Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2015-06-04
Дугаар 00113
Хэргийн индекс 155/2015/0113/э
Шүүх Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх
Шүүгч Лувсангийн Эрдэнэбат
Шүүгдэгч Л.Эрдэнэбаяр
Зүйл хэсэг 145.2. - Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах
Улсын яллагч Б.Болд
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 246 äóãààð ç¿éëèéí 246.1, 283, 284, 286, 290, 294-299 äóãààð ç¿éë¿¿äèéã óäèðëàãà áîëãîí

ÒÎÃÒÎÎÕ íü 

:

1. Ø¿¿ãäýã÷ "Õàëèóã÷èí" îâîãò Ëõàãâàñ¿ðýíãèéí Ýðäýíýáàÿðûã áóñäûí ýä õºðºíãèéã õóëãàéëàõ ãýìò õýðãèéã àãóóëàõ ñàâàíä íýâòýð÷ ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òîîöñóãàé. 

2. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 145 äóãààð ç¿éëèéí 145.2-ä çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ë.Ýðäýíýáàÿðààñ ýä õºðºí㺠õóðààõã¿éãýýð, 4 /äºðºâ/ ñàðûí õóãàöààãààð áàðèâ÷ëàõ ÿëààð øèéòãýñ¿ãýé.

3. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 88 äóãààð ç¿éëèéí 88.1.3-ò çààñíààð ýíý õýðýãò ýä ìºðèéí áàðèìòààð õóðààãäàæ èðñýí "õàð ºíãèéí õàãàñ ò¿ðèéòýé õîñ ãóòàë 1 øèðõýã"-èéã øèéòãýõ òîãòîîë õ¿÷èí òºãºëäºð áîëìîãö ø¿¿ãäýã÷ Ë.Ýðäýíýáàÿðò áóöààí ºãºõèéã ø¿¿ã÷èéí òóñëàõ Ã.Ò¿âøèíòºãñò äààëãàñóãàé.

4. Ýð¿¿ãèéí 201522000173 äóãààðòàé õàâòàñò õýðýãò áèò¿¿ìæëýãäñýí ýä õºðºí㺠áîëîí ýä ìºðèéí áàðèìòààð õóðààãäàæ èðñýí áè÷èã áàðèìò, ø¿¿ãäýã÷ íü öàãäàí õîðèãäîîã¿é, áóñäàä òºëºõ õîõèðîë, òºëáºðã¿é áîëîõûã òóñ òóñ äóðäñóãàé.                                                                                 

5. Øèéòãýõ òîãòîîë íü òàíèëöóóëàí ñîíñãîìîãö õ¿÷èíòýé áîëîõ áà äàâæ çààëäàõ ãîìäîë, ýñýðã¿¿öýë ãàðãàñàí òîõèîëäîëä òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëæ, øèéòãýõ òîãòîîë õóóëèéí õ¿÷èí òºãºëäºð áîëòîë ø¿¿ãäýã÷ Ë.Ýðäýíýáàÿðò óðüä àâñàí áàòëàí äààëòàä ºãºõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã ººð÷ëºæ öàãäàí õîðüñóãàé.

6. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 303 äóãààð ç¿éëèéí 303.1, 304 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 304.1-ä çààñíààð øèéòãýõ òîãòîîëûã ãàðäóóëñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð ÿëòàí, õîõèðîã÷, òýäãýýðèéí ºì㺺ëºã÷, õóóëü ¸ñíû òºëººëºã÷ äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, óëñûí ÿëëàã÷, äýýä øàòíû ïðîêóðîð ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

 

 

 

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                              Ë.ÝÐÄÝÍÝÁÀÒШийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.