Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-11-21
Дугаар 263А
Хэргийн индекс 015/2013/0204/э/
Шүүх Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх
Шүүгч Үржинбадамын Түмэнжаргал
Шүүгдэгч Д.Төгсбаяр
Зүйл хэсэг 091.2.2 - танхайн сэдэлтээр хүнийг санаатай алах
Улсын яллагч Ж.Ганцэцэг
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí Ýð¿¿ãèéí õýðãèéí ø¿¿õ õóðàëäààíûã ø¿¿ã÷ ¯.Ò¿ìýíæàðãàë äàðãàëæ, ø¿¿ã÷ Ä.Àëòàíæèã¿¿ð, ø¿¿ã÷ Ñ.Àþóøæàâ íàðûí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé, íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà Ö.Ýíõáîëä, óëñûí ÿëëàã÷ Æ.Ãàíöýöýã, èðãýäèéí òºëººëºã÷ Á.Ìÿãìàðñ¿ðýí, Æ.Íàðàíòóÿà Ã.Íàðàíòóÿà, ø¿¿ãäýã÷ Ä.Òºãñáàÿð, ø¿¿ãäýã÷èéí ºì㺺ëºã÷ Ñ.Ýðäýíýöýöýã /¯Ä:0-821/, õîõèðîã÷èéí õóóëü ¸ñíû òºëººëºã÷ Ñ.Àìàðöýöýã ò¿¿íèé ºì㺺ëºã÷ À.Ãàíáàò /¯Ä:0-875/, ãýð÷ ×.Àëòàíæîëîî íàðûã îðîëöóóëàí òóñ ø¿¿õèéí õóðàëäààíû òàíõèìä íýýëòòýé ÿâóóëæ, Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí ïðîêóðîðûí ãàçðààñ:

 

            Ø¿¿ãäýã÷ Ìîíãîë Óëñûí èðãýí, 1976 îíû 9 ä¿ãýýð ñàðûí 03-íû ºäºð Óëààíáààòàð õîòîä òºðñºí, 36 íàñòàé, ýðýãòýé, õàëõ, á¿ðýí äóíä áîëîâñðîëòîé, öàõèëãààí÷èí ìýðãýæèëòýé, ýðõýëñýí òîäîðõîé àæèëã¿é, àì á¿ë 4, ýõíýð õ¿¿õä¿¿äèéí õàìò Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí 25 äóãààð õîðîî, Õàéðõàíû 9 ä¿ãýýð ãóäàìæíû 32 òîîòîä îðøèí ñóóõ, Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí 2000 îíû 10 äóãààð ñàðûí 03-íû ºäðèéí 459 òîîò òàñëàí øèéäâýðëýõ òîãòîîëîîð Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 239 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 2 äàõü õýñýãò çààñíààð 2 æèëèéí õîðèõ ÿë øèéòãýí îíîãäóóëñàí ÿëûã òýíñýæ 1 æèëèéí õóãàöààãààð õÿíàí õàðãàëçñàí, ÕÅ:76090316 äóãààðûí ðåãèñòðòýé Øàðíóóä îâîãò Äàøçýâýãèéí Òºãñáàÿðò

 

Ìîíãîë Óëñûí Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 91 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 91.2.2-ä çààñíààð ÿëëàõ ä¿ãíýëò ¿éëäñýí ýð¿¿ãèéí 201201031458 äóãààðòàé, 015/2012/0204/Ý èíäåêñòýé õýðãèéã 2013 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 07-íû ºäºð õ¿ëýýí àâ÷ øèéäâýðëýýä

 

                                             ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎÕ ÍÜ:Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2014.01.14 55 Нийслэлийн шүүх Дарамын Мягмаржав Д.Төгсбаяр 091.1.