Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-07-24
Дугаар 273
Хэргийн индекс 016/2013/0251/э
Шүүх Сүхбаатар дүүргийн шүүх
Шүүгч Баярын Мөнх-Эрдэнэ
Шүүгдэгч Т.Түвшинбаяр , Б.Анар
Зүйл хэсэг 181.2.1 - догшин авирлаж;
181.2.5. - бүлэглэж үйлдсэн;
Улсын яллагч С.Мөнхгэрэл
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Ìîíãîë Óëñûí Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 283, 286, 294, 297, 298 äóãààð ç¿éë¿¿äýä çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

 

1. Ø¿¿ãäýã÷ Áîðæèãîí îâîãò Áàÿðìàãíàéí Àíàð, Хатиган овогт Түвшинтүшигийн Түвшинбар нарыг á¿ëýãëýæ, áóñäûã èëòýä ¿ë õ¿íäýòãýí, íèéãìèéí õýâ æóðìûã íîöòîé çºð÷èæ, äîãøèí àâèðëàæ, òàíõàéðñàí ãýìò õýðãèéã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òîîöñóãàé.

2. Шүүгдэгч Б.Анарт  Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 181 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 181.2.1, 181.2.5 äàõü õýñýãò çààñíààð 3 /гурав/ жил 5 /тав/ сарын хугацаагаар хорих ялаар, шүүгдэгч Т.Түвшинбаярт Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 181 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 181.2.5 äàõü õýñýãò çààñíààð 3 /гурав/ æèë 1 /нэг ñàðûí õóãàöààãààð õîðиõ ÿëààð òóñ òóñ øèéòãýñ¿ãýé.

3. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.8 äàõü õýñýãò çààñíûã áàðèìòëàí ø¿¿ãäýã÷ Á.Àíàð, Ò.Ò¿âøèíáàÿð íàðûí ýäëýõ ÿëûã íàñàíä õ¿ðýýã¿é÷¿¿äèéí æèðèéí äýãëýìòýé õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëñ¿ãýé.

4. Шүүгдэгч нар нь бусдад төлөх төлбөргүй, öàãäàí õîðèãäñîí õîíîãã¿é, энэ хэрэгт шийдвэрлэвэл зохих эд мөрийн баримтгүй болохыг дурдсугай.

 

5. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 62 äóãààð ç¿éëèéí 62.1 дэх хэсэгт çààñíààð íàñàíä õ¿ðýýã¿é ø¿¿ãäýã÷ Б.Анар, Т.Түвшинбаяр íàðò îíîãäóóëñàí øèéòãýõ òîãòîîë áèåë¿¿ëýõèéã òóñ á¿ðèéã 1 /нэг/ æèëèéí õóãàöààãààð õîéøëóóëæ, òýäíèé çàñðàë õ¿ì¿¿æèëä õÿíàëò òàâèõûã íàñàíä õ¿ðýýã¿é ø¿¿ãäýã÷ íàðûí õóóëü ¸ñíû òºëººëºã÷ С.Баярмагнай, Л.Мөнгөнчимэг íàðò болон Баянгол, Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí öàãäààãèéí õýëòýñò òóñ òóñ хариуцуулсугай.

6. Øèéòãýõ òîãòîîë íü òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õóóëèéí õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä òîãòîîëûã ýñ çºâøººðâºë ò¿¿íèéã ãàðäóóëñíààñ õîéø Íèéñëýëèéí ø¿¿õýä 14 õîíîãò äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, óëñûí ÿëëàã÷ ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðäñóãàé.

7. Äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàñàí ýñýðã¿¿öýë áè÷èãäñýí òîõèîëäîëä òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëæ, òîãòîîë õ¿÷èí òºãºëäºð áîëòîë ø¿¿ãäýã÷ íàðò àâñàí áóñäûí áàòëàí äààëòàä ºãºõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã õýâýýð ¿ðãýëæë¿¿ëñ¿ãýé.

ДАРГАЛАГЧ, ШҮҮГЧ                                             Á.̪ÍÕ-ÝÐÄÝÍÝШийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.