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 181.2.1 äýõ õýñýãò çààñíààð 3 æèë 1 ñàð õîðèõ ÿë øèéòã¿¿ëæ, 1 æèë 6 ñàð òýíñýæ õÿíàí õàðãàëçñàí /õõ 192-194/, Áýñ¿ä îâîãò Õ¿ðýëáààòàðûí Öýðýíáîëä, èðãýíèé ¿íýìëýõ ÑÝ 6139850, ðåãèñòð ÌÝ 90070110 /õõ 67

                                                                 

           Ïðîêóðîðîîñ ¿éëäýæ èð¿¿ëñýí  ÿëëàõ ä¿ãíýëòýýð:   

ßëëàãäàã÷ Æ.Òºãñ-Ýðäýíý, À.Áýõæàðãàë, Õ.Öýðýíáîëä íàð íü á¿ëýãëýí 2011 îíû 12 ñàðûí 05-íû ºäºð 23 öàãèéí ¿åä Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí 6 äóãààð õîðîî, ×åððè òºâèéí îð÷èì àðõè óóæ ñîãòóóðñàí ¿åäýý øàëòãààíã¿é òàíõàéð÷, äîãøèí àâèðëàí èðãýí Ã.Ãàíòºðèéã çîäîí áèåä íü õ¿íäýâòýð ãýìòýë ó÷ðóóëñàí ãýìò õýðýã ¿éëäñýí,

Æ.Òºãñ-Ýðäýíý íü 2011 îíû 12 ñàðûí 05-íû ºäºð 23 öàãèéí ¿åä Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí 6 äóãààð õîðîî, ×åððè òºâèéí îð÷èì àðõè óóæ ñîãòóóðñàí ¿åäýý øàëòãààíã¿é òàíõàéðàõ ÿâöäàà èðãýí Ã.Ãàíòóëãûí ýçýìøëèéí 70-96 ÓÍÎ óëñûí äóãààðòàé àâòîìàøèíû õààëãûã ºøèãëºæ õîíõîéëãîí õîõèðîë ó÷ðóóëàí áóñäûí ýä õºðºíãèéã ñàíààòàéãààð ãýìòýýñýí ãýõ ãýìò õýðýãò õîëáîãäæýý. ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎÕ íü:

  Ø¿¿õèéí õýëýëö¿¿ëýãò ø¿¿ãäýã÷ Æ.Òºãñ-Ýðäýíý ìýä¿¿ëýõäýý:

            ßëëàõ ä¿ãíýëòýíä áè÷èãäñýí ç¿éë áîëîí ºìíºõ ø¿¿õ õóðàëäààí äýýð  íü ÿðüñàí ç¿éë ¿íýí. Íýìæ ÿðèõ ç¿éë áàéõã¿é.  Ç¿éë àíãèéã õ¿ëýýí çºâøººð÷ áàéíà. Áè Ã.Ãàíòºðèéã íýã óäàà áàðóóí øàíààíä íü öîõüñîí. Õîõèðîã÷ Ã.Ãàíòºðèéã ãàçàð óíàñàí áàéõàä íýã óäàà í¿¿ð îð÷èìä íü íü ºøèãëºñºí. Õîõèðîã÷èä 2.000.000 òºãðºã òºëæ ºãñºí. Øèíæýý÷èéí ä¿ãíýëòèéã õ¿ëýýí çºâøººð÷ áàéíà. Ìàøèíûã õîõèðîã÷èéã ãàçàð óíàñàí áàéõàä íü ºøèãëºæ çîäîõ ¿åäýý ãýìòýýñýí. Ìàøèíä ó÷èðñàí õîõèðëûí 110.000 òºãðºãèéã òºëæ ºãñºí. Áè òóõàéí ºäºð àðõè óóñàí áàãà çýðýã ñîãòóó áàéñàí. Áè ººðèéí áóðóóãàà îéëãîæ ãýìøèæ áàéíà. Õºíãºí ÿë ºãíº ¿¿ ãýñýí ìýä¿¿ëãýýð, 

 

Ø¿¿õèéí õýëýëö¿¿ëýãò ø¿¿ãäýã÷ À.Áýõæàðãàë ìýä¿¿ëýõäýý:

            Àíõ Õ.Öýðýíáîëä 3 çàëóóãèéí íýãòýé íü ìºðëºëöñºí. Áè çîäîîí áîëîõ øàëòãààíûã ¿¿ñãýñýí. Õîõèðîã÷èä õîõèðëûí ìºí㺠ãýæ 2.000.000 òºãðºã òºëæ ºãñºí. Õèéñýí õýðýãòýý ãýìøèæ áàéíà. Õºíãºí ÿë ºãíº ¿¿ ãýñýí ìýä¿¿ëãýýð,

  Ø¿¿õèéí õýëýëö¿¿ëýãò ø¿¿ãäýã÷ Õ.Öýðýíáîëä ìýä¿¿ëýõäýý:

             Òýð ºäºð À.Áýõæàðãàë áèä õî¸ð 3 çàëóóãèéí íýãòýé íü ìºðëºëöñºí. Áè íýã  çàëóóã çóãòààõàä àðààñ íü õººæ ã¿éñýí.  Áè õîõèðîã÷ Ã.Ãàíòºðä ãýìòýë ó÷ðóóëñàí. Áè  Ã.Ãàíòºðä 2.000.000 òºãðºãèéí õîõèðîë òºëæ ºãñºí. Áè òýð ºäºð ñîãòóó áàéñàí. ãýõäýý áîëñîí àñóóäëûã ñàíàæ áàéãàà. Áèä íàð ýíý ºäºð íàéç Àðèóíçàÿàãèéí òºðñºí ºäºð áîëñîí òóë àðõè óóñàí. Áè ººðèéí áóðóóãàà îéëãîæ ãýìøèæ áàéíà. Õºíãºí ÿë ºãíº ¿¿ ãýñýí ìýä¿¿ëãýýð,

 

̺ðäºí áàéöààëòûí øàòàíä õîõèðîã÷ Ã.Ãàíòºð ìýä¿¿ëýõäýý:

2011 оны 12 сарын 05-ны орой 19 цаг өнгөрөөгөөд ажлаа тараад Очироо, Тулгаа гэх хоёр найзтайгаа Хүнсний 4 дүгээр дэлгүүрийн Гайда гэдэг нэртэй газрын доор байрлах биллъярдны газар орæ тоглосон. Òэгээд 23 öàã 30 ìèíóòûí үед биллъяардны газраас гараад харихаар хойд 3-р сургуулийн зам дээрээс такси барья гээд алхсан. Òэгээд дөнгөж гараад алхаад явж байтал өөдөөс 2 согтуу залуу алхаж ирснээ зөрөхдөө намайг мөрлºсөн. Áи эргээд харсан чинь бид нар олуулàà явж байгаа шүү гээд нэг юм хэлээд байсан. Òухайн үедээ яг юу гэж хэлээд байсныг нь би гүйцэä сонсоогүй юм. Тэгтэл цаанаас нь нэг өндөр залуу ирснээ намайг шууд ямар ч үгийн зөрүүгүй нүүр лүү цохиод газар хавсраад унагаасан. Òэгээд би босох гэтэл нөгөө залуу миний нүүр лүү өвдөглөсөн. Òэгээд нөгөө гурван залуу чинь гурвуулаа намайг дараад дээрээс өшиглөсөн. Нэг нь миний малгайг аваад үсдэх гээд байсан. Ìиний үс жижигхэн болохоор үсдэж болохгүй байсан юм. Тэгээд нэг мэдсэн би ухаан балартаад манарсан байсан. Íэг ухаан ортол 2 цагдаа ирчихсэн хамгийн эхэлж мөргөсөн 2 банди нь үлдээд нөгөө өндөр нь зугтаачихсан байсан. Намайг ямар шалтгааны улмаас зодсоныг би мэдэхгүй байнà. Áи тэдэнд ямар ч гэм хийгээгүй. Çүгээр хоёр найзтайгаа алхаад явж байхад намайг өөрсдөө ирж мөрлөчихөөд эргээд харсан чинь зодчихсон. Тухайн үед миний зүүн талын 10-р хавирга хугарсан, зүүн талын шанаа цөмөрсөн, хамар хугарсан, нүдний доод талын яс энэ тэр бүгд л цөмөрсөн байсан. Òолгой битүү хавдарòàé, нүүрний зүүн тал бүхэлдээ хавдчихсан, нүд нээгдэхгүй байсан юм ãýñýí ìýä¿¿ëãýýð,   

 Ìºðäºí áàéöààëòûí øàòàíä õîõèðîã÷ Ã.Ãàíòóëãà ìýä¿¿ëýõäýý:

…Øөнө 23 цагийн үед байх би өөрийн албаны машин болох 70-96 УНО улсын дугаартай цагаан өнгийн Верна маркийн машинтайгаа явж байгаад Черри хүнсний дэлгүүрийн зогсоол дээр машинаа тавиад дэлгүүрээс тамхи, ундаа аваад гараад ирэхэд миний машины хажууд 2 залуу зодолдож байсан. Áи очоод салгах гэтэл олуулаа явж байгаа юм шиг санагдаад намайг ч бас зодчих юм болов уу гэж бодоод байдлыг харзнаад машин дотроо ороод суусан. Òýгээд хөдлөх гэтэл хөл гар нь дугуйн доогуур орчихсон яг миний хажууд л дээр доороо орчихсон зодолдоод байсан. Äээр нь гарчихсан байсан залуу нь доороо оруулчихсан залуугийнхаа үсíýýñ нь зулгаачихсан газар мөргүүлээд шанаадаад байсан. Èх эвгүй дуу чимээ гадаад байсан. Íөгөө залуу нь ямар байдалтай уначихсан газар мөргөөд байсныг нь сайн анзаараагүй. Áи машиныхаа цонхоороо байдлыг харсан. …зодуулж байсан залуу миний машиныг налаад суучихсан байсан ба зодож байсан залуу нь ахиад цаанаас гүйж ирээд нөгөө залууг нүүрэнд нь хойшоо савтал нь өшиглөсөн. Ýнэ үед миний машины цонх руу цус үсэрсэн. Òýгýхээр нь би энэ бүр болохоо байлаа гээд буутал нөгөө залуу хэд хэдэн удаа ямар ч байсан өшиглөсөн. Îнохдоо нүүр ам руу нь оноод, онохгүйдээ миний машины хаалгыг түк түк хийтэл өшиглөөд цохиод байсан. Áи одоо яã хэд өшиглөсөн тоог нь хэлж мэдэхгүй байна ãýñýí ìýä¿¿ëãýýð, 

 

Ø¿¿õ ýìíýëãèéí ¿çëýã õèéñýí  2011 îíû 12 ñàðûí 19èé ºäðèéí Ã-274 òîîò øèíæýý÷èéí ä¿ãíýëòýýð:

  1. Ãàíòºðèéí áèåä ç¿¿í õàöàð ÿñíû õî¸ðëîñîí, ç¿¿í í¿äíèé óõàðõàéí ãàäíà äîîä õàíà, ãàéìîðèéí õºíäèéí öºìºðñºí, ç¿¿í 10-ð õàâèðãàíû äàëä õóãàðàë, í¿äíèé 纺ëºí ýäèéí íÿöðàë, òàðõè äîðãèëò ãýìòýë òîãòîîãäëîî.
  2. Äýýðõè ãýìòýë íü ìîõîî ç¿éëèéí ¿éë÷ëýëýýð ¿¿ñãýãäýíý.
  3. Ø¿¿õ ýìíýëãèéí ãýìòëèéí çýðýã òîãòîîõ æóðìûí 2.3.1-ä çààñíààð ýð¿¿ë ìýíäèéã óäààí õóãàöààãààð ñàðíèóëàõ ãýìòëèéí õ¿íäýâòýð çýðýãò õàìààðíà.
  4. Öààøèä åðºíõèé õºäºëìºðèéí ÷àäâàðò õýðõýí íºëººëºõ ýñýõ íü ýäãýðýëò, ýì÷èëãýýíèé ¿ð ä¿íãýýñ õàìààðíà.

                    Øèíæýý÷ ýì÷                 ª.Ñàðàíãýðýë   /õõ 29/,

 

 21136760 òîîò õàâòàñò õýðãýýñ

           -  Õîõèðîã÷ Ã.Ãàíòºðèéí ºðãºäºë /õõ 4/,

            - Õîõèðîã÷ Ã.Ãàíòóëãûí ºðãºäºë /õõ 5/

            - Èëòãýõ õóóäàñ /õõ 8/

           - Çóðàã òàíüæ îëóóëñàí òóõàé òýìäýãëýë /õõ 15/ 

- Õîõèðîã÷ Ã.Ãàíòºðèéí ìýä¿¿ëýã /õõ 17-19/

- Ãýð÷ Î.Õ¿ðýëòóëãûí ìýä¿¿ëýã /õõ 21-22/

- Ãýð÷ Ã.Àðèóíçàÿàãèéí ìýä¿¿ëýã /õõ 23/

- Ãýð÷ Ä.Áèíäýðúÿàãèéí ìýä¿¿ëýã /õõ 24/

- Í¿¿ðýëä¿¿ëýí áàéöààñàí òýìäýãëýë /õõ 26, 27/

- Õîõèðîã÷ Ã.Ãàíòóëãûí ìýä¿¿ëýã /õõ 124-125/

- Õ.Öýðýíáîëäûã ñýæèãòíýýð 2012.02.08-íû ºäºð áàéöààñàí /õõ 47/, ÿëëàãäàã÷ààð 2012.03.12-íû ºäºð áàéöààñàí òýìäýãëýë /õõ 50-52/

           - À.Áýõæàðãàëûã ñýæèãòíýýð 2012.02.08-íû ºäºð áàéöààñàí /õõ 53-54/, ÿëëàãäàã÷ààð 2012.03.12-íû ºäºð áàéöààñàí òýìäýãëýë /õõ 56-57/

- Æ.Òºãñ-Ýðäýíèéã ñýæèãòíýýð 2012.02.08-íû ºäºð áàéöààñàí /õõ 59-60/, ÿëëàãäàã÷ààð 2012.03.16-íû ºäºð áàéöààñàí òýìäýãëýë /õõ 62-63/, ÿë íýìæ ñîíñãîí áàéöààñàí òýìäýãëýë /õõ 130/

- ÌÌ-¯íýëãýý ÕÕÊ-èéí ýâäðýë õîõèðëûí ¿íýëãýý /õõ 75-76/

- Ôîòî çóðãèéí ¿ç¿¿ëýëò /õõ 87-88/

- Õîõèðîã÷ Ã.Ãàíòºðèéí ºâ÷íèé ò¿¿õèéí õóóëáàð /õõ 91-110/

- Äàðõàí-Óóë àéìãèéí Ñóì äóíäûí ø¿¿õèéí 2009 îíû 12 ñàðûí 22-íû ºäðèéí 01 òîîò øèéòãýõ òîãòîîë /õõ 192-194/  çýðýã áîëíî.     

  Ø¿¿ãäýã÷ Æ.Òºãñ-Ýðäýíý, À.Áýõæàðãàë, Õ.Öýðýíáîëä íàð ñîãòóóãààð óðüä÷èëàí òîõèðîëöîîã¿é áîëîâ÷ ¿éëäëýýðýý á¿ëýãëýí 2011 îíû 12 ñàðûí 05-íû ºäºð 23 öàãèéí ¿åä Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí 6-ð õîðîîíû íóòàã ×åððè õ¿íñíèé äýëã¿¿ðèéí ãàäàà àðõè óóæ ñîãòóóðñàí ¿åäýý õàæóóãààð íü çºðæ ºíãºðñºí Ã.Ãàíòºðèéã ø¿ðãýëöëýý ãýæ ¿ë ÿëèõ ç¿éëýýð øàëòàãëàí  íèéãìèéí õýâ æóðìûã çºð÷èí õîõèðîã÷ Ã.Ãàíòºðèéã çîäîæ áèå ìàõáîäèä íü õ¿íäýâòýð çýðãèéí ãýìòýë  ó÷ðóóëàí äîãøèí àâèðëàí òàíõàéðñàí áîëîõ íü ,

Ø¿¿ãäýã÷ Æ.Òºãñ-Ýðäýíý íü õîõèðîã÷ Ã.Ãàíòºðèéã çîäîæ òàíõàéðàõ ÿâöäàà  õàæóóä íü çîãñîæ áàéñàí õîõèðîã÷ Ã.Ãàíòóëãûí ýçýìøëèéí 70-96 ÓÍÎ óëñûí äóãààðòàé àâòîìàøèíû õààëãûã ºøèãëºæ õîíõîéëãîí ýâäýæ ãýìòýýí õîõèðîã÷èéí ýä õºðºíãºíä 98.000 òºãðºãèéí õîõèðîë ó÷ðóóëñàí áîëîõ íü ø¿¿õèéí õýëýëö¿¿ëýãò ø¿¿ãäýã÷ Æ.Òºãñ-Ýðäýíý, À.Áýõæàðãàë, Õ.Öýðýíáîëä íàðûí ìýä¿¿ëñýí ìýä¿¿ëýã, ìºðäºí áàéöààëòûí øàòàíä õîõèðîã÷ Ã.Ãàíòºðèéí ìýä¿¿ëñýí ìýä¿¿ëýã /õõ 17-19/, õîõèðîã÷ Ã.Ãàíòóëãûí ìýä¿¿ëñýí ìýä¿¿ëýã /õõ 124-125/, ø¿¿õ ýìíýëãèéí øèíæýý÷èéí Ã-274 òîîò ä¿ãíýëòýýð “Ã.Ãàíòºðèéí áèåä ó÷èðñàí ãýìòýë íü õ¿íäýâòýð çýðãèéí ãýìòýë áîëíî” /õõ 29/, ÌÌ-¯íýëãýý ÕÕÊ-èéí ýâäðýë õîõèðëûí ¿íýëãýýãýýð ýâäðýë õîõèðëûí ä¿í 98.000 òºãðºã /õõ 75-76/ ãýñíýýð áîëîí õîõèðîë òºëñºí áàðèìò /õõ 170/ çýðýã õàâòàñò õýðýãò öóãëàðñàí áóñàä íîòëîõ áàðèìòààð òîãòîîãäîæ áàéíà.

Ø¿¿õýýñ ø¿¿ãäýã÷ Æ.Òºãñ-Ýðäýíý, À.Áýõæàðãàë, Õ.Öýðýíáîëä íàðûã ñîãòóóãààð, á¿ëýãëýí íèéãìèéí õýâ æóðìûã çºð÷èí õîõèðîã÷ Ã.Ãàíòºðèéã çîäîæ õîõèðîã÷èéí áèå ìàõáîäèä õ¿íäýâòýð çýðãèéí ãýìòýë ó÷ðóóëàí äîãøèí àâèðëàæ òàíõàéðñàí ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä,

ø¿¿ãäýã÷ Æ.Òºãñ-Ýðäýíèéã òàíõàéðàõ ÿâöäàà õîõèðîã÷ Ã.Ãàíòóëãûí ýçýìøëèéí 70-96 ÓÍÎ óëñûí äóãààðòàé àâòîìàøèíû õààëãûã ºøèãëºæ, õîíõîéëãîí õîõèðîã÷èéí ýä õºðºíãºíä 98.000 òºãðºãèéí õîõèðîë ó÷ðóóëàí áóñäûí áàãà áóñ õýìæýýíèé ýä õºðºíãèéí óñòãàæ ãýìòýýñýí ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òóñ òóñ òîîöîæ, õóóëüä çààñàí õîðèõ ÿë îíîãäóóëàõ õóóëü ç¿éí ¿íäýñëýëòýé ãýæ  ä¿ãíýëýý.     

            Ø¿¿ãäýã÷ Æ.Òºãñ-Ýðäýíý, À.Áýõæàðãàë, Õ.Öýðýíáîëä íàð àíõ óäàà, õ¿íäýâòýð ãýìò õýðýã ¿éëäñýí, ¿éëäñýí ãýìò õýðýãòýý ãýìøèæ áàéãàà, ó÷ðóóëñàí õîõèðîëäîî 6.000.000 òºãðºãèéã íº&o

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Хяналтын шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.03.13 118 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Ж.Төгс-Эрдэнэ, Х.Цэрэнболд, А.Бэхжаргал 153.1., 181.2.1, 181.2.5.