Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-11-19
Дугаар 390
Хэргийн индекс 016/2013/0416/Э
Шүүх Сүхбаатар дүүргийн шүүх
Шүүгч Мөнхбаярын Алдар
Шүүгдэгч М.Баасанжаргал
Зүйл хэсэг 215.3. - Тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих
216.2. - Зам тээврийн ослын үед жолооч үүргээ биелүүлэхгүй байх, зугтаах
Улсын яллагч А.Оюунгэрэл
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Ìîíãîë Óëñûí Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 283, 286, 294, 297, 298 äóãààð ç¿éë¿¿äýä çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

 

1. Ø¿¿ãäýã÷ Áîðæèãîí îâîãò Ìàíàëæàâûí Áààñàíæàðãàëûã òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäëûí æóðàì çºð÷ñºíèé óëìààñ áóñäûí àìü íàñûã õîõèðîîñîí, çàì òýýâðèéí îñîë ãàðñàí ãàçðûã ñàíààòàé îðõèæ çóãàòààñàí ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òóñ òóñ òîîöñóãàé.

 

2. Ø¿¿ãäýã÷ Ì.Áààñàíæàðãàëûã Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 215 äóãààð ç¿éëèéí 215.3 äàõü õýñýãò çààñíààð òýýâðèéí æîëîîäîõ ýðõèéã 04 /äºðºâ/ æèëèéí  õóãàöààãààð õàñ÷, 03 /ãóðàâ/ æèë 05 /òàâ/ ñàðûí õóãàöààãààð õîðèõ ÿëààð, ìºí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 216 äóãààð ç¿éëèéí 216.2 äàõü õýñýãò çààñíààð 01 /íýã/  æèëèéí õóãàöààãààð õîðèõ ÿëààð òóñ òóñ øèéòãýñ¿ãýé.

 

3. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1 äýõ õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ì.Áààñàíæàðãàëä Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 215 äóãààð ç¿éëèéí 215.3 äàõü õýñýãò çààñíààð îíîãäóóëñàí 03 æèë 05 ñàðûí õîðèõ ÿë äýýð ìºí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 216 äóãààð ç¿éëèéí 216.2 äàõü õýñýãò çààñíààð îíîãäóóëñàí 01 æèëèéí õîðèõ ÿëûí çàðèì áîëîõ 07 /äîëîî/ ñàðûã íýìæ íýãòãýí, ò¿¿íèé áèå÷ëýí ýäëýõ ÿëûã 04 /äºðºâ/ æèëèéí õóãàöààãààð õîðèõ ÿëààð òîãòîîñóãàé.

 

4. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.5 äàõü õýñýãò çààñíûã áàðèìòëàí ÿëòàí Ì.Áààñàíæàðãàëûí ýäëýõ ÿëûã æèðèéí äýãëýìòýé õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëñ¿ãýé.

 

            5. ßëòàí Ì.Áààñàíæàðãàë íü öàãäàí õîðèãäñîí õîíîãã¿é, áóñäàä òºëºõ òºëáºðã¿é áîëîõûã äóðüäñóãàé.

 

6. Õîõèðîã÷ Á.Ýðäýíýáàÿðûí ñýòãýë ñàíààíû õîõèðîëä íýõýìæèëñýí 10.000.000 òºãðºãèéí íýõýìæëýëèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

 

7. Õýðýãò õàâñàðãàæ èð¿¿ëñýí ÿëòàí Ì.Áààñàíæàðãàëûí 855058 äóãààðòàé ò¿ð çºâøººðëèéí ¿íýìëýõèéã øèéòãýõ òîãòîîëûí õàìò Çàìûí öàãäààãèéí ãàçàðò õ¿ðã¿¿ëñ¿ãýé.

 

8. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 48 äóãààð ç¿éëèéí 48.2 äàõü õýñýãò çààñíààð ÿëòàí Ì.Áààñàíæàðãàëä îíîãäóóëñàí 04 æèëèéí õóãàöààãààð òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäîõ ýðõ õàññàí íýìýãäýë ÿëûã ¿íäñýí ÿë áîëîõ 04 æèëèéí õîðèõ ÿëûã ýäýëæ äóóññàí ¿åýñ òîîëîõûã äóðüäñóãàé.

 

9. Øèéòãýõ òîãòîîë íü òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õóóëèéí õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä ÿëòàí Ì.Áààñàíæàðãàëä óðüä áóñäûí áàòëàí äààëòàä ºãºõººð àâñàí òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã ººð÷èëæ, öàãäàí õîðüæ ýäëýõ ÿëûã ýíý ºäðººñ ýõëýí òîîëñóãàé.

 

10. Ýíý òîãòîîëûã ÿëòàí, ò¿¿íèé ºì㺺ëºã÷, õîõèðîã÷, ò¿¿íèé ºì㺺ëºã÷ íàð ýñ çºâøººðâºë òîãòîîëûã ãàðäóóëñíààñ õîéø Íèéñëýëèéí ø¿¿õýä 14 õîíîãò äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, óëñûí ÿëëàã÷ ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

 

            11. Äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàñàí ýñýðã¿¿öýë áè÷èãäñýí òîõèîëäîëä òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëæ, òîãòîîë áèåë¿¿ëýõ õ¿ðòýë ÿëòàí Ì.Áààñàíæàðãàëä óðüä àâñàí òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã õýâýýð ¿ðãýëæë¿¿ëñ¿ãýé.

 

 

 

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ×, د¯Ã×                                 Ì.ÀËÄÀÐ

 

 Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.11.19 390 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Мөнхбаярын Алдар М.Баасанжаргал 215.3., 216.2.
2013.11.25 400 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Мөнхбаярын Алдар Ц.Отгонбаяр З.Энхтуяа 099.2., 100.1., 124.2.
Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2014.01.23 100 Нийслэлийн шүүх Дагвын Оюунчулуун Ц.Отгонбаяр З.Энхтуяа 099.2., 100.1., 124.2.