Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-12-04
Дугаар 382
Хэргийн индекс 018/2013/0374/Э
Шүүх Чингэлтэй дүүргийн шүүх
Шүүгч Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ
Шүүгдэгч С.Ганбат, Х.Бэгзжав нар
Зүйл хэсэг 099.2. - Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах
Улсын яллагч Д.ГАНЧАНГА
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 283, 284, 286, 290, 294, 298 äóãààð ç¿éë¿¿äèéã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

 

1. Ø¿¿ãäýã÷ À÷èò ëàì îâãèéí Õàéçàíñàìáóóãèéí Áýãçæàâ, Óëààçàéí õºâä¿¿ä îâãèéí Ñàíæààãèéí Ãàíáàò íàð á¿ëýãëýí áóñäûí áèå ìàõáîäèä õºíãºí ãýìòýë ñàíààòàé ó÷ðóóëñàí ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òîîöñóãàé.

 

2. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 99 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 99.2 äàõü õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ À÷èò ëàì îâãèéí Õàéçàíñàìáóóãèéí Áýãçæàâ, Óëààçàéí õºâä¿¿ä îâãèéí Ñàíæààãèéí Ãàíáàò íàðûí òóñ á¿ðèéã 251 öàã àëáàäàí àæèë õèéëãýõ ÿëààð øèéòãýñ¿ãýé.

 

3. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 50 äóãààð ç¿éëèéí 50.3-ò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ íàð àëáàäàí àæèë õèéëãýõ ÿë ýäëýõýýñ ñàíààòàéãààð çàéëñõèéâýë áàðèâ÷ëàõ ÿëààð ñîëèõ áîëîõûã àíõààðóóëñóãàé.

 

4. Èðãýíèé õóóëèéí 497 äóãààð ç¿éëèéí 497.1, 505 äóãààð ç¿éëèéí 505.1-ä çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Õ.Áýãçæàâ, Ñ.Ãàíáàò íàðààñ 3000 òºãðºã ãàðãóóëæ Õàí-Óóë ä¿¿ðãèéí 5 äóãààð õîðîî, ßàðìàãèéí 3-76 òîîòîä îðøèí ñóóõ õîõèðîã÷ Ý.Óäâàëä îëãîæ, ¿ëäýõ íýõýìæëýëèéã õàíãàõã¿é îðõèæ, õîõèðîã÷ ýíý ãýìò õýðýãòýé õîëáîîòîé ó÷èðñàí õîõèðëûí áàðèìòàà á¿ðä¿¿ëæ èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ àæèëëàãààíû æóðìààð æè÷ íýõýìæëýõ ýðõèéã íýýëòòýé ¿ëäýýñ¿ãýé.

 

5. Õýðýãò õàâñàðãàæ ýä ìºðèéí áàðèìò èðýýã¿é, ýä õºðºí㺠áèò¿¿ìæëýãäýýã¿é, ø¿¿ãäýã÷ íàð öàãäàí õîðèãäñîí õîíîãã¿é áîëîõûã òóñ òóñ äóðäñóãàé.

 

6. Äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷ñýí òîõèîëäîëä øèéòãýõ òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëæ, ø¿¿ãäýã÷ íàðûí áàòëàí äààëòàíä ºãºõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã õýâýýð ¿ðãýëæë¿¿ëñ¿ãýé.

 

7. Ãîìäîë ãàðãàõ ýðõ á¿õèé ýòãýýä øèéòãýõ òîãòîîëûã ãàðäóóëñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Íèéñëýëèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, óëñûí ÿëëàã÷, äýýä øàòíû ïðîêóðîð ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýé.

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ×

د¯Ã×                                                                      Ã.ÅѪÍ-ÝÐÄÝÍÝШийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2014.02.11 122 Нийслэлийн шүүх Дагвын Оюунчулуун С.Ганбат, Х.Бэгзжав нар 099.2.