Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-01-22
Дугаар 08
Хэргийн индекс 161/2013/0007/Э
Шүүх Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын шүүх
Шүүгч Базаррагчаа Наранчимэг
Шүүгдэгч Х.Дагиймаа, Д.Пунцагхорлоо, Б.Болормаа
Зүйл хэсэг 106.2. - Өвчтөнд тусламж үзүүлэхгүй байх
Улсын яллагч Г.Энхжаргал
Хүчинтэй эсэх Үгүй
Шийдвэрийн товч

1. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 208 äóãààð ç¿éëèéí 208.1.2-ò çààñíààð Ãîâüñ¿ìáýð àéìãèéí Ïðîêóðîðûí ãàçðààñ Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 106 äóãààð ç¿éëèéí 106.2-ò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Á.Áîëîðìààã ºâ÷òºíä ýìíýëãèéí òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ ¿¿ðãýý  çîõèõ ¸ñîîð áèåë¿¿ëýýã¿éãýýñ Á.Öýðýíäàâàà íàñ áàðñàí ãýæ ÿëëàõ ä¿ãíýëò ¿éëäýæ èð¿¿ëñýí õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîæ, ò¿¿íèéã öàãààòãàñóãàé.

2. Ø¿¿ãäýã÷ Õ.Äàãèéìàà, Ä.Ïóíöàãõîðëîî íàðûã ºâ÷òºíä ýìíýëãèéí òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ ¿¿ðãýý õ¿íäýòãýõ øàëòãààíã¿éãýýð áèåë¿¿ëýýã¿é áóþó çîõèõ ¸ñîîð áèåë¿¿ëýýã¿éãýýñ Á.Öýðýíäàâàà íàñ áàðñàí ãýìò õýðãèéã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òîîöñóãàé.

3. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 106 äóãààð ç¿éëèéí 106.2-ò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷  Äóóò îâîãò Õàëòàðõ¿¿ãèéí Äàãèéìàà, Èõ ìîíãîë îâîãò Äàëõæàâûí Ïóíöàãõîðëîî íàðûí ýì÷ëýõ ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ ýðõèéã  òóñ á¿ð 1  /íýã/ æèëèéí õóãàöààãààð õàñàæ, 1  /íýã/ æèëèéí õóãàöààãààð õîðèõ ÿëààð øèéòãýñ¿ãýé.

4. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.5-ä çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ íàðò îíîãäóóëñàí  ÿëûã æèðèéí äýãëýìòýé ýìýãòýé÷¿¿äèéí õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëñ¿ãýé.

5. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.1-ò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ íàð íü ýíý õýðýãò öàãäàí õîðèõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýý àâàãäààã¿é, áóñäàä òºëºõ òºëáºðã¿é áîëîõûã  äóðüäñóãàé.

6. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 88 äóãààð ç¿éëèéí 88.1.7-ò çààñíààð õýðýãò ýä ìºðèéí áàðèìòààð õóðààãäàí èðñýí Ýõ, õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí äýâòýð, õ¿¿õäèéí óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ òàðèëãûí ãýð÷èëãýý çýðãèéã óã õýðãèéã õàäãàëàõ õóãàöàà äóóñòàë õýðýãò ¿ëäýýñ¿ãýé.

7. Èðãýíèé õóóëèéí 497 äóãààð ç¿éëèéí 497.1, 498 äóãààð ç¿éëèéí 498.1, 508 äóãààð ç¿éëèéí 508.1-ò çààñíààð õîõèðîã÷èéã îðøóóëàõòàé õîëáîãäñîí çàéëøã¿é çàðäàëä èðãýíèé õàðèóöàã÷ Ãîâüñ¿ìáýð àéìãèéí “Ýíõ òóñ äýì” Ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâººñ 640000 òºãðºã ãàðãóóëæ õîõèðîã÷èéí õóóëü ¸ñíû òºëººëºã÷ Ãîâüñ¿ìáýð àéìãèéí Ñ¿ìáýð ñóìûí 2 äóãààð áàã Õàíàíãèéí 23 òîîòîä îðøèí ñóóõ Ö.Áàãàáàÿðò îëãîñóãàé.

8. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 299 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 299.3-ò çààñíààð  øèéòãýõ òîãòîîë íü òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õ¿÷èíòýé áîëîõûã äóðüäñóãàé.

9. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 301 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 301.1.1-ò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Á.Áîëîðìààä óðüä àâñàí áóñäûí áàòëàí äààëòàíä áàéëãàõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã õ¿÷èíã¿é áîëãîæ, øèéòãýõ òîãòîîë õ¿÷èí òºãºëäºð áîëòîë ø¿¿ãäýã÷ Õ.Äàãèéìàà, Ä.Ïóíöàãõîðëîî íàðò öàãäàí õîðèõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýý àâñóãàé.

Øèéòãýõ òîãòîîëûã ø¿¿ãäýã÷ íàð, õîõèðîã÷, òýäãýýðèéí ºì㺺ëºã÷, õóóëü ¸ñíû òºëººëºã÷, èðãýíèé õàðèóöàã÷, óëñûí ÿëëàã÷, äýýä øàòíû ïðîêóðîð ýñ çºâøººðâºë Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 304 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 304.1-ä çààñíààð òîãòîîëûã ãàðäóóëñíààñ õîéø  14 õîíîãèéí äîòîð äàâæ çààëäàõ æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýé.

 

 

                           ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                               Á.ÍÀÐÀÍ×ÈÌÝà 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.02.14 08 Говьсүмбэр аймгийн шүүх Хишгээгийн Байгалмаа Х.Дагиймаа, Д.Пунцагхорлоо, Б.Болормаа 106.2.
Хяналтын шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.04.10 171 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Х.Дагиймаа, Д.Пунцагхорлоо, Б.Болормаа 106.2.