Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-11-20
Дугаар 359
Хэргийн индекс 018/2013/0365/Э
Шүүх Чингэлтэй дүүргийн шүүх
Шүүгч Боролзойн Халиун
Шүүгдэгч Д.Өлзийцогт
Зүйл хэсэг 100.1. - Тарчлаах
125.2. - Бэлгийн дур хүслээ žс бусаар хангах
126.2.4. - насанд хүрээгүй хүнийг;
126.2.6. - бүлэглэж буюу урьдчилан үгсэж тохиролцсон бүлэг;
Улсын яллагч Н.Цэцэгмаа
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

             

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí283, 290, 294, 297, 298 äóãààð ç¿éë¿¿äýä òóñ òóñ çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

1. Ø¿¿ãäýã÷ Áîðæèãîí îâîãò Äàìäèíãèéí ªëçèéöîãòûã “áàãà íàñíû õ¿¿õäèéã äàëèìäóóëàí õ¿ñýë çîðèãèéíõ íü ýñðýã õ¿÷ õýðýãëýæ, áóþó õ¿÷ õýðýãëýõýýð çàíàëõèéëæ, äàâòàí ¿éëäëýýð, áýëãèéí äóð õ¿ñëýý ¸ñ áóñààð õàíãàñàí”, “äàâòàí ¿éëäëýýð íàñàíä õ¿ðýýã¿é, ººðèéí ýðõøýýëäýý áàéãàà õ¿íèéã õ¿÷ õýðýãëýæ áóþó õ¿÷ õýðýãëýõýýð çàíàëõèéëæ õóðüöàë ¿éëäñýí”, “áóñäûã òàð÷ëààí çîâîîñîí” ãýì áóðóóòàéä òîîöñóãàé.

2. Ø¿¿ãäýã÷ Ä.ªëçèéöîãòûã Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 125 äóãààð ç¿éëèéí 125.2 äàõü õýñýãò çààñíààð 6/çóðãàà/ æèë, Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 126 äóãààð ç¿éëèéí 126.2.3, 126.2.4, 126.2.5 äàõü õýñýãò òóñ òóñ çààñíààð 7/äîëîî/ æèë, Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 100 äóãààð ç¿éëèéí 100.1 äýõ õýñýãò çààñíààð 1/íýã/ æèëèéí õîðèõ ÿëààð òóñ òóñ øèéòãýñ¿ãýé

3. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1 äýõ õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ä.ªëçèéöîãòîä Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 126 äóãààð ç¿éëèéí 126.2.3, 126.2.4, 126.2.5 äàõü õýñýãò çààñíààð îíîãäóóëñàí 7 æèëèéí õîðèõ ÿë äýýð Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 125 äóãààð ç¿éëèéí 125.2 äàõü õýñýãò çààñíààð îíîãäóóëñàí 6 æèëèéí õîðèõ ÿëûí çàðèì áîëîõ 3 æèëèéí õîðèõ ÿëûã íýìæ íýãòãýí, Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 100 äóãààð ç¿éëèéí 100.1 äýõ õýñýãò çààñíààð îíîãäóóëñàí 1 æèëèéí õîðèõ ÿëûã áàãòààí íèéò áèå÷ëýí ýäëýõ ÿëûã 10/àðàâ/ æèëèéí õîðèõ ÿëààð òîãòîîñóãàé.

4. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.6 äàõü õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ä.ªëçèéöîãòîä îíîãäóóëñàí õîðèõ ÿëûã ÷àíãà äýãëýìòýé ýðýãòýé÷¿¿äèéí õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëñ¿ãýé.

            5. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.1 äýõ õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ä.ªëçèéöîãòûí óðüä÷èëàí öàãäàí õîðèãäñîí 150 õîíîãèéã ò¿¿íèé ÿë ýäýëñýí õóãàöààíä îðóóëàí òîîöñóãàé.

           6. Ýíý õýðýãò ýä ìºðèéí áàðèìòààð õóðààãäàí èðñýí ç¿éëã¿é, áèò¿¿ìæëýãäñýí õºðºíãºã¿é áîëîõûã òóñ òóñ äóðüäñóãàé.

           7. Ø¿¿ãäýã÷ Ä.ªëçèéöîãòîîñ íàñàíä õ¿ðýýã¿é õîõèðîã÷èéí õóóëü ¸ñíû òºëººëºã÷ À.Îþóíòóíãàëàãò ñýòãýë ñàíààíû áîëîí ýì÷èëãýýíèé õîõèðîëä 7.680.000/ äîëîîí ñàÿ çóðãààí çóóí íàÿí ìÿíãà/ òºãðºã ãàðãàí îëãîñóãàé.

8. Øèéòãýõ òîãòîîë íü òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººäø¿¿ãäýã÷ Ä.ªëçèéöîãòûí ýäëýõ ÿëûã ýíý ºäðººñ ýõëýí òîîëñóãàé.

9. Øèéòãýõ òîãòîîëûã ø¿¿ãäýã÷, õîõèðîã÷, õîõèðîã÷èéí õóóëü ¸ñíû òºëººëºã÷, òýäãýýðèéí ºì㺺ëºã÷ íàð ýñ çºâøººðâºë ãàðäóóëñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Íèéñëýëèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, óëñûí ÿëëàã÷, äýýä øàòíû ïðîêóðîð ìºí õóãàöààíä ýñýðã¿¿öýë áè÷èõýðõòýéã òàéëáàðëàñóãàé.

10. Äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàñàí, ýñýðã¿¿öýë áè÷èãäñýí òîõèîëäîëä òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëæ, òîãòîîë õ¿÷èí òºãºëäºð áîëòîë ø¿¿ãäýã÷èä óðüä àâñàí öàãäàí õîðèõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã õýâýýð ¿ðãýëæë¿¿ëñ¿ãýé.

 

 

 

    ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                             Á.ÕÀËÈÓÍ    

                                         Ø¯¯Ã×ÈÄ                                    È.ÃÀÍÁÀÒ

                                                                                                 Á.ÇÎÐÈÃ

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.