Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-11-20
Дугаар 394
Хэргийн индекс 016/2013/0404/Э
Шүүх Сүхбаатар дүүргийн шүүх
Шүүгч Сүхээгийн Оюунчимэг
Шүүгдэгч Б.Бямба-Оргил
Зүйл хэсэг 150.2. - Бусдын эд хөрөнгийг завших, үрэгдүүлэх
Улсын яллагч Д.Нямсүрэн
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

  Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 283, 286, 294, 297, 298 äóãààð  ç¿éë¿¿äèéã óäèðäëàãà áîëãîí

                                                                                                               ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

1. Áàÿðñàéõàíû Áÿìáà-Îðãèëûã áóñäûí ýä õºðºíãèéã çàâøèæ, ¿ëýìæ õýìæýýíèé õîõèðîë ó÷ðóóëñàí ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òîîöîæ, Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 150 äóãààð ç¿éëèéí 150.2-ä çààñíààð òîäîðõîé àëáàí òóøààë ýðõëýõ, ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ ýðõèéã õàñàõã¿éãýýð 2 æèë 6 ñàðûí õóãàöààãààð õîðèõ ÿëààð øèéòãýñ¿ãýé.

2. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.5-ä çààñíààð  Á.Áÿìáà-Îðãèëûí ýäëýõ ÿëûã æèðèéí äýãëýìòýé õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëñ¿ãýé.

3. Ýíý õýðýãò øèéäâýðëýâýë çîõèõ ýä ìºðèéí áàðèìòã¿é, ø¿¿ãäýã÷ íü öàãäàí õîðèãäñîí õîíîãã¿é  áîëîõûã  äóðüäñóãàé.

4. Èðãýíèé õóóëèéí 499 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 499.1, 510 äóãààð ç¿éëèéí 510.1-ä çààñíààð Á.Áÿìáà-Îðãèëîîñ 13.588.700 òºãðºãèéã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ “ Áðèëëåêñ “ êîìïàíèä îëãîæ, íýõýìæëýëýýñ 2 ñàÿ òºãðºãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîæ, ¿ëäýõ õîõèðëîî áóðóóòàé ýòãýýäýýñ æè÷ íýõýìæëýõ ýðõòýé áîëîõûã äóðüäñóãàé.

5. Á.Áÿìáà-Îðãèëä àâñàí áóñäûí áàòëàí äààëòàíä ºãºõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã ººð÷ëºí öàãäàí õîðüæ, ýäëýõ ÿëûã 2013 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 20-íû ºäðººñ ýõëýí òîîëñóãàé.

6. Òîãòîîëä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë, ýñýðã¿¿öýë ãàðãàâàë òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëñ¿ãýé.

Øèéòãýõ òîãòîîëûã ÿëòàí, õîõèðîã÷, ºì㺺ëºã÷, ÿëëàã÷ íàð ýñ çºâøººðâºë òîãòîîëûã ãàðäóóëñíààñ  õîéø 14 õîíîãò Íèéñëýëèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ, ÿëëàã÷ ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýé.

ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                                            Ñ.ÎÞÓÍ×ÈÌÝÃ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2014.01.14 394 Нийслэлийн шүүх Дагвын Оюунчулуун Б.Бямба-Оргил 150.2.