Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-10-30
Дугаар 512
Хэргийн индекс 015/2013/0415/Э
Шүүх Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх
Шүүгч Довчинсэнгээгийн Алтанжигүүр
Шүүгдэгч Б.Дашням
Зүйл хэсэг 091.2.2 - танхайн сэдэлтээр хүнийг санаатай алах
091.2.12 - онц харгис хэрцгий аргаар хүнийг санаатай алах
091.2.13 - нийтэд аюултай аргаар хүнийг санаатай алах
091.2.16 - хоёр буюу түүнээс олон хүнийг санаатай алах
147.2. - Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх
Улсын яллагч У.Эрдэнэтуяа
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÍÝÐÈÉÍ ªÌͪªÑ

 

Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí ýð¿¿ãèéí õýðãèéí ø¿¿õ õóðàëäààíûã ø¿¿ã÷ Ä.Àëòàíæèã¿¿ð äàðãàëæ, ø¿¿ã÷ Á.Áàòáîëîð, ø¿¿ã÷ Á.̺íõæàðãàë íàðûí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé,

Íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà Î.Áàÿðáàÿñãàëàí,

Óëñûí ÿëëàã÷ Ó.Ýðäýíòóÿà,

Èðãýäèéí òºëººëºã÷ Ä.Áààñàíäîðæ, Ä.Áàÿðòîãòîõ, À.Íÿìàà,

Õîõèðîã÷ Ý.̺íõáààòàð,

Ø¿¿ãäýã÷ Á.Äàøíÿì,

Ø¿¿ãäýã÷èéí õóóëü ¸ñíû òºëººëºã÷ Ð.Îþóíöýöýã,

Ø¿¿ãäýã÷èéí ºì㺺ëºã÷ Í.Áàÿðõ¿¿ íàðûã îðîëöóóëàí òóñ ø¿¿õèéí òàíõèìä õààëòòàé õèéñýí ø¿¿õ õóðàëäààíààð Íèéñëýëèéí Ïðîêóðîðûí ãàçðààñ ø¿¿ãäýã÷ Áîëäáààòàðûí Äàøíÿìä Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 91 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 91.2.2, 91.2.12, 91.2.13, 91.2.16, 147 äóãààð ç¿éëèéí 147.2 äàõü õýñýãò çààñàí ãýìò õýðýãò õîëáîãäóóëàí ÿëëàõ ä¿ãíýëò ¿éëäýæ èð¿¿ëñýí ýð¿¿ãèéí 201301000143 äóãààðòàé õýðãèéã 2013 îíû 07 äóãààð ñàðûí 04-íèé ºäºð õ¿ëýýí àâ÷, õÿíàí õýëýëöýâ.

 

Ø¿¿ãäýã÷èéí áèåèéí áàéöààëò:

 

Ìîíãîë Óëñûí èðãýí, 1997 îíû 03 äóãààð ñàðûí 11-íèé ºäºð òºðñºí, 16 íàñòàé, ýðýãòýé, áîëîâñðîëã¿é, ìýðãýæèëã¿é, àæèëã¿é, îðøèí ñóóõ òîäîðõîé õàÿãã¿é, ãàâúÿà øàãíàëã¿é, óðüä íü 2012 îíû 07 äóãààð ñàðûí 16-íû ºäðèéí Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí 339 ä¿ãýýð øèéòãýõ òîãòîîëîîð áóñäûí ýä õºðºíãèéã õóëãàéëàõ ãýìò õýðãèéã á¿ëýãëýæ ¿éëäñýí ãýìò õýðýãò ãýì áóðóóòàéä òîîöîæ, õ¿ì¿¿æëèéí ÷àíàðòàé àëáàäëàãûí àðãà õýìæýý 1 æèëèéí õóãàöààãààð àâàãäñàí, áèå ýð¿¿ë, óõààí á¿ðýí, õýðýã õàðèóöàõ ÷àäâàðòàé, Áîëäáààòàðûí Äàøíÿì /ÐÄ: ÒÀ97031151, ÒÃ-350/.

 

Õîëáîãäñîí õýðãèéí òàëààð:

 

Íàñàíä õ¿ðýýã¿é ø¿¿ãäýã÷ Á.Äàøíÿì íü 2012 îíû 12 äóãààð ñàðûí 10-íû ºäºð Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí 29 ä¿ãýýð õîðîî, Äðàãîí òºâèéí ç¿¿í òàëä áàéðëàõ äóëààíû õóäàã äîòîð Ý.Ãàíáîëä, Ý.̺íõáààòàð íàðûã óíòàæ áàéõàä íü ñàíààòàéãààð àñààãóóðààð õóâöàñàíä íü ãàë òàâüæ, Ý.Ãàíáîëäûí ºìäíèé ò¿ðèéã øàòààñàí, Ý.̺íõáààòàðûí áèåä í¿¿ð, áàðóóí, ç¿¿í ÷èõ, õ¿ç¿¿, öýýæ, íóðóó, ç¿¿í ãàðûã õàìàðñàí áèåèéí ãàäàðãóóãèéí 35-40 %-èéí 3 äóãààð çýðãèéí ò¿ëýãäýëò á¿õèé õ¿íä çýðãèéí ãýìòýë ó÷ðóóëàí îíö õàðãèñ õýðöãèé, íèéòýä àþóëòàé àðãààð, òàíõàé ñýäýëòýýð, õî¸ð õ¿íèéã àëàõûã çàâäñàí,

Ø¿¿ãäýã÷ Ö.̺íõ-Ýðäýíý, À.Ýíõáàò, Ý.Ãàíáîëä íàðòàé á¿ëýãëýí 2012 îíû 10 äóãààð ñàðûí 22-íû ºã뺺 6 öàã 35 ìèíóòûí ¿åä Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí 23 äóãààð õîðîî, Õàíãàéí 83 äóãààð /ãýð õîðîîëëûí/ ãóäàìæèíä èðãýí Ì.Õ¿ðýëáààòàð, Î.Äýì÷èãäîðæ íàðûã òà õî¸ðûã ýíä øàòààãààä áóëààä õàÿ÷èõíà ø¿¿, õýí ÷ ìýäýõã¿é, ãóÿ ðóó íü íýã ä¿ð÷èõ ¿¿ ãýæ àìü áèåä íü àþóëòàéãààð õ¿÷ õýðýãëýõýýð çàíàëõèéëýí Ì.Õ¿ðýëáààòàðûí ãýäñýíä 2-3 óäàà, ç¿¿í í¿äýíä ÷óëóóãààð íýã óäàà öîõèæ, 65.000 òºãðºãèéí ¿íý á¿õèé Samsung s-5230 ìàðêèéí ãàð óòàñ, õàâàð íàìðûí õ¿ðýìèéã äýýðýìäñýí,

Èðãýí Î.Äýì÷èãäîðæèéí í¿¿ðýíä, ýð¿¿íèé îð÷èìä õýä õýäýí óäàà öîõèæ, òàòàæ óíàãààõ ãýæ îðîëäîí, õýâëèéä ºâäºãëºí, 84.000 òºãðºãèéí ¿íýòýé Nokia-6300 ìàðêèéí ãàð óòàñ, õàð ºíãèèéí äààâóóí õ¿ðýì, þ¿äýíòýé öàìö, æèíñýí ºìä çýðãèéã äýýðýìäñýí,

Ìºí ºäðèéí 08 öàãèéí ¿åä Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí 14 ä¿ãýýð õîðîî, 1 ä¿ãýýð õîðîîëîë, Öàìáàãàðàâ ¿éë÷èëãýýíèé òºâèéí îð÷èì ×.̺íõòóëãûí ç¿¿í õàöðàíä íýã óäàà öîõèæ, õºëººðºº õàé÷ëàõ ìàÿãààð íóðóóíä íü íýã óäàà ºøèãëºí, Nokia-N97 ìàðêèéí ãàð óòàñ, áýëýí 5.500 òºãðºãèéã äýýðýìäýæ, íèéòäýý 405.500 òºãðºãèéí õîõèðîë ó÷ðóóëñàí õýðýãò õîëáîãäæýý.

 

ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎÕ íü:

 

Íýã: Ø¿¿õèéí õýëýëö¿¿ëýãò õîõèðîã÷, ø¿¿ãäýã÷ íàðûí ºãñºí ìýä¿¿ëýã:

 

Õîõèðîã÷ Ý.̺íõáààòàðààñ: 2012 îíû 12 äóãààð ñàðûí 09-íèé ºäºð Ý.Ãàíáîëä áèä õî¸ð ãàäóóð ÿâæ áàéãààä 0,5 ëèòð Áóðõàí õàëäóí íýðòýé àðõèéã Äðàãîíû õîéä òàëûí áàéðíû îðöîíä ñóóæ áàéãààä óóñàí, äàðàà íü Øèæèðýýòýé õàìò Ý.Ãàíáîëä áèä ãóðàâ 0,75 ëèòðèéí àðõèéã áàñ îðöîíä õóâààæ óóñàí, òýð àðõèéã óóãààä áè ñîãòñîí áàéñàí, òýãýýä îðîé 21 öàãèéí ¿åä Ý.Ãàíáîëä, Øèæèðýý, Ã.Áàÿðõ¿¿ áèä íàð òðàíøåéíä ãàçðààð óíòàæ áàéñàí, íýã ìýäýõýä ìèíèé õàöàð õàëóó ä¿¿ãýýä ñýðýõýä áè øàòàæ áàéñàí, òýãýýä ë îðèëîîä ë òðàíøåéíýýñ ã¿éæ ãàðààä ãàäàà öàñàí äýýð ºíõºð÷ ãàëàà óíòðààñàí, ãàëàà óíòðààõ ãýýä òðàíøåéíû í¿õíýýñ ãàðàõ ãýõýä ººäººñ ñàëõè ñàëõèëààä á¿ð èõ øàòñàí, èõ õýö¿¿ áàéñàí, ýíý Á.Äàøíÿì õóäëàà õýëæ áàéíà, ìèíèé öýýæ ð¿¿ øýýñ öàöàæ ãàëûã óíòðààãààã¿é, áè ººðºº òðàíøåéíààñ ãàð÷, öàñàí äýý𠺺𺺠óíòðààñàí, Á.Äàøíÿìûã ãàë òàâèõûã áè õàðààã¿é, Á.Äàøíÿìûã ãàë òàâüñàí ãýæ íàäàä Ý.Ãàíáîëä, Øèæèðýý íàð õýëñýí. Áè îëîí õîíîã ýìíýëýãò õýâòñýí, îëîí óäàà õàãàëãààíä îðñîí, îäîî õ¿ç¿¿íèé õàãàëãààíä îðíî, õ¿ç¿¿ ýðãýõã¿é, ýðãýæ õàðàõààð áîëîõäîî áèåýðýý ýðãýäýã, õàãàëãààíû çàðäàë ãýæ çºí人 çàðäàë ãàðñàí, çàðäëûí áàðèìò áàéõã¿é òóë ýì÷èëãýýíèé çàðäàëä çºí人 èõ ìºí㺠ãàðñàí, áàðèìò áàéõã¿é, íýõýìæëýõã¿é, Á.Äàøíÿìä ãîìäîëòîé, õýðãèéã ¿íýí çºâººð øèéäâýðëýæ, õóóëèéí äàãóó àðãà õýìæýý àâ÷ ºãíº ¿¿ ãýâ.

 

Ø¿¿ãäýã÷ Á.Äàøíÿìààñ: Ìýä¿¿ëýã ºãíº, òóõàéí ºäºð áè ãàë òàâèàã¿é, íàìàéã òàíê ðóó îðîõîä Ý.̺íõáààòàð øàòàæ áàéñàí, áè òýíä ñàâòàé áàéñàí øýýñèéã Ý.̺íõáààòàðûí ýíãýð ð¿¿ öàöàæ, ãàëûã óíòðààñàí, ìºí ãàð÷ ã¿éãýýä òàêñèíû æîëîî÷ àõàä òà óòñàà ºã÷ áàéãàà÷, áè öàãäàà äóóäàõ ãýñýí þì ãýõýä òýð àõ àõàä íü óòàñ áàéõã¿é áàéíà ãýýä ÿâñàí, óëìààð öààíà õºäºë㺺íò ýðã¿¿ëèéí ìàøèíòàé õî¸ð öàãäàà áàéõàä íü áè äóóäàæ äóóäëàãà ºãñºí, ãýòýë íàìàéã ãàë òàâüñàí ãýýä áàéãàà, äýýðìèéí õî¸ð ãýìò õýðãèéã ¿éëäñýí ãýñýí, áè ýõíèé äýýðìèéí ãýìò õýðýãò õàìò áàéñàí, õî¸ð õ¿¿õäèéí íýãèéã íü À.Ýíõáàò ãàðààðàà õîîëîéã íü áîîñîí, À.Ýíõáàò êóðòèêûã òàéëæ íàäàä ºãºõººð íü áè àâñàí, ººðººð òýð äýýðìèéí ãýìò õýðýãò îðîëöîîã¿é, ñ¿¿ëèéí äýýðìèéí ãýìò õýðýãò áè îãò îðîëöîîã¿é, áè òýä íàðààñ ñàëààä ÿâ÷èõñàí áàéñàí, ãýòýë íàìàéã ýíý äýýðìèéí ãýìò õýðýãò îðîëöñîí ãýýä áàéíà, èéìä õýðãèéã ¿íýí çºâººð øèéäâýðëýæ ºãíº ¿¿, õ¿¿õäèéí õ¿ðýì àâñàíäàà õàðàìñàæ áàéíà, õºíãºí ÿë øèéòãýë îíîãäóóëæ ºãíº ¿¿ ãýâ.

 

Õî¸ð: Ø¿¿õèéí õýëýëö¿¿ëýãò òàëóóäààñ øèíæëýí ñóäàëñàí áîëîí õýðýãò àâàãäñàí áóñàä íîòëîõ áàðèìòóóä:

 

Õîõèðîã÷ Ý.̺íõáààòàð ìºðäºí áàéöààëòûí øàòàíä ºãñºí ìýä¿¿ëýãòýý: “...2012 îíû 12 äóãààð ñàðûí 09-íèé ºäðèéí 21 öàãèéí ¿åä Õàâèðàà áóþó Ý.Ãàíáîëä, Øèæèðýý áèä ãóðàâ òýð òðàíøåéíä îðñîí, òðàíøåéíä îðîõîîñ ºìíº Ý.Ãàíáîëä áèä õî¸ð 0,5 ëèòð Áóðõàí õàëäóí íýðòýé àðõèéã Äðàãîíû õîéä òàëûí 22 Á áàéðíû îðöîíä ñóóæ áàéãààä óóñàí, äàðàà íü Øèæèðýýòýé õàìò Ý.Ãàíáîëä áèä ãóðàâ 0,75 ëèòðèéí Ìîíãîë ñòàíäàðò ãýäýã àðõèéã áàñ îðöîíä õóâààæ óóñàí, áè ýíý àðõèéã óóãààä òàñàð÷èõñàí, ...ßàæ òðàíøåéíä îðñíîî ñàíàõã¿é, íýã ìýäýõýä ìèíèé õàöàð õàëóó ä¿¿ãýýä ñýðýõýä áè øàòàæ áàéñàí, òýãýýä ë îðèëîîä ë òðàíøåéíýýñ ã¿éæ ãàðààä ãàäàà öàñàí äýýð ºíõºð÷ ãàëàà óíòðààñàí, òýãýýä óõààí àëäààä íýã ìýäñýí ãýìòëèéí ýìíýëýã äýýð èð÷èõñýí, ìèíèé áèåä áîîëò õèéæ áàéõàä óõààí îðæ ñýðãýñýí. Äóíä íü áè ò¿ðãýíèé ìàøèíä íýã ñýðãýýä õàæóóä Ý.Ãàíáîëä ñóóæ áàéõààð íü íàìàéã õýí èíãýñýí áý? ãýæ àñóóõàä Ý.Ãàíáîëä Á.Äàøíÿì ýõëýýä àñààãóóðààð ìèíèé õóâöñàíä ãàë òàâèõààð íü áè áîëèóëààä óíòðààëãàñàí, äàðàà íü  Á.Äàøíÿì äàõèæ ãàë òàâèàä òýãýýä øàòààñàí ãýæ õýëñýí.

...Ìèíèé öýýæèí õýñýã íýëýíõ¿éäýý, õ¿ç¿¿, áàðóóí ãàð ò¿ëýãäñýí áàéãàà. 2012 îíû 12 äóãààð ñàðûí 17-íû ºäºð ñýõýýíýýñ ãàð÷ ýíãèéí òàñàãò øèëæèí õýâòñýí. Ò¿ð¿¿÷èéí 7 õîíîãò íýã óäàà, õàãàëãààíä îðñîí ãýñýí. Ìàðãààø äàõèí õàãàëãààíä îðíî. Áèåèéí áàéäàë ìóó áàéãàà, ìàø èõ ºâäºæ áàéãàà, øºíºäºº óíòàæ ÷àäàõã¿é, ºäºðòºº 1-2 öàã óíòàæ áàéãàà. Ýì÷ íàð íàìàéã ã¿í ò¿ëýãäñýí ãýñýí. ...Õýðýã áîëîõ ¿åä ìèíèé äýýã¿¿ðõ öàìö á¿ãä øàòñàí ãýñýí.

...Ýíý Á.Äàøíÿì ãýõ õ¿¿õäèéã áè ñàéí òàíèõã¿é. 1-2 óäàà íèéëæ àðõè óóæ áàéñàí. Õàð õîðèí çàõ îð÷ìîîð ë ÿâäàã. Á.Äàøíÿì áèä õî¸ðûí äóíä ºñ õîíçîí, ÿìàð íýã àñóóäàë áàéõã¿é. Á.Äàøíÿì ñîãòîõîîðîî èõ àãñàì, äàëäàãàíóóð çàíòàé áîë÷èõäîã. Õýçýýã íü ñàíàõã¿é áàéíà, Á.Äàøíÿì áèä õî¸ð ºìíº íü õýðýëäýæ áàéñàí, Á.Äàøíÿì Ý.Øèæèðáààòàðûã äýýðýëõýýä áàéäàã. Òýãýýä íýã óäàà Ý.Øèæèðáààòàðûã äýýðýëõýýä áàéõààð íü áè ãàðààðàà Á.Äàøíÿìûí òîëãîé ðóó õî¸ð óäàà öîõèñîí.

...Áè Á.Äàøíÿìûã çîäñîí, áàñ íýã óäàà àðõè íýõýõýýð íü ºãººã¿é, òýðíýýñ áîëîîä íàìàéã ÷àäàõ ãýýä ìèíèé õóâöñàíä ãàë òàâüñàí ãýæ áîäîæ áàéíà. Á.Äàøíÿì ÷ ãýñýí ººðºº èíãýæ áîäîæ áàéãàà áàéõ. Á.Äàøíÿì ìèíèé õóâöàñàíä ãàë òàâèõûã áè õàðààã¿é. Áèå ìààíü ò¿ëýãäýýä èðýõýä íü ë ìýäñýí.

Øèæèðýý, Ý.Ãàíáîëä íàð èéì ç¿éë õèéõ õ¿¿õä¿¿ä áèø, Á.Äàøíÿì íàìàéã øàòààñàí, óëìààð õ¿íä ãýìòýë ó÷ðóóëñàí íü ¿íýí. ¯¿íèéã òóõàéí ¿åä íàäòàé õàìò óíòàæ áàéñàí Õàâèðàà õî÷òîé Ý.Ãàíáîëä, Ý.Øèæèðáààòàð íàð ãýð÷èëíý. Òóõàéí ¿åä òýä íàð íàäàä “Á.Äàøíÿì ÷àìàéã øàòààñàí” ãýäãèéã õýëñýí.

...Áè 2012 îíû 12 äóãààð ñàðûí 10-íû ºäðººñ õîéø ºíººäðèéã õ¿ðòýë ýìíýëýãò õýâòýæ ýì÷ë¿¿ëæ, ýíý õóãàöààíä ìàø èõ ýì òàðèà õýðýãëýæ áàéíà. Îäîîãèéí áàéäëààð çàðäëûã òîîöîõ áîëîìæã¿é áàéãàà. Èéìä ø¿¿õ õóðàë áîëîõ ¿åä çàðäëûã íàðèéí òîîöîæ íýõýìæëýõ áîëíî. Öààøäàà ÷ òºëáºð èõ ãàðíà. Õàãàëãààíä ÷ äàõèí îðíî ãýñýí...” /1-ð õàâòàñ 19-21, 23-24/ ãýñýí,

 

Õîõèðîã÷ Ý.Ãàíáîëä ìºðäºí áàéöààëòûí øàòàíä ºãñºí ìýä¿¿ëýãòýý: “...Áè 2012 îíû 11 ñàðààñ õîéø Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí íóòàã Äðàãîíû ç¿¿í òàëä îðøèõ òðàíøåéíä Ý.̺íõáààòàð, Ã.Áàÿðõ¿¿, Ý.Øèæèðáààòàð çýðýã òýíýìýë õ¿¿õä¿¿äòýé àìüäàð÷ áàéñàí, ìºí òýíýìýë àìüäðàëòàé Á.Äàøíÿì ãýäýã õ¿¿õýä õààÿà èðæ õîíîãëîäîã áàéñàí. 2012 îíû 12 äóãààð ñàðûí 9-íººñ 10-íä øèëæèõ øºíº áèäýíä öàã áàéõã¿é ó÷èð ÿã õýäýí öàãò óíòñàíàà ìýäýõã¿é.

...Íýã ñýðýõýä ìèíèé áàðóóí õºëèéí ºìäíèé øóóìàãíààñ ãàë ãàð÷ áàéñàí. Áè òýð ¿åä æèíñýí öýíõýð ºìä ºìññºí, ò¿¿íèé äîòóóð íü íåéëîí ºìä ºìññºí áàéñàí. Óã ºì人 äàðàà íü õàÿ÷èõñàí. ...Òýãýýä ñýðýýä ºìäíèéõºº øóóìàãíû àñ÷ áàéñàí ãàëûã áè õ¿ðýìíèéõýý õàíöóéãààð öîõèæ óíòðààñàí. Òýð ¿åä ìèíèé áàðóóí õºëíèé øèëáý îð÷èìä áàãà çýðýã ò¿ëýãäýæ, õîðñîæ áàéñàí. Òýð ¿åä Á.Äàøíÿì òðàíøåéíä îðîîä èð÷èõñýí ìèíèé õºëèéí îéðîëöîî ñóóæ áàéñàí. Ãàëûí äºëºíä áè Á.Äàøíÿìûã õàðñàí þì. Òýãñýí ÷èíü Ý.̺íõáààòàðûí õóâöàñ íü øàòààä ãàë ãàð÷ áàéñàí òóë áè Ý.̺íõáààòàðàà ãýýä àëãàäààä ñýðýýñýí ÷èíü áîñ÷ èðýýä ãàëàà óíòðààõ ãýýä öýýæ ð¿¿ãýý öîõèæ áàéãààä ã¿éãýýä ãàðñàí. Ý.̺íõáààòàðûí ºìññºí õ¿ðýìíèéõýý ýíãýð õýñýã èõ øàòàæ áàéñàí. Õàðèí Ý.Øèæèðáààòàð, Ã.Áàÿðõ¿¿ íàð øàòààã¿é, ñýð÷èõñýí õýâòýæ áàéñàí. Òýãýýä Ý.Øèæèðáààòàð õýëýõäýý Á.Äàøíÿì ãàë àñààãààä áàéñàí ãýæ õýëæ áàéñàí. Èíãýýä Ý.̺íõáààòàð øàòààä ãàäàãø ã¿éæ ãàðàõààð íü áè òðàíøåéíäàà õýâòýæ ë áàéñàí. Òýãýýä óäàëã¿é öàãäàà, ò¿ðãýí èðýýä Ý.̺íõáààòàðûã ýìíýëýã ð¿¿ àâ÷ ÿâñàí, áè õàìò ÿâñàí, áè Ý.̺íõáààòàðò Á.Äàøíÿì øàòààñàí òàëààð íü õýëñýí...

...Òýãýýä ýìíýëýã äýýð áàéæ áàéõàä öàãäàà íàð èðæ íàìàéã ªíºð öàãäààãèéí òàñàã äýýð àâ÷èðñàí, òýíä Ý.Øèæèðáààòàð áàéñàí, Ý.Øèæèðáààòàð õýëýõäýý Á.Äàøíÿì ãàë àñààãààä ÷èíèé ºìäíèé øóóìàãèéã áîëîí Ý.̺íõáààòàðûí õóâöàñûã øàòààñàí ãýæ ÿðüñàí. Áè áîë ººðºº àíõ Á.Äàøíÿì õýðõýí ãàë òàâüñàíûã õàðààã¿é, õàðèí äýýð õýëñíýý𠺺𺺠ë ñýðýýä ºìäíèéõºº ãàëûã óíòðààñàí.

...Ìèíèé õóâüä ºìä áîëîí øèëáý èõýýð øàòààã¿é òóë ÿìàð íýã íýõýìæëýõ ç¿éë áàéõã¿é. Áè ºìä áîëîí ò¿ëýãäñýí õºëèéí òàëààð ñàíàë, ãîìäîë áàéõã¿é. Íàìàéã òýíýìýë àìüäðàëòàé õ¿¿õä¿¿ä Õàâèðàà ãýæ äóóääàã...” /1-ð õàâòàñ 31, 32-34, 35-36, 37-38/ ãýñýí,

 

Õîõèðîã÷ Ì.Õ¿ðýëáààòàð ìºðäºí áàéöààëòûí øàòàíä ºãñºí ìýä¿&i

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.12.10 857 Нийслэлийн шүүх Даваахүгийн Мөнхтуул Б.Дашням 091.2.2, 091.2.12, 091.2.13, 091.2.16, 147.2.