Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-12-06
Дугаар 406
Хэргийн индекс 013/2013/0406/э
Шүүх Баянгол дүүргийн шүүх
Шүүгч Цэвэгдоржийн Оюунчимэг
Шүүгдэгч Д.Нэргүй
Зүйл хэсэг 096.1. - Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах
099.1. - Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах
Улсын яллагч Г.Хатанцэцэг
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Ìîíãîë Óëñûí Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 283, 286, 294, 297, 298 äóãààð ç¿éë¿¿äýä çààñíûã òóñ òóñ óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

 

1. ×îíîñ îâãèéí Äàãèéñ¿ðýíãèéí Íýðã¿éã õàðäàëòààñ áóþó õóâèéí òààðàìæã¿é õàðüöààíû óëìààñ õîõèðîã÷ Ä.Ãàë-Ýðäýíèéí áèå ìàõáîäèä õ¿íä ãýìòýë ñàíààòàé ó÷ðóóëñàí, õîõèðîã÷ Ï.Ãàíáîëäûí áèå ìàõáîäèä õºíãºí ãýìòýë ñàíààòàé ó÷ðóóëñàí ãýìò õýðãèéã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òîîöñóãàé.

 

2. Ä.Íýðã¿éã Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 99 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 99.1 äýõ õýñýãò çààñíààð 1 ñàðûí õóãàöààãààð áàðèâ÷ëàõ ÿëààð, Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 551 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 551.1-ä çààñíûã æóðàìëàí òóñãàé àíãèéí 96 äóãààð ç¿éëèéí 96.1 äýõ õýñýãò çààñíààð 3 æèë 5 ñàð  õîðèõ ÿëààð øèéòãýñ¿ãýé.

 

3. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1-ä çààñíààð Ä.Íýðã¿éä Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 96 äóãààð ç¿éëèéí 96.1-ä çààñíààð îíîãäóóëñàí 3 æèë 5 ñàð õîðèõ ÿëä Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 99 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 99.1-ä çààñíààð îíîãäóóëñàí 1 ñàð áàðèâ÷ëàõ ÿëûã áàãòààæ, ò¿¿íèé áèå÷ëýí ýäëýõ ÿëûã 3 æèë 5 ñàð õîðèõ ÿëààð òîãòîîñóãàé.

 

4. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.10-ä çààñíûã æóðàìëàí 52.5 äàõü õýñýãò çààñíààð Ä.Íýðã¿éä îíîãäóóëñàí õîðèõ ÿëûã æèðèéí äýãëýìòýé õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëñ¿ãýé.

 

5. Ä.Íýðã¿é íü öàãäàí õîðèãäñîí  õîíîãã¿é, áóñäàä òºëºõ òºëáºðã¿é, õýðýãò àâàãäñàí ýä ìºðèéí áàðèìòã¿é áîëîõûã äóðäñóãàé.

 

6. Ä.Íýðã¿éä óðüä àâñàí áóñäûí áàòëàí äààëòàä ºãºõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã ººð÷ëºí, ò¿¿íèéã öàãäàí õîðüæ, ÿë ýäëýõ õóãàöààã 2013 îíû 12 äóãààð ñàðûí 06-íû ºäðººñ ýõëýí òîîëñóãàé.

 

7. Øèéòãýõ òîãòîîë íü òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä øèéòãýõ òîãòîîëûã ýñ çºâøººðâºë òîãòîîëûã ãàðäàæ àâñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Íèéñëýëèéí ø¿¿õýä ÿëòàí, õîõèðîã÷, ºì㺺ëºã÷ íàð äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, óëñûí ÿëëàã÷, äýýä øàòíû ïðîêóðîð ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðäñóãàé.

 

8. Øèéòãýõ òîãòîîëä ýðõ á¿õèé ýòãýýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàñàí, óëñûí ÿëëàã÷ ýñýðã¿¿öýë áè÷âýë óã òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëæ, òîãòîîë õ¿÷èí òºãºëäºð áîëòîë Ä.Íýðã¿éã öàãäàí õîðüñíûã õýâýýð áàéëãàñóãàé.

 

 

 

 

 

                        ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                            Ö.ÎÞÓÍ×ÈÌÝÃ

                             

                        د¯Ã×ÈÄ                                             À.ÀËÒÀÍÕÓßÃ

               

                                                                Ö.ÄÀÉÐÈÉÆÀ  

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2014.01.21 78 Нийслэлийн шүүх Дагвын Оюунчулуун Д.Нэргүй 096.1., 099.1.