Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-12-11
Дугаар 401
Хэргийн индекс 018/2013/0387/Э
Шүүх Чингэлтэй дүүргийн шүүх
Шүүгч Боролзойн Халиун
Шүүгдэгч М.Үүрийнцолмон
Зүйл хэсэг 126.3. - Хүчиндэх
Улсын яллагч У.Эрдэнэтуяа
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

                                                                        È.ÃÀÍÁÀÒ   

Ìîíãîë Óëñûí Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 283, 290, 294, 297, 298 äóãààð ç¿éë¿¿äýä çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

 

1. Íàñàíä õ¿ðýýã¿é ø¿¿ãäýã÷ Áîðæèãîí îâîãò ̺íãºíöýöýãèéí ¯¿ðèéíöîëìîíã áàãà íàñíû õ¿¿õäèéã óäàà äàðààãèéí ¿éëäëýýð õ¿÷èíäñýí ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òîîöñóãàé.

 

2. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.3 äàõü õýñýãò çààñíûã æóðàìëàí, Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 126 äóãààð ç¿éëèéí 126.3 äàõü õýñýãò çààñíààð íàñàíä õ¿ðýýã¿é ø¿¿ãäýã÷ Ì.¯¿ðèéíöîëìîíã 15/àðâàí òàâ/ æèëèéí õóãàöààãààð õîðèõ ÿëààð øèéòãýñ¿ãýé.

 

3.Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.9 äýõ õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷èä îíîãäóóëñàí õîðèõ ÿëûã íàñàíä õ¿ðýýã¿é÷¿¿äèéí ÷àíãà äýãëýìòýé õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëñ¿ãýé.

 

4. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.1 äýõ õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷èéí óðüä÷èëàí öàãäàí õîðèãäñîí 17/àðâàí äîëîî/ õîíîãèéã ÿë ýäýëñýí õóãàöààíä îðóóëàí òîîöñóãàé.

 

            5. Õýðýãò ýä ìºðèéí áàðèìòààð õóðààãäàí èðñýí ç¿éëã¿é, áèò¿¿ìæëýãäñýí õºðºíãºã¿é, ø¿¿ãäýã÷ íü áóñäàä òºëºõ òºëáºðã¿é áîëîõûã òóñ òóñ äóðüäñóãàé.

 

            6. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 62 äóãààð ç¿éëèéí 62.1 äýõ õýñýãò çààñíààð íàñàíä õ¿ðýýã¿é ø¿¿ãäýã÷ Ì.¯¿ðèéíöîëìîíä õîðèõ ÿë îíîãäóóëñàí ø¿¿õèéí øèéòãýõ òîãòîîë áèåë¿¿ëýõèéã 2/õî¸ð/ æèëèéí õóãàöààãààð õîéøëóóëñóãàé.

 

7. Øèéòãýõ òîãòîîëûã íàñàíä õ¿ðýýã¿é ø¿¿ãäýã÷, õîõèðîã÷ íàðûí õóóëü ¸ñíû òºëººëºã÷èä, òýäãýýðèéí ºì㺺ëºã÷ íàð ýñ çºâøººðâºë ãàðäóóëñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Íèéñëýëèéí ø¿¿õýääàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, óëñûí ÿëëàã÷,äýýä øàòíû ïðîêóðîð ìºí õóãàöààíä ýñýðã¿¿öýë áè÷èõýðõòýéã òàéëáàðëàñóãàé.

 

8. Äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàñàí, ýñýðã¿¿öýë áè÷èãäñýí òîõèîëäîëä òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëæ, òîãòîîë õ¿÷èí òºãºëäºð áîëòîë íàñàíä õ¿ðýýã¿é ø¿¿ãäýã÷èä óðüä àâñàí áóñäûí áàòëàí äààëòàíä ºãºõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýãõýâýýð ¿ðãýëæë¿¿ëñ¿ãýé.

         

 

 

 

            ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                                 Á.ÕÀËÈÓÍ

 

د¯Ã×ÈÄ                                                     Ç.ÁÎËÄÁÀÀÒÀÐ

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.