Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2011-06-28
Дугаар 226
Хэргийн индекс 016/2011/0000/Э
Шүүх Сүхбаатар дүүргийн шүүх
Шүүгч Сүхээгийн Оюунчимэг
Шүүгдэгч Á.Ëõàìæàâ, Í.Óóãàíáàÿð, Ñ.Õ¿äýðãîìáî
Зүйл хэсэг 147.2. - Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх
Улсын яллагч Ä.Öýíãýëìàà
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

 Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí  246 äóãààð ç¿éëèéí 246.2, 283, 286, 301 ä¿ãýýð ç¿éë¿¿äýä  çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí

ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

   1. Áóÿíòîãòîõûí Ëõàìæàâ, Íÿìäîðæèéí Óóãàíáàÿð, Ñàíäàãñ¿ðýíãèéí Õ¿äýðãîìáî íàðûã á¿ëýãëýí áóñäûí ýä õºðºíãèéã äýýðýìäýõ ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òîîöîæ, Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 621 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 621.1-ã æóðàìëàí òóñãàé àíãèéí 147 äóãààð ç¿éëèéí 147.2-ä çààñíààð ýä õºðºí㺠õóðààõã¿éãýýð Á.Ëõàìæàâûã 3 æèë 5 ñàð õîðèõ, Í.Óóãàíáàÿðûã 2 æèë 9 ñàð, Ñ.Õ¿äýðãîìáûã 2 æèë 7 ñàð õîðèõ ÿëààð òóñ òóñ øèéòãýñ¿ãýé.

 2. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.8-ä çààñíààð  Á.Ëõàìæàâ, Í.Óóãàíáàÿð, Ñ.Õ¿äýðãîìáî íàðûí ÿëûã æèðèéí äýãëýìòýé íàñàíä õ¿ðýýã¿é÷¿¿äèéí õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëñ¿ãýé.

 

3. Ýíý õýðýãò õóðààãäñàí ýä ìºðèéí áàðèìòã¿é, ø¿¿ãäýã÷ íàð íü òºëºõ òºëáºðã¿é áîëîõûã äóðüäàæ, Íèéñëýëèéí ø¿¿õèéí 900096019 òîîò äàíñàíä øèëæ¿¿ëñýí Á.Ëõàìæàâûí 180.000 òºãðºã, Í.Óóãàíáàÿðûí 160.000 òºãðºã, Ñ.Õ¿äýðãîìáûí 55.000 òºãðºãíººñ õîõèðîã÷ Á.Áàòáóÿíä 101.500 òºãðºã, Æ.Õàøáàòàä 50.000 òºãðºã, Áàÿíä¿¿ðýíä 79666 òºãðºã, À.Ñàéíáàÿðä 100.000, Ã.Õàíãàðüäàä 63834 òºãðºã òóñ òóñ îëãîñóãàé.

 4. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.1-ä çààñíààð Á.Ëõàìæàâ 29 õîíîã, Í.Óóãàíáàÿð 29 õîíîã òóñ òóñ öàãäàí õîðèãäñîíûã ÿë ýäýëñýí õóãàöààíä îðóóëàí òîîöîæ, Ñ.Õ¿äýðãîìáî íü öàãäàí õîðèãäîîã¿é áîëîõûã òóñ òóñ äóðüäñóãàé.

 5. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 62 äóãààð ç¿éëèéí 62.1-ä çààñíààð Á.Ëõàìæàâò 2 æèë 9 ñàð, Í.Óóãàíáàÿðò 2 æèë 9 ñàð, Ñ.Õ¿äýðãîìáîä 2 æèë 7 ñàðûí õîðèõ ÿë îíîãäóóëñàí øèéòãýõ òîãòîîë áèåë¿¿ëýõèéã òóñ á¿ð 1 æèëèéí õóãàöààãààð õîéøëóóëæ, òýäãýýðèéí çàñðàë õ¿ì¿¿æèëä õÿíàëò òàâèõûã ýõ Áóÿíòîãòîõ, ýöýã Íÿìäîðæ, ýã÷ Ñ. Äàâààäóëàì áîëîí Õ¿¿õäèéí òºëºº ãàçàðò òóñ òóñ õàðèóöóóëñóãàé.

 6.  Á.Ëõàìæàâ, Í.Óóãàíáàÿð, Ñ.Õ¿äýðãîìáî íàðò àâñàí áóñäûí áàòëàí äààëòàíä ºãºõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã õýâýýð ¿ðãýëæë¿¿ëñ¿ãýé.

  7. Òîãòîîëä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë, ýñýðã¿¿öýë ãàðãàâàë òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëñ¿ãýé.

 Øèéòãýõ òîãòîîëûã ÿëòàí, ºì㺺ëºã÷, õóóëü ¸ñíû òºëººëºã÷, õîõèðîã÷, ÿëëàã÷ íàð ýñ çºâøººðâºë òîãòîîëûã ãàðäàí àâñíààñ õîéø 14 õîíîãò Íèéñëýëèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ,  ÿëëàã÷ ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýé.

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Энэ шийдвэрийг татаж авах боломжгүй !!!

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2011.01.11 21 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Цэндсүрэнгийн Ганболд 126.2.4.
2011.01.13 23 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Б.Лхагвасүрэн 181.2.1
2011.01.18 30 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Г.Аюурзана 099.1.
2011.01.21 34 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Т.Хонгор 215.2.
2011.01.31 50 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Д,Баатарсүрэн 153.1.
2011.01.31 51 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Г,Эрдэнэбилэг 216.2.
2011.02.01 54 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Б,Ишдорж 099.1.
2011.02.01 55 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Бадарчийн Сайханцэцэг З.ЭНХБОЛД 098.1.
2011.02.08 57 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг М,Хосцэцэг нар 147.2.
2011.02.10 58 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ц.Ариунболор 145.2.
2011.02.11 60 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Г.Мэргэн 098.1.
2011.02.18 29 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Г.Сүхбаатар 181.3.
2011.02.21 66 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг П,Ганболд нар 147.2.
2011.02.22 68 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Б.Анар-Эрдэнэ нар 099.1., 181.2.1
2011.02.23 69 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ж.Хоролсүрэн 153.2.
2011.02.24 73 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Л.Хишигбаатарт 145.2., 148.3.
2011.02.27 74 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ц.Батболд 099.1.
2011.03.02 77 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг М.Түвшинтөр 145.2.
2011.03.14 90 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ц.Лхагвадорж Н.Баярбат 215.3., 220.2.
2011.03.22 98 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Л.Отгонбаатар 096.1.
2011.03.24 94 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Б.Сайнжаргал 098.1.
2011.03.29 100 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ц.Баттулга, П.Батхишиг 181.3.
2011.03.29 101 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Э.Мөнгөнтуяад 099.1.
2011.04.08 112 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Х.Мөнхсоёл 125.1., 126.3.
2011.04.08 113 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Д.Тогтох, Д.Батболд 099.2.
2011.04.18 122 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ч.Отгонбат 125.2.
2011.04.22 129 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сосорбарамын Соёмбо-Эрдэнэ У,УУГАНБААТАР 145.2.
2011.04.22 131 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Г.Баасандорж 216.2.
2011.04.25 132 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Х.Ариунбаатарт, Г.Жанчивдорж 146.2.
2011.04.28 136 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ч.Түвшинбаатар, Ц.Баянмөнх 181.2.1, 181.2.5.
2011.05.04 142 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг С.Алтантулга 096.2.1
2011.05.09 148 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Д.Хэнжэбек, Б.Батсүрэн 147.2., 234.1.
2011.05.13 156 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Т.Өлзийбаатар 181.2.1
2011.05.24 170 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг О.Амгалан, Г.Болор-эрдэнэ нар 181.1., 181.2.1
2011.05.24 171 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Н.Уламбаяр 145.2.
2011.05.26 179 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг М,Мөнгөнсүх 181.3.
2011.06.02 184 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Г,Чулуунбаатар 216.2.
2011.06.02 185 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ш.Болдбаатар 145.2.
2011.06.06 188 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Г.Батболд Б.Бямбадорж 181.1., 181.3.
2011.06.07 245 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг М,Оргилбат, Г,Отгонбаяр, Н,Хосбаяр, Д, Мөнх-Эрдэнэ, Л,Билгүүнтөгс 147.1.
2011.06.13 198 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Г.Баасанбаяр 216.2.
2011.06.20 205 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Х,Хишигбаяр Ч,Тэмүүлэн 099.1.
2011.06.20 206 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Л.Алтансүх 099.1.
2011.06.21 211 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ж.Хүрэлбаатар 145.2.
2011.06.27 219 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ã,Äàø-¨íäîí 181.2.1
2011.06.27 223 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Д,Шудрага 153.2.
2011.06.28 224 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ц.Энхсүрэн 096.1.
2011.06.28 226 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Á.Ëõàìæàâ, Í.Óóãàíáàÿð, Ñ.Õ¿äýðãîìáî 147.2.
2011.06.30 229 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Б,Мөнхбаатар 148.3.
2011.07.01 231 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Б.Алтанхуяг 145.2.
2011.07.04 233 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг П,Лхагвадорж 216.2.
2011.07.04 234 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Б.Хашчулуун 145.2.
2011.07.04 236 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг О,Ганбаяр 181.2.1, 181.2.3.
2011.07.04 235 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Г.Ганболд 181.3.
2011.07.05 240 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Б.Батмишээл 096.1.
2011.07.05 241 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Х.Энхжаргал, Д.Энхзориг 145.2.
2011.07.05 239 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ч,Бодьхүү, Ц,Ганхөлөг 181.2.1, 181.2.5.
2011.07.06 242 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ш.Амгалан, С.Эрдэнэмандал, Б.Дуламсүрэн 181.3.
2011.07.06 243 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг М.Дашзэгвэ, Б.Наранзул 099.2.
2011.07.06 244 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ц.Даваадорж 215.2.
2011.07.06 244 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ц.Даваадорж 215.2.
2011.07.08 248 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ì,Òóíãàëàã 182.2.
2011.07.09 250 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Б,Батхишиг 091.1.
2011.07.09 251 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Л,Саранцэцэг 145.2.
2011.07.10 253 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Г.Мөнх-Эрдэнэ, Б.Цэрэндорж, Ө.Нямдорж, А.Цагаан, Б.Баттулга 181.2.1, 181.2.5.
2011.07.10 252 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ж,Баатарчулуун, О,Хишигбуян 099.2.
2011.07.18 255 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг С,Алтансүх 153.1.
2011.07.18 265 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Д,Ган-Утас 145.2.
2011.07.19 257 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Æ,Áàòòóëãà 098.1.
2011.07.19 258 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг М,Нарантогтох, Т,Төрболд, Б,Цэрэндорж 181.2.1, 181.2.5.
2011.07.19 259 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Г.Ганбат 099.1.
2011.07.21 261 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Э.Амартүвшин 258.1.
2011.09.07 188 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Б.Ганзориг  
2011.09.21 319 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Л.Алтанхуягт 147.1., 181.2.1
2011.09.21 321 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ц,Алтанцэцэг, Э,Сарнай 153.1.
2011.09.21 322 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ц,Амарсайхан 145.2.
2011.09.28 327 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Б.Пүрэвсүрэн, Э.Содном 098.2.
2011.10.04 333 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Д,Энхмаа, Ж.Урантуяа 099.1.
2011.10.14 337 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Б,Батмөнх 215.3., 216.2.
2011.10.14 338 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Э.Хэрлэнмөрөн 148.4.
2011.10.17 339 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Áàòñàéõàíû Áàò-Ýðäýíý 215.2.
2011.10.17 340 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Д.Баасанжав 098.1.
2011.11.01 355 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Отгонжаргалын Зөнбилэг 098.2.
2011.11.07 362 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Г.Эрдэнэхүүд, Ц.Эрдэнэбулганд 096.1., 099.2., 146.1., 181.3., 234.2.
2011.11.07 365 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Д.Бямбадорж 096.1.
2011.11.08 368 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Т.Отгонмөнх 145.2., 153.1., 234.1.
2011.11.09 370 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Б,Гансүх, О,Бат-Эрдэнэ, Б,Батсайхан 145.2.
2011.11.11 372 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Д.Батжаргал 145.2.
2011.11.14 374 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Э.Намдаг 096.2.1, 181.3.
2011.11.29 393 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Т.Пүрэвбаатар 148.2.
2011.11.30 398 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Д.Төмөрчөдөр С.Энхбаясгалан, Н.Лхагвадорж 145.2.
2011.11.30 399 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сүхээгийн Оюунчимэг Ï.Ãàíõóÿã 215.2.
Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2011.03.17 187 Нийслэлийн шүүх Лувсаншаравын Даваасүрэн Цэндсүрэнгийн Ганболд 126.2.4.
2011.04.05 229 Нийслэлийн шүүх Загдын Цэнгэнбаяр М,Хосцэцэг нар 147.2.
2011.04.12 263 Нийслэлийн шүүх Лувсаншаравын Даваасүрэн Л.Хишигбаатарт 145.2., 148.3.
2011.05.24 367 Нийслэлийн шүүх Дамдинсүрэнгийн Дамдин-Од Ц.Баттулга, П.Батхишиг 181.3.
2011.05.24 372 Нийслэлийн шүүх Лувсаншаравын Даваасүрэн Х.Мөнхсоёл 125.1., 126.3.
2011.06.23 444 Нийслэлийн шүүх Загдын Цэнгэнбаяр Г.Баасандорж 216.2.
2011.09.07 610 Нийслэлийн шүүх Цэдэнноровын Тогоохүү Ц.Энхсүрэн 096.1.
2011.09.13 628 Нийслэлийн шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг Ш.Амгалан, С.Эрдэнэмандал, Б.Дуламсүрэн 181.3.
2011.09.15 250 Нийслэлийн шүүх Дамдинсүрэнгийн Дамдин-Од Б,Батхишиг 091.1.
2011.09.22 261 Нийслэлийн шүүх Дамдинсүрэнгийн Дамдин-Од Э.Амартүвшин 258.1.
2011.12.20 871 Нийслэлийн шүүх Дамдинсүрэнгийн Дамдин-Од Д.Бямбадорж 096.1.
2012.01.17 052 Нийслэлийн шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг Г.Эрдэнэхүүд, Ц.Эрдэнэбулганд 096.1., 099.2., 146.1., 181.3., 234.2.
Хяналтын шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2011.09.28 412 Улсын дээд шүүх Дуламын Пунцаг Ц.Баттулга, П.Батхишиг 181.3.
2011.10.05 419 Улсын дээд шүүх Дуламын Пунцаг Х.Мөнхсоёл 125.1., 126.3.
2012.02.29 116 Улсын дээд шүүх Тогтохын Уранцэцэг Д.Бямбадорж 096.1.