Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-08-30
Дугаар 320
Хэргийн индекс 016/2013/0338/Э
Шүүх Сүхбаатар дүүргийн шүүх
Шүүгч Мөнхбаярын Алдар
Шүүгдэгч Тогтохбаяр Даваадорж
Зүйл хэсэг 125.1. - Бэлгийн дур хүслээ žс бусаар хангах
126.2.2. - хүндэвтэр буюу хүнд гэмтэл учруулж;
147.1. - Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх
Улсын яллагч Б.Батхишиг
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 283, 286, 294, 297, 298 äóãààð  ç¿éë¿¿äýä çààñíûã  óäèðäëàãà áîëãîí   ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:   

 

1. Ø¿¿ãäýã÷ Õºë àâàà÷èí îâîãò Òîãòîõáàÿðûí Äàâààäîðæèéã áóñäûã õ¿÷ õýðýãëýí õ¿÷èíäñýíèé óëìààñ õ¿íäýâòýð ãýìòýë ó÷ðóóëñàí, áýëãèéí äóð õ¿ñëýý ¸ñ áóñààð õàíãàñàí, áóñäûí ýä õºðºíãèéã äýýðýìäñýí ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òîîöñóãàé.

 

2. Ø¿¿ãäýã÷ Ò.Äàâààäîðæèéã Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 126 äóãààð ç¿éëèéí 126.2.2 äàõ õýñýãò çààñíààð 06 /çóðãàà/ æèëèéí õóãàöààãààð õîðèõ ÿëààð, ìºí õóóëèéí 125 äóãààð ç¿éëèéí 125.1 äýõ õýñýãò çààñíààð 03 /ãóðàâ/ æèëèéí õóãàöààãààð õîðèõ ÿëààð, ìºí õóóëèéí 147 äóãààð ç¿éëèéí 147.1 äýõ õýñýãò çààñíààð 03 /ãóðàâ/ æèë 01 /íýã/ ñàðûí õóãàöààãààð õîðèõ ÿëààð òóñ òóñ øèéòãýñ¿ãýé.

 

3. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1 äýõ õýñýãò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ò.Äàâààäîðæèä Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 126 äóãààð ç¿éëèéí 126.2.2 äàõü õýñýãò çààñíààð îíîãäóóëñàí 06 æèëèéí õîðèõ ÿë äýýð ìºí õóóëèéí 125 äóãààð ç¿éëèéí 125.1 äýõ õýñýãò çààñíààð îíîãäóóëñàí 03 æèëèéí õîðèõ ÿëûí çàðèì áîëîõ 01 /íýã/ æèëèéã, ìºí õóóëèéí 147 äóãààð ç¿éëèéí 147.1 äýõ õýñýãò çààñíààð îíîãäóóëñàí 03 æèë  01 ñàðûí õîðèõ ÿëûí çàðèì áîëîõ 06 /çóðãàà/ ñàðûí õîðèõ ÿëûã òóñ òóñ íýìæ íýãòãýí, ò¿¿íèé áèå÷ëýí ýäëýõ ÿëûã 07 /äîëîî/ æèë 06 /çóðãàà/ ñàðûí õóãàöààãààð õîðèõ ÿëààð òîãòîîñóãàé.

 

4. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.6 äàõü õýñýãò çààñíûã áàðèìòëàí ÿëòàí Ò.Äàâààäîðæèä îíîãäóóëñàí 07 æèë 06 ñàðûí õîðèõ ÿëûã ÷àíãà äýãëýìòýé õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëñ¿ãýé.

           

5.  Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.1 äýõ õýñýãò çààñíààð ÿëòàí Ò.Äàâààäîðæèéí óðüä öàãäàí öàãäàí õîðèãäñîí 176 õîíîãèéã ò¿¿íèé ÿë ýäýëñýí õóãàöààíä íü îðóóëàí òîîöñóãàé.

 

6. Èðãýíèé õóóëèéí 497 äóãààð ç¿éëèéí 497.1, 505 äóãààð ç¿éëèéí 505.1, 510 äóãààð ç¿éëèéí 510.1 äýõ õýñýãò çààñíààð ÿëòàí Ò.Äàâààäîðæîîñ íèéò 791.610 òºãðºã ãàðãóóëæ õîõèðîã÷ Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí 11 ä¿ãýýð õîðîî, 5-121 òîîòîä îðøèí ñóóõ Õ¿ðëýýãèéí Îòãîíæàðãàë /ÒÉ71032405/-ä îëãîæ, 5.267.403  íýõýìæëýëèéã õýëýëöýõã¿é îðõèæ, 250.000 òºãðºãèéí íýõýìæëýëèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

 

7. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 88 äóãààð ç¿éëèéí 88.1.3 äàõü õýñýãò çààñíààð ýíý õýðýãò ýä ìºðèéí áàðèìòààð õóðààãäàæ èðñýí õîõèðîã÷ Õ.Îòãîíæàðãàëûí Íîêèà Å-88 ìàðêèéí ãàð óòàñ, õàð õºõ ºíãèéí ï¿¿çýí ãóòàë, õîõèðîã÷èéí ºìñºæ ÿâñàí õàð ºíãèéí äààâóóí ºìä, õàð ºíãèéí òðèêî, ÿãààí ºíãèéí õºõºâ÷ çýðãèéã øèéòãýõ òîãòîîë õ¿÷èí òºãºëäºð áîëìîãö óñòãàñóãàé.

 

8. Øèéòãýõ òîãòîîë íü òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õóóëèéí õ¿÷èíòýé áîëîõ ÿëòàí Ò.Äàâààäîðæèä óðüä àâñàí öàãäàí õîðèõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã õýâýýð ¿ðãýëæë¿¿ëæ, ýäëýõ ÿëûã ýíý ºäðººñ ýõëýí òîîëñóãàé.

 

9. Ýíý òîãòîîëä ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõ á¿õèé ýòãýýä òîãòîîëûã ýñ çºâøººðâºë ò¿¿íèéã ãàðäóóëñíààñ õîéø Íèéñëýëèéí ø¿¿õýä 14 õîíîãò äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, óëñûí ÿëëàã÷ ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

 

10. Äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàñàí ýñýðã¿¿öýë áè÷èãäñýí òîõèîëäîëä òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëæ, òîãòîîë áèåë¿¿ëýõ õ¿ðòýë ÿëòàí Ò.Äàâààäîðæèä óðüä àâñàí öàãäàí õîðèõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã õýâýýð ¿ðãýëæë¿¿ëñ¿ãýé.

                       

 

 

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ×, د¯Ã×                                             Ì.ÀËÄÀÐ

                       

                                    د¯Ã×ÈÄ                                                                 Á.̪ÍÕ-ÝÐÄÝÍÝ

 

                                                                                                                        Ã.ÁÈËï¯Í

 

 

 Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.08.30 320 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Мөнхбаярын Алдар Тогтохбаяр Даваадорж 125.1., 126.2.2., 147.1.
2013.10.14 361 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сосорбарамын Соёмбо-Эрдэнэ Р.Цэвээндорж 098.1.
Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.10.29 758 Нийслэлийн шүүх Чагдаагийн Хосбаяр Тогтохбаяр Даваадорж 125.1., 126.2.2., 147.1.