Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-12-03
Дугаар 377
Хэргийн индекс 018/2013/0370/Э
Шүүх Чингэлтэй дүүргийн шүүх
Шүүгч Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ
Шүүгдэгч Б.Батзориг
Зүйл хэсэг 153.1. - Бусдын эд хөрөнгийг санаатайгаар устгах, гэмтээх
Улсын яллагч А.ДЭЛГЭРМӨНХ
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 283, 284, 286, 290, 294, 298 äóãààð ç¿éë¿¿äèéã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

                   

1. Áîðæèãîí îâãèéí Áàòõóÿã îâîãòîé Áàòçîðèã íü ÿëòàé áàéõäàà áóñäûí ýä õºðºíãèéã ñàíààòàé óñòãàæ ãýìòýýñýí ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òîîöñóãàé.

 

2. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 153 äóãààð ç¿éëèéí 153.1 äýõ õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Á.Áàòçîðèãèéã 01 /íýã/ æèë 01 /íýã/ ñàðûí õóãàöààãààð õîðèõ ÿëààð øèéòãýñ¿ãýé.

 

            3. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.5 äàõü õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Á.Áàòçîðèãò îíîãäóóëñàí 01 æèë 01 ñàðûí õîðèõ ÿëûã æèðèéí äýãëýìòýé ýðýãòýé÷¿¿äèéí õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëñ¿ãýé.

 

4. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.1, 59.2 äàõü õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Á.Áàòçîðèãèéí öàãäàí õîðèãäñîí 106 õîíîãèéã ò¿¿íèé õîðèõ ÿë ýäýëñýí õóãàöààíä îðóóëæ òîîöñóãàé.

 

5. Ø¿¿ãäýã÷ Á.Áàòçîðèã íü áóñäàä òºëºõ òºëáºðã¿é, õýðýãò ýä ìºðèéí áàðèìò èð¿¿ëýýã¿é, ýä õºðºí㺠áèò¿¿ìæëýãäýýã¿é çýðãèéã òóñ òóñ äóðäñóãàé.

 

6. Øèéòãýõ òîãòîîë íü òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä ø¿¿ãäýã÷ Á.Áàòçîðèãèéã öàãäàí õîðüæ, ò¿¿íèé ýäëýõ ÿëûã 2013 îíû 12 äóãààð ñàðûí 03-íû ºäðººñ ýõëýí òîîëñóãàé.

 

7. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 303 äóãààð ç¿éëèéí 303.1, 304 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 304.1 äýõ õýñýãò òóñ òóñ çààñíààð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõ á¿õèé ýòãýýä øèéòãýõ òîãòîîëûã ãàðäóóëñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Íèéñëýëèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, óëñûí ÿëëàã÷, äýýä øàòíû ïðîêóðîð ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã òàéëáàðëàñóãàé.

 

8. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 306 äóãààð ç¿éëèéí 306.1 äýõ õýñýãò çààñíààð äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷ñýí òîõèîëäîëä øèéòãýõ òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëæ, ø¿¿ãäýã÷  Á.Áàòçîðèãèéí öàãäàí õîðèõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã õýâýýð ¿ðãýëæë¿¿ëñ¿ãýé.

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ×

د¯Ã×                                                                      Ã.ÅѪÍ-ÝÐÄÝÍÝ

 Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.