Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-02-05
Дугаар 64
Хэргийн индекс 018/2013/0043/Э
Шүүх Чингэлтэй дүүргийн шүүх
Шүүгч Боролзойн Халиун
Шүүгдэгч З.Хишиг-Очир нар
Зүйл хэсэг 145.2. - Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах
Улсын яллагч Б.Энэрэл
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Монгол Улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 283, 290, 294, 298 дугаар зүйлүүдэд тус тус заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

1. Íàñàíä õ¿ðýýã¿é ø¿¿ãäýã÷ Áîðæèãîí îâîãò Çîðèãîîãèéí Õèøèã-Î÷èðûã òóñãàéëàí áýëòãýñýí áàãàæ õýðýãñýë õýðýãëýæ, îðîí áàéðàíä íýâòýð÷, áóñäûí ýä õºðºí㺠õóëãàéëñàí ãýìò õýðýã ¿éëäñýí,

ø¿¿ãäýã÷ Áîðæèãîí îâîãò Óõíûí Õ¿ðýëòýãøèéã ãýìò õýðýã ¿éëäýæ îëñîí ýä õºðºí㺠ãýäãèéã ìýäñýýð áàéæ àâñàí ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òóñ òóñ òîîöñóãàé.

 

2. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí Åðºíõèé àíãèéí 69 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 69.1, 69.1.1, 69.1.3, äàõü õýñýãò òóñ òóñ çààñíààð íàñàíä õ¿ðýýã¿é ø¿¿ãäýã÷ Ç.Õ¿ðýë-Î÷èðûã 6 ñàðûí õóãàöààíä çàñàð÷ õ¿ì¿¿æèõèéã äààëãàæ, ýöýã ýõèéí õàðàà õÿíàëòàíä áàéëãàõ õ¿ì¿¿æëèéí ÷àíàðòàé àëáàäëàãûí àðãà õýìæýý àâñóãàé.

 

3. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 155 äóãààð ç¿éëèéí 155.1 äýõ õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ó.Õ¿ðýëòýãøèéã õºäºëìºðèéí õºëñíèé äîîä õýìæýýã 5 äàõèí íýìýãä¿¿ëñýíòýé òýíöýõ õýìæýýíèé áóþó 702.000 òºãðºãººð òîðãîõ ÿëààð øèéòãýñ¿ãýé.

 

4. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí Åðºíõèé àíãèéí 69 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 69.2 äàõü õýñýãò çààñíààð Ç.Õ¿ðýë-Î÷èðûã òîãòîîëä çààñàí õóãàöààíä çàñàð÷ õ¿ì¿¿æýýã¿é òîõèîëäîëä ø¿¿õ òóñãàé áàéãóóëëàãàä øèëæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýýãýýð ñîëèõûã äóðüäñóãàé.

 

5. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 88 äóãààð ç¿éëèéí 88.1, 88.1.1-ä çààñíààð õýðýãò ýä ìºðèéí áàðèìòààð õóðààãäàí èðñýí çààçóóðûã òîãòîîë õ¿÷èí òºãºëäºð áîëìîãö óñòãàñóãàé.

 

6. Ø¿¿ãäýã÷ íàð íü ýíý õýðýãò öàãäàí õîðèãäñîí õîíîãã¿é, áóñäàä òºëºõ òºëáºðã¿é, ýíý õýðýãò áèò¿¿ìæëýãäñýí õºðºíãºã¿é áîëîõûã äóðüäñóãàé.

 

7. Шийтгэх тогтоол танилцуулан сонсгосноор хүчинтэй болох бөгөөд шүүгдэгч, хохирогч, өмгөөлөгч нар эс зөвшөөрвөл тогтоолыг гардуулснаас хойш 14 хоногийн дотор Нийслэлийн шүүхэд давж заалдах гомдол гаргах, улсын яллагч, дээд шатны прокурор мөн хугацаанд эсэргүүцэл бичих эрхтэйг тайлбарласугай.

 

8. Давж заалдах гомдол гаргасан, эсэргүүцэл бичигдсэн тохиолдолд тогтоолын биелэлтийг түдгэлзүүлж, тогтоол хүчин төгөлдөр болтол íàñàíä õ¿ðýýã¿é шүүгдэгч З.Хишиг-Очир, ø¿¿ãäýã÷ Ó.Õ¿ðýëòýãø íàðò урьд авсан бусдын батлан даалтанд байлгах таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэвээр үргэлжлүүлсүгэй.

                                    

 

 

 

           

      ДАРГАЛАГЧ ШҮҮГЧ                            Б.ХАЛИУНШийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Хяналтын шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.05.15 245 Улсын дээд шүүх Дамдины Ганзориг З.Хишиг-Очир нар 145.2.