Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-10-23
Дугаар 328
Хэргийн индекс 018/2013/0327/Э
Шүүх Чингэлтэй дүүргийн шүүх
Шүүгч Боролзойн Халиун
Шүүгдэгч Г.Баярсайхан
Зүйл хэсэг 145.2. - Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах
Улсын яллагч Б.Нямханд
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

 

Ìîíãîë Óëñûí Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 246 äóãààð ç¿éëèéí 246.2, 283, 290, 294, 297, 298 äóãààð ç¿éë¿¿äýä çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

 

1. Ïðîêóðîðîîñ ø¿¿ãäýã÷ Ò.Òýì¿¿æèíòºãñò Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 181 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 181.3 äàõü õýñýãò çààñíààð ÿëëàõ ä¿ãíýëò ¿éëäýæ èð¿¿ëñýí õýðãèéí ç¿éë÷ëýëèéã Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 99 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 99.1 áîëãîí õºíãºð¿¿ëýí ººð÷èëñ¿ãýé.

 

2. Ø¿¿ãäýã÷ Æàëàéð îâîãò Ãýíäýíãèéí Áàÿðñàéõàíûã óðüä ÿë øèéòã¿¿ëýí ÿëã¿é áîëîõ õóãàöàà äóóñààã¿é áàéõäàà áóñäûí ýä õºðºíãèéã õóëãàéëæ áàãà áóñ õýìæýýíèé õîõèðîë ó÷ðóóëñàí,

-ø¿¿ãäýã÷ Íî¸ä îâîãò Òýíãèñèéí Òýì¿¿æèíòºãñèéã áóñäûí áèå ìàõáîäèä õºíãºí ãýìòýë ñàíààòàé ó÷ðóóëñàí ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òóñ òóñ òîîöñóãàé.

 

3. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 145 äóãààð ç¿éëèéí 145.2 äàõü õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ã.Áàÿðñàéõàíûã 3/ãóðàâ/ æèë õîðèõ ÿëààð,

-ø¿¿ãäýã÷ Ò.Òýì¿¿æèíòºãñèéã Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 99 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 99.1 äýõ õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ò.Òýì¿¿æèíòºãñèéã 3/ãóðàâ/ ñàðûí õóãàöààãààð áàðèâ÷ëàõ ÿëààð òóñ òóñ øèéòãýñ¿ãýé.

 

4. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.6 äàõü õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ã.Áàÿðñàéõàíä îíîãäóóëñàí õîðèõ ÿëûã ÷àíãà äýãëýìòýé ýðýãòýé÷¿¿äèéí õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëñ¿ãýé.

 

           5. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.1, 59.2 äàõü õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ã.Áàÿðñàéõàíû óðüä÷èëàí öàãäàí õîðèãäñîí 70/äàë/ õîíîãèéã, ø¿¿ãäýã÷ Ò.Òýì¿¿æèíòºãñèéí óðüä÷èëàí öàãäàí õîðèãäñîí 15/àðâàí òàâ/ õîíîãèéã òýäãýýðèéí ÿë ýäýëñýí õóãàöààíä îðóóëàí òîîöñóãàé.

 

           6. Õýðãèéí õàìò ø¿¿õýä èð¿¿ëñýí íîãîîí ºíãèéí êóðòèêèéã òîãòîîë õ¿÷èí òºãºëäºð áîëìîãö óñòãàñóãàé.

 

           7. Èðãýíèé õóóëèéí 497 äóãààð ç¿éëèéí 497.1, 510 äóãààð ç¿éëèéí 510.1 äýõ õýñýãò òóñ òóñ çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ã.Áàÿðñàéõàíààñ 400.000 /äºðâºí çóóí ìÿíãà/ òºãðºã ãàðãóóëæ õîõèðîã÷ Á.Íàðàíáàÿðò /ðåãèñòðèéí äóãààð ÃÈ86081707/îëãîñóãàé.

 

8. Øèéòãýõ òîãòîîë òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä ÿëòàí Ã.Áàÿðñàéõàí, Ò.Òýì¿¿æèíòºãñ íàðûí ýäëýõ ÿëûã 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 23-íû ºäðººñ ýõëýí òîîëñóãàé.

 

9. Òîãòîîëûã ø¿¿ãäýã÷, õîõèðîã÷, ºì㺺ëºã÷ íàð ýñ çºâøººðâºë ãàðäóóëñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Íèéñëýëèéí ø¿¿õýääàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, óëñûí ÿëëàã÷, äýýä øàòíû ïðîêóðîð ìºí õóãàöààíä ýñýðã¿¿öýë áè÷èõýðõòýéã òàéëáàðëàñóãàé.

 

10. Äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàñàí, ýñýðã¿¿öýë áè÷èãäñýí òîõèîëäîëä òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëæ, òîãòîîë õ¿÷èí òºãºëäºð áîëòîë ø¿¿ãäýã÷ íàðò óðüä àâñàí öàãäàí õîðèõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýãõýâýýð ¿ðãýëæë¿¿ëñ¿ãýé.

           

 

 

 

  ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                               Á.ÕÀËÈÓÍ

 

   0د¯Ã×ÈÄ                                                            Á.ÇÎÐÈÃ

 

                                                                       È.ÃÀÍÁÀÒ    

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.