Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-10-28
Дугаар 335
Хэргийн индекс 018/2013/0078/Э
Шүүх Чингэлтэй дүүргийн шүүх
Шүүгч Боролзойн Халиун
Шүүгдэгч П.Сүхбаатар
Зүйл хэсэг 258.1. - Шүүхийн шийдвэрийг үл биелүүлэх
Улсын яллагч Б.Нямханд
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

 

Ìîíãîë Óëñûí Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 248 äóãààð ç¿éëèéí 248.1.1 äàõü õýñýã, 283, 290, 294, 298 äóãààð ç¿éë¿¿äýä òóñ òóñ çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

 

1. Ø¿¿ãäýã÷ Ï.Ñ¿õáààòàðûã ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã ñàíààòàéãààð áèåë¿¿ëýýã¿é ãýì áóðóóòàéä òîîöñóãàé.

 

            2. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 72 äóãààð ç¿éëèéí 72.1.1 äýõ õýñýãò çààñíûã æóðàìëàí Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 24 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 24.1.2-ò çààñíààð Ï.Ñ¿õáààòàðûã ýð¿¿ãèéí õàðèóöëàãààñ ÷ºëººëæ, Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 208 äóãààð ç¿éëèéí 208.1.1 äýõ õýñýãò çààñíààð ò¿¿íä õîëáîãäîõ õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

 

            3.Õýðýãò ýä ìºðèéí áàðèìòààð õóðààãäàí èðñýí ç¿éëã¿é, ø¿¿ãäýã÷ Ï.Ñ¿õáààòàð íü öàãäàí õîðèãäñîí õîíîãã¿é áîëîõûã äóðüäñóãàé.

 

4. Ï.Ñ¿õáààòàðò óðüä àâñàí áóñäûí áàòëàí äààëòàíä ºãºõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã õ¿÷èíã¿é áîëãîñóãàé.

 

5. Øèéòãýõ òîãòîîë òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä ø¿¿ãäýã÷, õîõèðîã÷, ºì㺺ëºã÷, íàð ýñ çºâøººðâºë òîãòîîëûã ãàðäóóëñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Íèéñëýëèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, óëñûí ÿëëàã÷, äýýä øàòíû ïðîêóðîð ìºí õóãàöààíä ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã òàéëáàðëàñóãàé.

 

6. Õýðýâ äàâæ çààëäàõ ãîìäîë, ýñýðã¿¿öýë ø¿¿õýä áè÷ñýí òîõèîëäîëä òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëæ, òîãòîîë õ¿÷èí òºãºëäºð áîëòîë ø¿¿ãäýã÷ Ï.Ñ¿õáààòàðò óðüä àâñàí áóñäûí áàòëàí äààëòàíä ºãºõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã õýâýýð ¿ðãýëæë¿¿ëñ¿ãýé.

 

 

 

 

 

              ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                                    Á.ÕÀËÈÓÍ

 

 

 

 

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.