Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-08-26
Дугаар 420
Хэргийн индекс 015/2013/0418/э/
Шүүх Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх
Шүүгч Үржинбадамын Түмэнжаргал
Шүүгдэгч Д.Базаррагчаа
Зүйл хэсэг 096.1. - Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах
Улсын яллагч Г.Магнайжав
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÍÝÐÈÉÍ ªÌͪªÑ

 

Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí Ýð¿¿ãèéí õýðãèéí ø¿¿õ õóðàëäààíûã ø¿¿ã÷ ¯.Ò¿ìýíæàðãàë äàðãàëæ, ø¿¿ã÷ Ñ.Àþóøæàâ, ø¿¿ã÷ Á.Áàòáîëîð íàðûí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé, íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà Î.Áàÿðáàÿñãàëàí, óëñûí ÿëëàã÷ Ã.Ìàãíàéæàâ, èðãýäèéí òºëººëºã÷  Ä.Áààñàíäîðæ, Ä.Áàÿðòîãòîõ, À.Íÿìàà, õîõèðîã÷ Ä.Áàçàððàã÷àà, ø¿¿ãäýã÷èéí ºì㺺ëºã÷ Ä.Ýíõöýöýã, ø¿¿ãäýã÷ Ä.Áàçàððàã÷àà íàðûã îðîëöóóëàí òóñ ø¿¿õèéí õóðàëäààíû òàíõèìä íýýëòòýé ÿâóóëæ Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí Ïðîêóðîðûí ãàçðààñ:

Ø¿¿ãäýã÷: Ìîíãîë Óëñûí èðãýí, 1963 îíû 10 äóãààð ñàðûí 23-íû ºäºð Òºâ àéìãèéí Äýëãýðõààí ñóìàíä òºðñºí, íàñ 49,ýìýãòýé, á¿ðýí äóíä áîëîâñðîëòîé, õóäàëäàã÷ ìýðãýæèëòýé, ýðõýëñýí òîäîðõîé àæèëã¿é, àì á¿ë 3, ýõ, ä¿¿ãèéí õàìò  Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí 16 äóãààð õîðîî, 27 äóãààð áàéðíû 18 òîîòîä ñóóõ, ÿë øèéòãýãäýæ áàéãààã¿é, ×È:63102300 äóãààð ðåãèñòðòýé, Õàëõ îâîãò Äàìáûí Áàçàððàã÷ààä  

Ìîíãîë Óëñûí Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 96 äóãààð ç¿éëèéí 96.1-ä çààñíààð ÿëëàõ ä¿ãíýëò ¿éëäñýí ýð¿¿ãèéí 201201031452 äóãààð /015/2012/0418/Ý/ èíäåêñòýé õýðãèéã 2013 îíû 08 äóãààð ñàðûí 05-íû ºäºð õ¿ëýýí àâ÷ õÿíàí øèéäâýðëýýä ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎÕ íü:

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.10.10 420 Нийслэлийн шүүх Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ Д.Базаррагчаа 096.1.