Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-10-24
Дугаар 101А
Хэргийн индекс 018/2013/0231/Э
Шүүх Чингэлтэй дүүргийн шүүх
Шүүгч Гансүхийн Есөн-Эрдэнэ
Шүүгдэгч Т.Тулга нарын 3 хүн
Зүйл хэсэг 096.2.1 - танхайн сэдэлтээр бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах
096.2.6 - онц харгис хэрцгий аргаар бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах
096.2.9 - хохирогчийн биеэ хамгаалж чадахгүй байгааг мэдсээр байж бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах
107.3. - Бусдын амь биед нь аюултай нөхцөлд байхад нь тусламж үзүүлэхгүй байх
Улсын яллагч Б.Эрхэмбаяр
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 246 äóãààð ç¿éëèéí 246.2, 283, 286, 290, 294, 297, 298 äóãààð ç¿éë¿¿äèéã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

           

1. Íèéñëýëèéí Ïðîêóðîðûí ãàçðààñ ø¿¿ãäýã÷ Ò.Òóëãûã Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 91.2.12, 91.2.15-ä çààñíààð ÿëëàõ ä¿ãíýëò ¿éëäýæ èð¿¿ëñíèéã ººð÷èëæ ìºí õóóëèéí 96.2.1, 96.2.6, 96.2.9-ä çààñíààð õºíãºð¿¿ëýí ç¿éë÷èëñ¿ãýé.

 

2. Ø¿¿ãäýã÷ Õàëõ÷óóä îâãèéí Òîãòîõûí Òóëãà íü òàíõàéí ñýäýëòýýð, îíö õàðãèñ õýðöãèé àðãààð, õîõèðîã÷èéí áèå õàìãààëæ ÷àäàõã¿é áàéãààã ìýäñýýð áàéæ áóñäûí áèå ìàõáîäèä õ¿íä ãýìòýë ñàíààòàé ó÷ðóóëñàí,

Ø¿¿ãäýã÷ Õàëõ÷óóä îâãèéí Ãýíäýíñ¿ðýíãèéí Áààñàíõ¿¿, Îëîíõóóä îâãèéí Áàíçðàã÷èéí Ñàéíáèëýã íàðûã áóñäûã àìü áèåä íü àþóëòàé íºõöºëä áàéõàä òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýýã¿é, òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ øààðäëàãàòàéã çîõèõ áàéãóóëëàãàä ìýäýãäýýã¿é óëìààñ õîõèðîã÷ íàñ áàðñàí ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òóñ òóñ òîîöñóãàé.

 

3. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 96 äóãààð ç¿éëèéí 96.2.1, 96.2.6, 96.2.9 äýõ õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Õàëõ÷óóä îâãèéí Òîãòîõûí Òóëãûã 09 /åñ/ æèëèéí õîðèõ ÿëààð,

Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 107 äóãààð ç¿éëèéí 107.3-ä çààñíààð Õàëõ÷óóä îâãèéí Ãýíäýíñ¿ðýíãèéí Áààñàíõ¿¿ã 3 /ãóðàâ/ æèë 01 /íýã/ ñàðûí, Îëîíõóóä îâãèéí Áàíçðàã÷èéí Ñàéíáèëýãèéã 3 /ãóðàâ/ æèë 01 /íýã/ ñàðûí õîðèõ ÿëààð òóñ òóñ  øèéòãýñ¿ãýé.

4. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.6 äàõü õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ò.Òóëãàä îíîãäóóëñàí 09 æèëèéí õîðèõ ÿëûã ÷àíãà äýãëýìòýé,

Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.5-ä çààñíààð Ã.Áààñàíõ¿¿, Á.Ñàéíáèëýã íàðò îíîãäóóëñàí 3 æèë 01 ñàðûí õîðèõ ÿëûã æèðèéí äýãëýìòýé õîðèõ àíãèä òóñ òóñ ýäë¿¿ëñ¿ãýé.

 

5. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.1, 59.2 äàõü õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ò.Òóëãûí öàãäàí õîðèãäñîí 348, Ã.Áààñàíõ¿¿ãèéí öàãäàí õîðèãäñîí 84 õîíîãèéã òóñ òóñ ýäëýõ ÿëä íü îðóóëàí òîîöñóãàé.  

6. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 88 äóãààð ç¿éëèéí 88.1.1 äýõ õýñýãò çààñíààð òîãòîîë õ¿÷èí òºãºëäºð áîëìîãö ýä ìºðèéí áàðèìòààð õóðààãäàæ èðñýí ìîäîí èøòýé ñ¿õ, 42 ðàçìåðèéí õàð ºíãèéí õîñ ãóòàëûã òóñ òóñ óñòãàñóãàé.

 

7. Ø¿¿ãäýã÷ Á.Ñàéíáèëýã íü 9 õîíîã öàãäàí õîðèãäñîí, õýðýãò ýä õºðºí㺠áèò¿¿ìæëýãäýýã¿é, ø¿¿ãäýã÷ íàðûí èðãýíèé áè÷èã áàðèìò ø¿¿õýä èðýýã¿é, ø¿¿ãäýã÷ íàð áóñäàä áàðèìòààð òºëºõ òºëáºðã¿é áîëîõûã òóñ òóñ äóðäñóãàé.

 

8. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 61 äóãààð ç¿éëèéí 61.1, 61.4-ä çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Á.Ñàéíáèëýãò îíîãäóóëñàí 3 æèë 01 ñàðûí õîðèõ ÿëûã òýíñýí 2 æèëèéí õóãàöààãààð õÿíàí õàðãàëçàæ, ò¿¿íèé çàñðàë õ¿ì¿¿æèëä õÿíàëò òàâèõûã Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí Öàãäààãèéí ãàçàðò äààëãàñóãàé.

 

9. Øèéòãýõ òîãòîîë òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä ø¿¿ãäýã÷ Ã.Áààñàíõ¿¿, Ò.Òóëãà íàðûã öàãäàí õîðüæ, ýäëýõ ÿëûã 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 24-íèé ºäðººñ ýõëýí òîîëñóãàé.

 

10. Øèéòãýõ òîãòîîëûã ø¿¿ãäýã÷, õîõèðîã÷, ºì㺺ëºã÷ íàð ýñ çºâøººðâºë òîãòîîëûã ãàðäóóëñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Íèéñëýëèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, óëñûí ÿëëàã÷, äýýä øàòíû ïðîêóðîð ìºí õóãàöààíä ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã òàéëáàðëàñóãàé.

11. Äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èãäñýí òîõèîëäîëä òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëæ, òîãòîîë õ¿÷èíòýé áîëòîë ø¿¿ãäýã÷ Ã.Áààñàíõ¿¿, Ò.Òóëãà íàðûí öàãäàí õîðèõ, Á.Ñàéíáèëýãèéí áàòëàí ºãºõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã òóñ òóñ õýâýýð ¿ðãýëæë¿¿ëñ¿ãýé.  

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ×

د¯Ã×                                                                       Ã.ÅѪÍ-ÝÐÄÝÍÝ

 

د¯Ã×ÈÄ                                                                 Á.ÕÀËÈÓÍ

 

                                                                                    È.ÃÀÍÁÀÒ

 Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.12.24 006 Нийслэлийн шүүх Очирбатын Чулуунцэцэг Т.Тулга, Г.Баасанхүү, Б.Сайнбилэг нар 096.2.1, 096.2.6, 096.2.9, 107.3.